Hirudoid forte drm.crm.1x40g

Hirudoid forte drm.crm.1x40g

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
116 Kč Dostupnost:
Skladem
Hirudoid forte krém se používá k místní léčbě: - zranění tupým předmětem s krevním výronem nebo bez výronu, - povrchového zánětu žil, pokud není možná kompresní léčba.

Podrobné informace o produktu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
 
Hirudoid forte
krém
glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice)
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Hirudoid forte krém
musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 14 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
 1. Co je Hirudoid forte krém a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hirudoid forte krém užívat
 3. Jak se Hirudoid forte krém používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Hirudoid forte krém uchovávat
 6. Další informace
1. Co je Hirudoid forte krém a k čemu se používá
Hirudoid forte krém je přípravek, který potlačuje otok a zánět.
 
Hirudoid forte krém se používá k místní léčbě
 • zranění tupým předmětem s krevním výronem nebo bez výronu
 • povrchového zánětu žil, pokud není možná kompresní léčba (při ní dochází ke zlepšení odtoku krve žilním systémem dolních končetin prostřednictvím mechanického stlačování žil, např. pomocí elastických obinadel nebo kompresních elastických punčoch)
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hirudoid forte krém užívat
 
Neužívejte Hirudoid forte krém
 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku polysulfát glykosaminoglykanu nebo jakoukoli další složku přípravku.
 • nepoužívejte přípravek na otevřené rány a poškozenou pokožku.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Hirudoid forte krém je zapotřebí
- přípravek se nesmí dostat do styku s očima a sliznicí
- při povrchovém zánětu žil se přípravek může užívat pouze v případě, že u Vás není možná kompresní léčba (viz bod 1)
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
Vzájemné ovlivnění přípravku s jinými léky není známo.
 
Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
 
Žádné škodlivé účinky na nenarozené a kojené děti nebyly dosud při lokálním používání polysulfátu glykosaminoglykanu těhotnými a kojícími ženami hlášeny. Přípravek Hirudoid forte krém je možné používat v těhotenství a po dobu kojení.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Hirudoid forte krém nemá žádný vliv na schopnost řídit a ovládat stroje.
 
3. Jak se Hirudoid forte krém používá
Vždy používejte přípravek přesně podle instrukcí v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
 
Obvykle se krém nanáší 2–3krát denně, v případě potřeby i častěji, na postiženou oblast.
Podle velikosti ošetřovaného místa naneste proužek krému v délce 3 – 5 cm a jemně jej vetřete do pokožky.
V případě bolestivých zánětů je třeba při aplikaci krému na bolestivé místo a jeho okolí opatrnosti, ošetřené místo se může překrýt obvazem.
 
Přípravek nanášejte pouze na neporušenou kůži, nesmí přijít do kontaktu s očima a sliznicí.
 
Hirudoid forte krém je vhodný také na fyzikální léčebné procedury, jako je fonoforéza a iontoforéza. Při iontoforéze se krém aplikuje pod katodu.
 
Délka léčby
Při léčbě poranění tupým předmětem je délka léčby obvykle do 10 dnů, u povrchového zánětu žil většinou 1–2 týdny.
Pokud se Vaše příznaky zhoršují nebo se nezlepší po 14 dnech pravidelné léčby, nebo pokud se Vaše příznaky vrátí po ukončení léčby, poraďte se s lékařem.
 
Prosím, poraďte se s lékařem, pokud máte pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo slabý.
 
Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 
 
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Hirudoid forte krém nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 
S následující frekvencí se vyskytly nežádoucí účinky:
Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000):
Velmi vzácně se mohou vyskytnout lokální reakce z přecitlivělosti, např. zčervenání kůže. Většinou se tyto reakce rychle upraví po přerušení léčby.
 
Pokud se u Vás objeví některá z reakcí vyjmenovaných výše, přerušte léčbu a poraďte se s lékařem.
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému  lékaři nebo lékárníkovi.
 
5. Jak přípravek Hirudoid forte krém uchovávat
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 
Přípravek Hirudoid forte krém nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Po prvním otevření je přípravek použitelný 12 měsíců.
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
6. Další informace
Co přípravek Hirudoid forte krém obsahuje
Léčivá látka: glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey (průdušnice)
 
100 g krému obsahuje 445 mg glycosaminoglycani polysulfas z hovězí trachey, ekvivalentní 40 000 U.*
* jednotky stanovené pomocí aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT)

Pomocné látky:
Bentonit, emulgující glycerol-monodistearát, isopropyl-myristát, imidomočovina, fenoxyethanol, isopropylalkohol, myristylalkohol, střední nasycené triacylglyceroly, čištěná voda, parfém Drom 12537
 
Jak přípravek Hirudoid forte krém vypadá a co obsahuje toto balení
Bílý až slabě béžový homogenní krém.
 
Velikost balení: 40 g a 100 g
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 
Držitel rozhodnutí o registraci
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Německo
 
Výrobce
STADA Arzneimittel AG,  Bad Vilbel, Německo
Mobilat Produktions GmbH, Pfaffenhofen, Německo
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 5.2.2010

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

BALENÍ
krém, 40 g

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

 • Značka
 • Hirudoid
 • Způsob užití
 • Vnější
 • Forma
 • Šampon
 • SUKL
 • 100311
 • EAN
 • 4011548013083
Ověření internetových stránek a lékárny: Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků