Herbion na vlhký kašel 7mg/ml por.sir.1x150ml

Herbion na vlhký kašel 7mg/ml por.sir.1x150ml

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
134 Kč Dostupnost:
Skladem
Herbion na vlhký kašel je rostlinný léčivý přípravek užívaný k odkašlání při vlhkém kašli.

Podrobné informace o produktu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Herbion na vlhký kašel 7 mg/ml
sirup

Hederae helicis folii extractum siccum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento léčivý přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Herbion na vlhký kašel užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékárníka.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 7 dnech, musíte navštívit lékaře.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, nebo si všimnete nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. 

V této příbalové informaci naleznete
1. Co je Herbion na vlhký kašel a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Herbion na vlhký kašel užívat
3. Jak se Herbion na vlhký kašel užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Herbion na vlhký kašel uchovávat
6. Další informace

1. CO JE HERBION NA VLHKÝ KAŠEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Herbion na vlhký kašel obsahuje suchý výtažek z listu břečťanu. Herbion na vlhký kašel je rostlinný léčivý přípravek užívaný k odkašlání při vlhkém kašli.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HERBION NA VLHKÝ KAŠEL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Herbion na vlhký kašel:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na výtažek z listu břečťanu nebo jiné rostliny z čeledi Araliaceae (aralkovité) nebo na kteroukoli další složku přípravku Herbion na vlhký kašel.

Tento léčivý přípravek nepodávejte dětem do 2 let, protože by se mohly zhoršit dechové obtíže.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Herbion na vlhký kašel je zapotřebí
- Jestliže se objeví dýchací obtíže, horečka, nebo hnisavé hleny musíte to konzultovat s lékařem nebo lékárníkem.
- Jestliže se příznaky nezlepší po 7 dnech užívání léčivého přípravku, musíte vyhledat lékaře.
- Nedoporučuje se, aby jste užíval/a tento léčivý přípravek s jinými léčivými přípravky, které tlumí kašel (antitusika jako je kodein nebo dextrometorfan) bez porady s lékařem.
- Jestliže máte žaludeční problémy (zánět žaludku, žaludeční vřed), musíte přípravek užívat s opatrností.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Nebylo hlášeno, že by přípravek Herbion na vlhký kašel ovlivňoval účinek jiných léků.

Užívání přípravku Herbion na vlhký kašel s jídlem a pitím
Přípravek Herbion na vlhký kašel můžete užívat bez ohledu na příjem potravy.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Herbion na vlhký kašel se nedoporučuje během těhotenství a kojení vzhledem k nedostatku údajů o užívání suchého výtažku z listu břečťanu u těhotnými a kojícími ženami.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stoje nebyly provedeny. U přípravku Herbion na vlhký kašel nebylo hlášeno ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Herbion na vlhký kašel
Přípravek Herbion na vlhký kašel obsahuje sorbitol (E420). Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství etanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce.

3. JAK SE HERBION NA VLHKÝ KAŠEL UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Herbion na vlhký kašel přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 • Obvyklá dávka pro dospělé a dospívající starší 12 let je 5 až 7,5 ml sirupu dvakrát denně.
 • Obvyklá dávka pro děti ve věku 6 až 12 let je 5 ml sirupu dvakrát denně.
 • Obvyklá dávka pro děti ve věku 2 až 5 let je 2,5 ml sirupu dvakrát denně.
 • Použití u dětí ve věku do 2 let je kontraindikováno.
Sirup užívejte ráno a včasné odpoledne. Můžete ho užívat bez ohledu na příjem potravy.

Při užívání přípravku Herbion na vlhký kašel byste měl(a) pít větší množství vody nebo jiné teplé bezkofeinové tekutiny.

Jestliže příznaky při užívání tohoto přípravku přetrvávají déle než jeden týden, konzultujte to s lékařem nebo lékárníkem.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Herbion na vlhký kašel, než jste měl(a)
Neužívejte vyšší dávky, než je doporučeno. Příjem vyšších než doporučených dávek (více než dvojnásobek denní dávky) může vyvolat nevolnost, zvracení, průjem a neklid. Léčba je symptomatická.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Herbion na vlhký kašel
Nezdvojujte dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Herbion na vlhký kašel nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou řazeny do následujících skupin podle četnosti:
Velmi časté: Postihuje více než 1 pacienta z 10
Časté: Postihuje 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: Postihuje 1 až 10 pacientů z 1 000
Vzácné: Postihuje 1 až 10 pacientů z 10 000
Velmi vzácné: Postihuje méně než 1 pacienta z 10 000
Není známo: Četnost nelze z dostupných údajů stanovit

Časté:
- nevolnost, zvracení, průjem.
Méně časté:
- alergické reakce, které se projeví jako kopřivka, vyrážka, popraskané žilky, převážně na tvářích a nose (kuperóza) a obtížné dýchání.
Jestliže se vyskytne alergická reakce, přerušte užívání léčivého přípravku a kontaktujte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK HERBION NA VLHKÝ KAŠEL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek Herbion na vlhký kašel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Sirup musí být spotřebován do 3 měsíců po otevření láhve.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Herbion na vlhký kašel obsahuje
- Léčivou látkou je suchý extrakt z listu břečťanu. 1 ml sirupu obsahuje 7 mg suchého extraktu z listu břečťanu (Hedera helix L., folium) (5-7,5:1) extrahováno etanolem 30 % (m/m).
- Pomocnými látkami jsou tekutý (nekrystalizující) sorbitol (E420), glycerol (E422), benzoátsodný (E211), kyselina citronová (E330), meduňkové aroma ( propylenglykol (E1520), etanol, citronelová silice, citronová silice, citral, koriandrová silice), čištěná voda.

Jak přípravek Herbion na vlhký kašel vypadá a co obsahuje toto balení
Sirup má žlutohnědou barvu a charakteristickou vůni a chuť. Může být pozorován jemný sediment.
Sirup je dostupný v láhvích po 150 ml sirupu v krabičce, odměrná lžička je přiložena.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.2.2012

BALENÍ
sirup, 150 ml

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK.

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

 • Značka
 • Herbion
 • Způsob užití
 • Vnitřní
 • Forma
 • Šampon
 • Pro koho
 • Od 2 let
 • SUKL
 • 181577
 • EAN
 • 3838989605940
Ověření internetových stránek a lékárny: Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků