Etický kodex

Tento etický kodex slouží jako základní orientace v tom, jakým způsobem se zaměstnanci společnosti Česká lékárna holding, a.s. chovají ke klientům, dodavatelům a samotné společnosti.

Společnost Česká lékárna holding, a.s. si chce získat, motivovat a udržet tým kompetentních a profesionálních pracovníků a pomocí své personální politiky jim nabídnout odpovídající celkové ohodnocení. Usilujeme o co nejlepší profesionální rozvoj našich pracovníků a zaručujeme jim rovný přístup při uzavírání pracovních smluv a v pracovním postupu a nabízíme pracovní prostředí bez jakékoliv formy diskriminace.

Společnost vždy dává přednost otevřené a korektní komunikaci, proto jakékoliv neporozumění nebo nesoulad s rozhodnutími společnosti je potřebné řešit ihned se svým přímým nadřízeným a vyhýbat se šíření komentářů o interních záležitostech naší společnosti.

Etický kodex zaměstnanců Česká lékárna holding, a.s.:

Ve vztahu ke klientovi
  1. Společnost zavazuje všechny své zaměstnance k poctivému jednání a podporuje poskytování odborných služeb (např. konzultační činnost) šířících dobré jméno společnosti. Odborné vzdělání a kontinuální profesní rozvoj každého zaměstnance je základním stavebním kamenem naší společnosti.

  2. Všichni zaměstnanci poskytují pravdivé a aktuální informace o sortimentu lékáren tak, aby byly splněny všechny povinnosti plynoucí z platné legislativy, interních směrnic a standardů s důrazem na zajištění správné a bezpečné léčby a podpory zdravotního stavu klienta.  

  3. S informacemi o transakcích a diagnózách našich klientů musí být nakládáno zcela důvěrně. Použití údajů o našich klientech je možné ospravedlnit pouze a jedině z profesních důvodů a při jejich získávání, uchovávání, využití a aktualizaci je třeba striktně dodržovat pravidla o ochraně dat.  

Ve vztahu k dodavatelům
  1. Zaměstnanec se zavazuje nepřijímat/nenabízet a neposkytovat žádnou formu podpory a motivace od spolupracujících společností/spolupracujícím společnostem, a to ani v případě, že cílem takovéto motivační aktivity je zvýšení obratu či zisku.

  2. Nákup zboží nebo služeb se musí provádět s naprostou rozhodovací nezávislostí. Není povoleno nakupovat v závislosti na jakémkoliv rodinném, ekonomickém nebo přátelském poutu s obchodním partnerem.

  3. Všichni zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke třetím osobám, včetně přátel a rodinných příslušníků o všech skutečnostech vyplývajících ze vzájemných obchodních vztahů se spolupracujícími společnostmi a jejich zástupci. 

Ve vztahu ke společnosti
  1. Všichni zaměstnanci si jsou vědomi odpovědnosti za svěřený majetek, tj. zboží, finanční prostředky, ceniny apod. a nakládá s ním způsobem, který není v rozporu s platnou legislativou a interními předpisy zaměstnavatele, a který neohrožuje dobré jméno zaměstnavatele.

  2. Každý zaměstnanec bere na vědomí, že není oprávněn činit jakékoliv právní úkony za společnost Česká lékárna holding, a.s. a její dceřiné společnosti a uzavírat jejím jménem jakékoliv ústní či písemné dohody a smlouvy (pokud není písemně dohodnuto s přímým nadřízeným jinak) a zároveň bere na vědomí, že takovéto dohody a smlouvy jsou neplatné. Toto ustanovení se nevztahuje na převodní objednávky lékáren, které jsou předběžně schváleny vedením společnosti a na uzavírání dohod a smluv v rámci písemně dohodnutých kompetencí vyplývajících z pracovní pozice.

  3. Všichni zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke třetím osobám, včetně přátel a rodinných příslušníků o všech skutečnostech, které se týkají firemní a obchodní strategie společnosti Česká lékárna holding, a.s.

Instagram Instagram

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.