Feel eco Leštidlo do myčky 500 ml

50103392

Drogerie

Skladem na e-shopu

79

O produktu

Feel eco leštidlo do myčky zabraňuje vzniku skvrn na nádobí při usychání. Je vhodné do všech automatických myček. Obsahuje pečlivě vybrané složky, které se rychle rozkládají v přírodě a nezatěžují životní prostředí. Po použití leštidla budete mít sklenice, příbory a nádobí zářivě čisté a beze šmouh. Pro správnou účinnost kontrolujte hladinu leštidla v myčce a v případě nedostatku jej doplňte.

Výsledek:

  • Zabraňuje vzniku skvrn na nádobí při usychání.
  • Zářivě čisté nádobí beze šmouh.
  • Biologicky snadno odbouratelné.

Složení:

30 % voda, 5 % - 15 % ethanol, 5 % kyselina citrónová.

Použití:

Potřebné množství leštidla přidejte do zásobníku v myčce. Dodržujte návod pro doplňování leštidla a dávkovač udržujte dostatečně naplněný.

Upozornění:

Správné dávkování šetří náklady a minimalizuje dopad na životní prostředí. Nekombinujte různé mycí prostředky.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Skladujte v chladu a suchu. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu.