Apo-Ome 20 tbl.14

Apo-Ome 20 tbl.14

50050554
Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
112 Kč Dostupnost:
Skladem

Bez doporučení lékaře může být APO-OME 20 používán k léčbě u osob, které trpí častými (častěji než 2x za týden) příznaky pálení žáhy a regurgitace (návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu). Délka léčby bez dohledu lékaře nesmí přesáhnout 14 dní.

Podrobné informace o produktu

CO JE APO-OME 20 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Látka, která způsobuje kyselost žaludečního obsahu, je uvolňována do žaludku ze žaludeční sliznice (vnitřní povrch žaludku). Buňky sliznice, které tuto činnost obstarávají, se označují jako kyselá žaludeční pumpa. APO-OME 20 potlačuje činnost těchto buněk, a tak snižuje kyselost žaludečního obsahu. APO-OME 20 snižuje sekreci žaludeční kyseliny v průběhu asi 2 hodin po podání první dávky a plného účinku je dosaženo po 3-5 dnech pravidelného užívání. APO-OME 20 není určen k okamžité úlevě s ohledem na dobu nástupu plného účinku.

Bez doporučení lékaře může být APO-OME 20 používán k léčbě u osob, které trpí častými (častěji než 2x za týden) příznaky pálení žáhy a regurgitace (návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu). Délka léčby bez dohledu lékaře nesmí přesáhnout 14 dní. Bez doporučení lékaře mohou APO-OME 20 užívat dospělí pacienti a mladiství starší 15 roků.

Pálení žáhy může být způsobeno tím, že dochází k návratu žaludečního obsahu zpět do jícnu, např. při přenášení těžkých břemen, po jídle a v poloze vleže. Tyto příznaky se často objevují při žaludečních vředech a také u lidí s vážným onemocněním žaludku nebo jícnu. Důležitým opatřením, které může vést k úlevě od pálení žáhy, je změna životního stylu a návyků. Jedná se zejména o následující možnosti: zanechání kouření, vynechání pití kávy a alkoholu, vynechání silně kořeněných jídel a pozdních večerních jídel, snížení tělesné hmotnosti při nadváze, omezení přenášení těžkých břemen. Měl(a) byste se snažit o dosažení pravidelného denního režimu a omezit výskyt stresových situací. Zvednutí čela postele při spaní asi o 20 cm může zmírnit příznaky. Jinou možností je občasné užívání volně prodejných léčiv na snížení kyselosti žaludečního obsahu (antacid). Pokud ani tato možnost nepomůže, obraťte se na lékaře. To je zvláště důležité v případě, pokud příznaky přetrvávají, opakovaně se vracejí nebo máte polykací obtíže.
Některá léčiva, např. kyselina acetylsalicylová (ACYLPYRIN) a jiná protizánětlivá léčiva určená k léčbě poruch pohybového ústrojí, mohou vyvolávat pálení žáhy a jiné zdravotní problémy spojené s tvorbou žaludeční kyseliny. V tomto případě žádejte o radu svého lékárníka.
 
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-OME 20 UŽÍVAT
Neužívejte přípravek APO-OME 20
  • jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku (omeprazol) nebo kteroukoliv další složku přípravku.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-OME 20 je zapotřebí
  • jestliže u vás došlo k nechtěné náhlé ztrátě tělesné hmotnosti
  • jestliže trpíte pálením žáhy již déle než 3 měsíce
  • jestliže trpíte déletrvajícími bolestmi břicha
  • jestliže opakovaně zvracíte
  • jestliže obtížně polykáte
  • jestliže se objevila krev ve zvratcích nebo stolici
  • jestliže někdo z Vaší rodiny trpěl nádorem žaludku nebo jícnu.
Ve všech těchto případech je nutné, abyste navštívil/a bez odkladu lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některá léčiva mohou ovlivnit léčbu přípravkem APO-OME 20, např.:
- ketokonazol, itrakonazol a vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění)
- warfarin a jiné blokátory vitaminu K (ke snížení srážlivosti krve)
- fenytoin (k léčbě epilepsie)
- klarithromycin (k léčbě infekcí)
- diazepam (k léčbě úzkosti)
Pacienti léčení warfarinem nebo fenytoinem mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem vzhledem k nutnosti sledování a případné úpravě dávkování.

Užívání přípravku APO-OME 20 s jídlem a pitím
APO-OME 20 užívejte nejlépe ráno před snídaní. Tobolky nekousejte ani nedrťte, ale spolkněte je celé a zapijte sklenicí vody.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek APO-OME mohou užívat těhotné a kojící ženy pouze na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
APO-OME 20 nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost obsluhovat stroje.

JAK SE APO-OME 20 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle příbalové informace. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba bez dohledu lékaře (samoléčba)
APO-OME 20 je určen k samoléčení častého (častěji než 2x za týden) pálení žáhy a regurgitace (návratu kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu) u dospělých pacientů a mladistvých od 15 roků.
APO-OME 20 užívejte pravidelně každý den po dobu 14 dnů. Spolkněte 1 tobolku nejlépe ráno před snídaní a zapijte sklenicí vody. Tobolky polykejte celé, nekousejte je ani nedrťte, mohl/a byste tak snížit účinnost přípravku. Pokud nemůžete tobolky spolknout, můžete je otevřít a obsah rozmíchat ve sklence vody a vypít nejpozději do 30 minut. Je vhodné sklenici poté ještě jednou vypláchnout a obsah vypít.

Samoléčbu ukončete po uplynutí 14 dnů. Pokud nedošlo k ústupu příznaků onemocnění (pálení žáhy, regurgitace) nebo došlo ke zhoršení po uplynutí 14 dnů pravidelné léčby, poraďte se s lékařem, neboť Vaše onemocnění může mít jinou příčinu. O případném pokračování léčby se vždy poraďte s lékařem.
Neužívejte více než 1 tobolku (20 mg) denně po dobu 14 dnů.
Samoléčbu můžete opakovat nejdříve po uplynutí 4 měsíců.


Jestliže jste užil/a více přípravku APO-OME 20, než jste měl/a
Předávkování omeprazolem se projevuje nutkáním na zvracení, zvracením, zrychlením srdeční frekvence a bolestí hlavy. Ojediněle je projevem předávkování netečnost, skleslost a zmatenost. Příznaky předávkování jsou přechodné. Jestliže jste užil/a větší počet tobolek současně (nebo v případě náhodného předávkování nebo požití více tobolek dítětem), doporučujeme Vám poradit se s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek APO-OME 20
Pokračujte až další pravidelnou dávkou. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a
vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i APO-OME 20 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. APO-OME 20 se obvykle dobře snáší. Nežádoucí účinky, které se přesto mohou v průběhu léčby vyskytnout, jsou obvykle mírné a vymizí při přerušení léčby.
Časté, tj. u jednoho a více než jednoho ze sta léčených, jsou: bolest hlavy, průjem, nucení na zvracení, zvracení, bolest břicha, zácpa a plynatost.
Méně časté, tj. u jednoho a více než jednoho z tisíce léčených, jsou: závratě, ospalost, únava, poruchy spánku. Pocit pálení kůže (píchání, bodání nebo naopak kožní necitlivosti). Projevy vyrážky, svědění a zanícení kůže. Změny hodnot jaterních enzymů.
Vzácné, tj. u jednoho a více než jednoho z deseti tisíc léčených, jsou: bolest kloubů, svalová únava, svalová bolest. Zmatenost, neklid, deprese a halucinace, zvláště u vážně nemocných.Sucho v ústech. Zanícení ústní sliznice, plísňové infekce zažívacího traktu. Zánět jater doprovázený žloutenkou nebo bez projevů žloutenky. Zvětšování prsou u mužů. Změny počtu krevních buněk (pokles počtu bílých krvinek, krevních destiček nebo pokles počtu všech krevních buněk). Otoky dolních končetin. Neostré vidění. Změny chuti. Zvýšená citlivost na světlo, různé kožní změny. Zvýšené vypadávání vlasů. Zvýšené pocení. Reakce z přecitlivělosti, např. vyrážka ve formě kopřivky, hromadění tělesných tekutin, horečka a pocit obtížného dýchání (bronchokonstrikce), těžká alergická reakce (anafylaktický šok). Zánět ledvin. Snížená hladina sodíku v krvi. Zánět kůže a sliznic doprovázený vysokou horečkou (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická nekrolýza epidermis).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

JAK APO-OME 20 UCHOVÁVAT
Přípravek uchovávejte při teplotě 15-25°C v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek APO-OME 20 obsahuje
Léčivou látkou je omeprazolum. Jedna tobolka obsahuje 20 mg omeprazolu.
Pomocnými látkami jsou: hydroxid hořečnatý, mannitol, povidon, methakrylátový kopolymer typ C, triethyl-citrát, červený oxid železitý, oxid titaničitý, černý inkoust, želatina.

BALENÍ
14 tobolek

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI.

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

Značka Apo Způsob užití Vnitřní
Pro koho Od 15 let Farmakoterapeutická skupina antacida, antiulceróza
SUKL 122111
EAN 8594158130785
Instagram Instagram

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.