Imodium Rapid 2mg 6 tablet dispergovatelných v ústech

Imodium Rapid 2mg 6 tablet dispergovatelných v ústech

50077733
Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
99 Kč Dostupnost na e-shopu:
Skladem u dodavatele
Imodium

IMODIUM RAPID je lék proti průjmu. Zahušťuje při průjmu stolici a snižuje její častost.

Podrobné informace o produktu

Příbalová informace: Informace pro uživatele

IMODIUM RAPID 2 MG
tablety dispergovatelné v ústech
(loperamidi hydrochloridum)


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do dvou dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek IMODIUM RAPID a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek IMODIUM RAPID užívat
3. Jak se přípravek IMODIUM RAPID užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek IMODIUM RAPID uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek IMODIUM RAPID a k čemu se používá

IMODIUM RAPID je lék proti průjmu.
IMODIUM RAPID zahušťuje při průjmu stolici a snižuje její častost.
IMODIUM RAPID můžete užívat při náhle vzniklém (akutním) průjmu nebo
po poradě s lékařem při dlouhodobém (chronickém) průjmu.

Po poradě s lékařem můžete IMODIUM RAPID užívat rovněž v případě, kdy Vám byla odstraněna část střev, což často způsobuje průjem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek IMODIUM RAPID užívat
Neužívejte přípravek IMODIUM RAPID
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku IMODIUM RAPID.
- jestliže objevíte ve stolici krev nebo máte vysokou teplotu,
- jestliže trpíte zánětem tlustého střeva, např. ulcerózní nebo pseudomembranózní kolitidou (zánětem tračníku, popř. komplikovaným vředy, záněty vzniklými jako  komplikace po léčbě širokospektrými antibiotiky),
- jestliže Vám lékař sdělí, že je ve Vašem případě zpomalení střev na závadu, např. když se dostaví zácpa nebo nadmutí břicha.

Upozornění a opatření
- Jestliže trpíte průjmem, ztrácíte mnoho tekutin. Měl(a) byste proto nahradit ztrátu tekutin dostatečným pitím (mnohem více než obvykle) nápojů s obsahem cukrů a solí, k nimž patří např. minerální voda. To je důležité zvláště u dětí.
- IMODIUM RAPID průjem zastavuje, neléčí však jeho příčinu. Jakmile je to možné, měla by být proto vždy léčena také příčina průjmu.
- Při náhle vzniklém (akutním) průjmu potlačuje IMODIUM RAPID příznaky obvykle do 48 hodin. Jestliže se tak nestane, přestaňte lék užívat a poraďte se s lékařem.
- Pokud trpíte AIDS a máte průjem, který je léčen přípravkem IMODIUM RAPID, a projevují se u Vás příznaky nadmutí břicha, ukončete neprodleně užívání přípravku IMODIUM RAPID a poraďte se s lékařem.
- Jestliže trpíte jaterním onemocněním, poraďte se se svým lékařem. Je možné, že léčba přípravkem IMODIUM RAPID bude vyžadovat přísnější lékařský dohled.

Další léčivé přípravky a přípravek IMODIUM RAPID
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky, které zpomalují činnost žaludku a střev, protože mohou účinek přípravku IMODIUM RAPID výrazně zvýšit.
Byly hlášeny interakce s léčivými přípravky, které obsahují itrakonazol, gemfibrozil, ketokonazol a desmopresin.

Těhotenství, kojení a plodnost
Jestliže jste, nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná nebo plánujete těhotenství, informujte svého lékaře, který rozhodne, zda můžete IMODIUM RAPID užívat.
Pokud kojíte, nedoporučuje se užívat IMODIUM RAPID, protože malé množství léčivé látky může proniknout do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při průjmu se mohou dostavit únava, závratě nebo ospalost. Při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů je proto zapotřebí zvýšené opatrnosti.

Přípravek IMODIUM RAPID obsahuje pomocnou látku aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Není proto vhodný u nemocných s fenylketonurií.

3. Jak se přípravek IMODIUM RAPID užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Potřebná dávka, kterou máte užívat, závisí na Vašem věku a typu průjmu.

Děti a dospívající
Přípravek IMODIUM RAPID není určen dětem do 6let.

Děti od 6let
- při náhle vzniklém (akutním) průjmu užijí nejdříve jednu tabletu, potom jednu tabletu po každé řídké stolici. Jestliže se dostaví formovaná a neobvykle tuhá stolice, nebo jestliže zpozorujete u dítěte nevolnost, která může být způsobena i zástavou pohybu ve střevech, přestane dítě tablety užívat a neprodleně vyhledáte lékaře.
- při dlouhodobém (chronickém) průjmu stanovuje dávkování lékař. Obvyklá počáteční dávka je jedna tableta denně. Udržovací dávkování se určuje ve vztahu k tělesné hmotnosti (nejvýše 3 tablety/20 kg) do dosažení 1-2 tuhých stolic denně.

Pozor: Nikdy nepřekračujte nejvyšší doporučenou denní dávku vztaženou na kg tělesné hmotnosti dítěte!
Tělesná hmotnost dítěte v kilogramech (kg) Nejvyšší počet tobolek přípravku IMODIUM RAPID za den
od 14 kg nikdy více než 2 tablety
od 20 kg nikdy více než 3 tablety
od 27 kg nikdy více než 4 tablety
od 34 kg nikdy více než 5 tablety
od 40 kg nikdy více než 6 tablet
od 47 kg nikdy více než 7 tablet
od 54 kg nikdy více než 8 tablet

V případě jakýchkoli pochybností se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající
- při náhle vzniklém (akutním) průjmu užijte 2 tablety naráz, potom jednu tabletu po každé řídké stolici. Jestliže se dostaví formovaná a neobvykle tuhá stolice, nebo jestliže přestanete pociťovat ve střevech pohyb, ukončete užívání přípravku a neprodleně vyhledejte lékaře.
- při dlouhodobém (chronickém) průjmu stanovuje dávkování lékař. Obvyklá počáteční dávka jsou dvě tablety (4 mg) denně. Dávka se může zvyšovat na udržovací dávku 1-6 tablet denně do dosažení 1-2 tuhých stolic denně.

U dětí a dospívajících je zapotřebí určovat dávku ve vztahu k tělesné hmotnosti.
Pozor: Neužívejte více než 8 tablet během 24 hodin!

Jestliže jste užil více přípravku IMODIUM RAPID, než jste měl(a)
V případě, že užijete příliš mnoho tablet IMODIUM RAPID, přivolejte lékaře, zvláště když zpozorujete tyto příznaky: svalovou ztuhlost, nekoordinované pohyby, ospalost, obtíže při močení a zeslabené dýchání.

Děti mohou reagovat na požití většího množství výrazněji než dospělí. Jestliže dítě užije příliš mnoho tablet nebo se u dítěte projeví jmenované příznaky, přivolejte lékaře okamžitě.

Informace určená lékařům v případě předávkování:
- podejte injekčně naloxon
- v případě potřeby injekci naloxonu po 1-3 hodinách zopakujte
- monitorování je zapotřebí nejméně po dobu 48 hod.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i IMODIUM RAPID nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek IMODIUM RAPID je obvykle dobře snášen a při správném užívání vykazuje velmi málo nežádoucích účinků.

Velmi vzácně se mohou dostavit bolesti břicha, střevní neprůchodnost, nadýmání, nevolnost, zácpa, zvracení, rozšíření tlustého střeva, plynatost, trávicí obtíže, ospalost, ztráta vědomí, snížení úrovně vnímání, závratě, vyrážka, kopřivka a svědění. V tomto případě ukončete užívání přípravku a jsou-li tyto obtíže úporné, poraďte se s lékařem.
Některé obtíže mohou být však způsobeny průjmem samotným: bolesti břicha, nevolnost, zvracení, suchost v ústech, únava, ospalost, závratě, zácpa a plynatost.
Ojediněle může dojít k přecitlivělosti a obtížím při močení.
Přecitlivělost k přípravku IMODIUM RAPID poznáte např. podle vyrážky, kopřivky, svědění, zkrácení dechu nebo otoku v obličeji. Pokud se dostaví některý z těchto příznaků, přivolejte ihned lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek IMODIUM RAPID uchovávat
Přípravek IMODIUM RAPID uchovávejte na bezpečném místě mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek IMODIUM RAPID nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25° C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek IMODIUM RAPID obsahuje
K léčbě průjmu jste obdržel IMODIUM RAPID, léčivou látkou je loperamid, v přípravku je obsažen ve formě loperamid-hydrochloridu.
Jedna tableta dispergovatelná (rozpustná) v ústech obsahuje 2 miligramy loperamidhydrochloridu.
Pomocným látkami jsou želatina, mannitol, aspartam, hydrogenuhličitan sodný a mátové aroma.

Jak přípravek IMODIUM RAPID vypadá a co obsahuje toto balení
IMODIUM RAPID je k dispozici v lékové formě tablet dispergovatelných v ústech.

Tablety se pokládají na jazyk, kde se rychle rozpustí. Z těchto důvodů není zapotřebí tablety zapíjet. IMODIUM RAPID můžete užívat v libovolnou denní dobu.
K otevření sáčku odtrhněte okraj na vyznačeném místě a vyjměte blistr.

Návod k vyjmutí tablety z blistru:
- zatáhněte za kraj fólie;
- fólii úplně odstraňte;
- vytlačte tabletu;
- vyjměte tabletu.
Neprotlačujte tablety blistrem, abyste je nepoškodili.

Velikost balení
6, 12, 18 a 24 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
McNeil Products Limited,
c/o Johnson & Johnson, Ltd.
Maidenhead, Velká Británie

Výrobce
Janssen-Cilag SpA
Via Constant Janssen
Borgo San Michele
Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Johnson & Johnson, s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5
tel.: 227 012 111

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19.2.2014

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

BALENÍ
6 tablet dispergovatelných v ústech

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

Značka Imodium Způsob užití Vnitřní
Pro koho Od 6 let Farmakoterapeutická skupina antidiaroika
SUKL 189237 EAN 3574661180236

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.