Cetirizin-Ratiopharm 10mg por.tbl.flm.7x10mg

Registrovaný léčivý přípravek

3 za 2

Produkt je dočasně nedostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

O produktu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE – VP

Cetirizin-ratiopharm 10 mg
potahované tablety
(cetirizini dihydrochloridum)


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Cetirizin-ratiopharm 10 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
 1. Co je Cetirizin-ratiopharm 10 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cetirizin-ratiopharm 10 mg užívat
 3. Jak se Cetirizin-ratiopharm 10 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Cetirizin-ratiopharm 10 mg uchovávat
 6. Další informace
1. CO JE Cetirizin-ratiopharm 10 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivou látkou přípravku je cetirizin-dihydrochlorid. Cetirizin-ratiopharm 10 mg je přípravek proti alergiím.

Cetirizin-ratiopharm 10 mg se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke:
 • zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
 • zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Cetirizin-ratiopharm 10 mg UŽÍVAT
Neužívejte Cetirizin-ratiopharm 10 mg
- jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s hodnotou clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.);
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Cetirizin-ratiopharm 10 mg, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků);
- jestliže máte dědičnou poruchu nesnášenlivosti galaktosy, vrozený nedostatek laktasy nebo poruchu vstřebávání glukosy a galaktosy.


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cetirizin-ratiopharm 10 mg je zapotřebí
- jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem, v případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku, kterou určí lékař;
- pokud máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měl/a byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem;
- mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v běžných dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce. Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzhledem k charakteru cetirizinu nejsou interakce s jinými léčivy pravděpodobné.

Užívání přípravku Cetirizin-ratiopharm 10 mg s jídlem a pitím
Jídlo neovlivňuje výrazně vstřebávání cetirizinu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek podáván těhotným ženám. Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání nepokračujte. Neužívejte přípravek během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání přípravku Cetirizin-ratiopharm 10 mg v doporučených dávkách. Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce.

Důležité informace o některých složkách přípravku Cetirizin-ratiopharm 10 mg
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud víte od svého lékaře, že nesnášíte některé cukry, poraďte se prosím s ním ještě před zahájením léčby.

3. JAK SE Cetirizin-ratiopharm 10 mg UŽÍVÁ
Jak a kdy budete užívat Cetirizin-ratiopharm 10 mg
Níže uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od Vašeho lékaře nedostal/a o používání přípravku odlišné pokyny. V takovém případě používejte přípravek přesně podle pokynů lékaře. Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek přípravku může být pouze částečný. Tablety je třeba spolknout a zapít sklenicí vody.

Obvyklá dávka přípravku je:
 • pro dospělé a děti starší 12 let 10 mg (1 tableta) jednou denně;
 • pro děti ve věku od 6 do 12 let 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.
Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin
U pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.

Pokud vnímáte účinek přípravku jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím poraďte se se svým lékařem.

Délka léčby
Délku léčby stanoví Váš lékař – bude záviset na typu, průběhu a délce trvání potíží.

Jestliže jste užil/a více přípravku Cetirizin-ratiopharm 10 mg, než jste měl/a
Pokud se domníváte, že jste užil/a vyšší dávku přípravku než jste měl/a, informujte prosím svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.

Jestliže jste zapomněl/a užít Cetirizin-ratiopharm 10 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Cetirizin-ratiopharm 10 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku na trh.
Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků je určena takto: nežádoucí účinky časté (u 1 pacienta ze 100 až u 1 z 10), méně časté (u 1 pacienta z 1 000 až u 1 ze 100), vzácné (u 1 pacienta z 10 000 až u 1 z 1 000) nebo velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000).

Poruchy krve a lymfatického systému:
velmi vzácné: snížená hladina krevních destiček.
Tělo jako celek:
časté: únava.
Srdeční poruchy:
vzácné: zrychlená srdeční činnost.
Poruchy oka:
velmi vzácné: porucha akomodace čočky, neostré/rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční koule.
Poruchy zažívacího systému:
časté: sucho v ústech, nevolnost, průjem;
méně časté: bolesti břicha.
Celkové poruchy a reakce v místě podání:
méně časté: astenie (nadměrná únava), malátnost;
vzácné: edém (otok).
Poruchy imunitního systému:
vzácné: alergická reakce (reakce přecitlivělosti);
velmi vzácné: těžká alergická reakce (reakce přecitlivělosti).
Poruchy jater a žlučových cest:
vzácné: abnormální funkce jater.
Vyšetření:
vzácné: zvýšení hmotnosti.
Poruchy nervové soustavy:
časté: závratě, bolesti hlavy;
méně časté: parestézie (zvláštní pocity na kůži);
vzácné: křeče a poruchy hybnosti;
velmi vzácné: synkopa (náhlé mdloby), třes, poruchy chuti.
Psychické poruchy:
časté: ospalost;
méně časté: agitovanost/rozrušení;
vzácné: útočnost, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost;
velmi vzácné: tiky.
Poruchy funkce ledvin a močových cest:
velmi vzácné: potíže s močením.
Poruchy dýchací soustavy:
časté: zánět hltanu, rýma.
Poruchy pokožky a podkožní tkáně:
méně časté: svědění, vyrážka;
vzácné: kopřivka;
velmi vzácné: otoky, lokalizované kožní erupce.

Jestliže se u Vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři. Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte okamžitě Cetirizin-ratiopharm 10 mg užívat a poraďte se s lékařem. Lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK Cetirizin-ratiopharm 10 mg UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Cetirizin-ratiopharm 10 mg obsahuje
Léčivou látkou je cetirizini dihydrochloridum 10 mg v jedné potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, potahová soustava opadry Y-1-7000 (oxid titaničitý, hydroxypropylmethylcelulosa, makrogol 400).

Jak Cetirizin-ratiopharm 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Cetirizin-ratiopharm 10 mg jsou bílé nebo téměř bílé, kulaté potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Velikost balení: 7, 10 a 20 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo.
Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.12. 2010

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

BALENÍ
7 tablet

Parametry
SUKL kód 0088029
EAN 4030096765824
Přílohy
Příbalová infomace PDF