Analergin por.tbl.flm.90x10mg OLD

Registrovaný léčivý přípravek

3 za 2

Produkt je dočasně nedostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

O produktu

CO JE PŘÍPRAVEK ANALERGIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivou látkou přípravku Analergin je cetirizin-dihydrochlorid. Analergin je přípravek proti alergiím.

Přípravek se u dospělých a dětí od 6 let věku používá ke:
  • zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy;
  • zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie).
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ANALERGIN UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Analergin, pokud:
  • Jste alergický/á (přecitlivělý/á) na cetirizin, na kteroukoli pomocnou látku (další složku) přípravku Analergin, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků).
  • Trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.).
  • Jestliže máte dědičnou poruchu nesnášenlivosti galaktózy, vrozený nedostatek laktázy nebo poruchu vstřebávání glukózy a galaktózy.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Analergin je zapotřebí
Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař. Když máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měli byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.

Mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v běžných dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce. Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Vzhledem k charakteru cetirizinu není vzájemné působení s jinými léčivy pravděpodobné.

Užívání přípravku Analergin s jídlem a pitím
Jídlo neovlivňuje výrazně vstřebávání cetirizinu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek Analergin podáván těhotným ženám. Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání nepokračujte. Neužívejte Analergin během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání přípravku v doporučených dávkách.
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce.

Důležité informace o některých složkách přípravku Analergin
Přípravek obsahuje laktózu. Pokud trpíte nesnášenlivostí některého z cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

JAK SE PŘÍPRAVEK ANALERGIN UŽÍVÁ
Jak a kdy budete užívat přípravek Analergin
Níže uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od svého lékaře nedostal o užívání přípravku Analergin pokyny odlišné. V takovém případě užívejte Analergin přesně podle pokynů lékaře. Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek přípravku Analergin může být pouze částečný.

Tablety je třeba spolknout a zapít sklenicí vody.

Obvyklá dávka přípravku Analergin je:
  • pro dospělé a děti starší 12 let: 10 mg (1 tableta) jednou denně.
  • pro děti ve věku od 6 do 12 let: 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.
Pokud vnímáte účinek přípravku Analergin jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se svým lékařem.

Délka léčby:
Délku léčby stanoví Váš lékař - bude záviset na typu, průběhu a délce trvání potíží.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Analergin, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku léku Analergin, než jste měl(a), informujte, prosím, svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.

V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace / útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Analergin
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Analergin
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Analergin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku na trh. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků je určena takto: nežádoucí účinky časté (u 1 pacienta ze 100 až u 1 z 10), méně časté (u 1 pacienta z 1000 až u 1 ze 100), vzácné (u 1 pacienta z 10000 až u 1 z 1000) nebo velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10000).

Poruchy krve a lymfatického systému - Velmi vzácné: nedostatek krevních destiček (trombocytopenie).
Tělo jako celek - Časté: únava.
Srdeční poruchy - Vzácné: zrychlená srdeční činnost (tachykardie).
Oční poruchy Velmi vzácné: porucha zaostřování (akomodace), neostré / rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční bulvy.
Poruchy trávicího traktu - Časté: sucho v ústech, nevolnost, průjem. Méně časté: bolesti břicha.
Celkové poruchy a reakce v místě podání - Méně časté: nadměrná únava (astenie), malátnost. Vzácné: edém (otok).
Poruchy imunitního systému - Vzácné: alergická reakce (reakce přecitlivělosti). Velmi vzácné: těžká alergická reakce.
Poruchy jater a žlučových cest - Vzácné: abnormální funkce jater (zvýšené hodnoty jaterních enzymů).
Vyšetření - Vzácné: zvýšení hmotnosti.
Poruchy nervového systému - Časté: závratě, bolesti hlavy. Méně časté: zvláštní pocity na kůži (parestézie). Vzácné: křeče, pohybové poruchy. Velmi vzácné: náhlé mdloby (synkopa), třes, poruchy chuti.
Psychiatrické poruchy - Časté: ospalost. Méně časté: rozrušení (agitovanost). Vzácné: agresivita, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost. Velmi vzácné: tiky.
Poruchy ledvin a močových cest - Velmi vzácné: potíže s močením.
Poruchy dýchací soustavy - Časté: zánět hltanu, rýma.
Poruchy kůže a podkožní tkáně - Méně časté: svědění, vyrážka. Vzácné: kopřivka. Velmi vzácné: otoky, lokalizované kožní erupce.

Pokud se u vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři. Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem. Lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, prosím, sdělte to svému ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi.

JAK PŘÍPRAVEK ANALERGIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí. Ukládejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Analergin se nesmí užívat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Analergin obsahuje
Léčivou látku je cetirizin-dihydrochlorid. 1 potahovaná tableta obsahuje 10 mg cetirizin-dihydrochloridu.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, stearan hořečnatý, bílá potahová látka OPADRY obsahující hypromelózu, oxid titaničitý, makrogol 4000.

BALENÍ
90 potahovaných tablet

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK.

Parametry
SUKL kód 0107849
EAN 8594737075216
Přílohy
Příbalová infomace PDF