Gingio tablety 90 potahovaných tablet

Gingio tablety 90 potahovaných tablet

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
199 Kč Dostupnost:
Skladem

Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro které jsou určené, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Účelem tohoto materiálu není zvýšení spotřeby, výdeje nebo předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme Vás k nevhodnému, nepřiměřenému nebo neopodstatněnému užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek se používá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí, jako jsou poruchy paměti a snížená schopnost soustředění. Léčba dalších poruch pouze po poradě s lékařem.

Podrobné informace o produktu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – VP
 
Vážená pacientko, vážený paciente,
čtěte, prosím, tuto informaci pozorně, protože údaje v ní obsažené jsou pro Vás důležité.
 
Pokud máte další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Název přípravku

GINGIO TABLETY
potahované tablety
Ginkgo bilobae extractum siccum normatum
 
Složení
Jaká je léčivá látka?
Léčivá látka: výtažek z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba).
1 potahovaná tableta obsahuje: Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35-67:1), extrahováno acetonem 60% (V/V) 40 mg.

Léková forma a farmakoterapeutická skupina
Co je přípravek GINGIO TABLETY?
GINGIO TABLETY je fytofarmakum, (lék vyvolávající rozšíření cév), antidementivum (lék proti úbytku duševních funkcí a schopností), nootropikum (lék zlepšující funkci mozku a jeho metabolismus) v potahovaných tabletách k perorálnímu podání.
 
Indikace
Kdy se užívá přípravek GINGIO TABLETY?
Přípravek GINGIO TABLETY je určen k léčbě příznaků při některých poruchách prokrvení mozku a končetin.
 
Přípravek se používá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí, jako jsou poruchy paměti, snížená schopnost soustředění, deprese, závratě, hučení v uších a bolesti hlavy, které vedou ke snížení duševních schopností jedince. Užívání přípravku vede k jejich celkovému zlepšení.
 
Přípravek je určen především pro pacienty, jejichž poruchy jsou vyvolány degenerativními nebo cévními změnami anebo kombinací obou forem.
 
Dále lze na doporučení lékaře přípravek použít při zužování končetinových tepen (při tzv. periferní arteriální okluzívní chorobě periferních artérií), a to ve stadiu I až II podle Fontaina (se střídavými stavy kulhání pro bolest v nohou po ujití určité vzdálenosti). V těchto případech spolu s fyzikální terapií, zejména s tréninkem chůze, přípravek může prodloužit délku trasy, kterou pacient ujde bez bolesti.
 
Dále je přípravek možno užívat při závratích, hučení v uších, ať již cévního původu nebo vyvolaných změnami ve vyšším věku.

Kontraindikace
Kdy byste neměl(a) užívat přípravek GINGIO TABLETY?
Přípravek GINGIO TABLETY nesmíte užívat, pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči výtažku z jinanu anebo vůči kterékoli jiné složce přípravku.
 
Co se musí brát v úvahu při léčbě dětí a starších lidí?
Dětem mladším než 12 let se přípravek GINGIO TABLETY nepodává, protože v této věkové skupině neexistuje dostatek zkušeností.
Starší pacienti mohou přípravek užívat stejně jako pacienti středního věku.
 
Na které okolnosti musíte lékaře zvlášť upozornit, máte-li užívat přípravek GINGIO TABLETY?
Lékaře musíte upozornit, pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči některé složce přípravku.
Dále musíte lékaře upozornit, jestliže jste těhotná anebo kojíte.
 
Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tenkrát, jestliže některý z těchto stavů u Vás nastal až v průběhu užívání přípravku GINGIO TABLETY.

Upozornění
Jaká opatření je třeba při léčení přípravkem GINGIO TABLETY podniknout?
Depresivní rozlady anebo častý výskyt závratí a hučení v uších jsou poruchy, zásadně vyžadující objasnění příčiny. Přípravek GINGIO TABLETY je určen především pro pacienty s příznaky poruch degenerativního nebo cévního původu.
 
Jestliže poruchy paměti, poruchy schopnosti soustředění anebo bolesti hlavy přetrvávají déle než tři měsíce přesto, že užíváte přípravek GINGIO TABLETY předepsaným způsobem, poraďte se, prosím, určitě se svým lékařem o dalším postupu; potíže by totiž mohly být způsobeny jiným onemocněním, vyžadujícím zvláštní diagnózu a léčbu.
 
Jestliže léčba Vašeho onemocnění trvá již 3 měsíce, lékař zkontroluje, zda je pokračování v léčbě přípravkem GINGIO TABLETY vhodné.
 
Přípravek není vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku.

Zvláštní upozornění
Jakmile by se objevily kožní vyrážky, trávicí obtíže (nechutenství, zvracení, průjmy, zácpa) anebo trvalé bolesti hlavy, musíte se poradit se svým lékařem o dalším postupu.
Dále se musíte okamžitě poradit s lékařem, jestliže se Vám prudce zhorší sluch.

Co musíte vzít v úvahu při řízení motorových vozidel a při obsluze strojů?
Přípravek GINGIO TABLETY nemá nepříznivý vliv na schopnost vykonávat tyto činnosti.

Co musí vzít v úvahu těhotná nebo kojící žena?
V těhotenství a v období kojení se přípravek GINGIO TABLETY smí použít jen výjimečně se souhlasem lékaře, pokud jsou pro to zvlášť závažné důvody.

Interakce
Účinky přípravku GINGIO TABLETY a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s užíváním přípravku GINGIO TABLETY užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.
 
Konkrétní případy interakcí dosud nebyly popsány.

Návod ke správnému užívání
Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, dodržujte, prosím, tento návod k použití - jinak Vám přípravek GINGIO TABLETY nepřinese plný prospěch!
 
Jaké množství přípravku GINGIO TABLETY máte užívat a jak často?
Dávkování při léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí (poruchy paměti, snížená schopnost soustředění, deprese, závratě, hučení v uších a bolesti hlavy, které vedou ke snížení duševních schopností jedince): užívá se 3krát denně 1-2 potahované tablety přípravku GINGIO TABLETY (120 až 240 mg suchého extraktu denně, rozděleno do tří jednotlivých dávek).
 
Dávkování k prodloužení délky trasy bezbolestné chůze při zužování končetinových tepen:
užívá se 2krát denně 1,5-2 potahované tablety přípravku GINGIO TABLETY (120 až 160 mg suchého extraktu denně, rozděleno do dvou jednotlivých dávek).
 
K léčbě závratí a hučení v uších cévního původu nebo vyvolaných změnami ve vyšším věku:
užívá se 2krát denně 1,5-2 potahované tablety přípravku GINGIO TABLETY (120 až 160 mg suchého extraktu denně, rozděleno do dvou jednotlivých dávek).
 
Jak a kdy máte užívat přípravek GINGIO TABLETY?
Potahované tablety se polykají nerozkousané, společně s malým množstvím tekutiny.
Přípravek se užívá v pravidelnou denní dobu po jídle.
Pro půlení tabletu položte na tvrdou podložku zářezem vzhůru a mírně na ni přitlačte palcem.
 
Jak dlouho máte přípravek GINGIO TABLETY užívat?
Při chronických poruchách mozkových funkcí by léčba měla obvykle trvat nejméně 8 týdnů.
Pro zlepšení chůze při poruše tepenného prokrvení končetin musí léčba trvat nejméně 6 týdnů.
Při léčbě závrati a hučení v uších léčba delší než 6 až 8 týdnů již nepřináší další prospěch.

Další rady
Co máte udělat, když jste užil(a) příliš velikou dávku přípravku GINGIO TABLETY?
Příznaky předávkování výtažkem z jinanu dvoulaločného dosud nebyly popsány; mohly by se objevit příznaky, uvedené níže jako nežádoucí účinky.
Pokud jste užil(a) větší dávku než je doporučeno nebo než lékař předepsal anebo pokud lék omylem požilo dítě, poraďte se, prosím, s lékařem o dalším postupu.
 
Co byste měl(a) udělat, kdybyste omylem vynechal(a) dávku?
V takovém případě, prosím, nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechání předchozí dávky. Užijte až další obvyklou dávku v obvyklou dobu.

Nežádoucí účinky
Jaké nežádoucí účinky může přípravek GINGIO TABLETY vyvolat?
Přípravek GINGIO TABLETY se obvykle dobře snáší, někdy se však mohou objevit určité nežádoucí účinky.
Velmi vzácně se mohou vyskytnout trávicí obtíže (nechutenství, nevolnost, zvracení, průjem), bolesti hlavy anebo kožní projevy nesnášenlivosti (zčervenání, otoky kůže, svědění).
Ojediněle byl pozorován výskyt krvácení při dlouhodobém užívání.
 
Co dělat, objeví-li se nežádoucí účinky?
Objeví-li se u Vás nějaké nežádoucí účinky anebo jiné neobvyklé reakce - i takové, které nejsou v této informaci uvedeny - informujte o tom, prosím, svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Pokyny pro uchovávání
Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu!
 
Jak se má přípravek GINGIO TABLETY uchovávat?
Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte jej mimo dosah a dohled dětí!

Úplné složení
Co ještě přípravek GINGIO TABLETY obsahuje?
Pomocné látky: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sirup tekuté glukosy, makrogol 4000, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, hypromelosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172).

Balení
30, 50, 60, 90, 100 a 120 potahovaných tablet.
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Kdo je odpovědný za prodej přípravku GINGIO TABLETY?
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika
 
Kdo je odpovědný za výrobu přípravku GINGIO TABLETY?
Salutas Pharma GmbH, D-39179 Barleben, Německo
LEK S.A., Domaniewska str. 50C, 02-672, Varšava, Polsko
 
Datum poslední revize příbalové informace
Kdy byla tato informace schválena?
29.12.2010.
 
Máte-li jakékoli další otázky, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

BALENÍ
90 potahovaných tablet

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

  • Značka
  • Gingio
  • Způsob užití
  • Vnitřní
  • Pro koho
  • Od 12 let
  • SUKL
  • 122191
  • EAN
  • 4030855456772
Ověření internetových stránek a lékárny: Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků