Levocetirizin Dr.Max 5 mg 10 potahovaných tablet

Levocetirizin Dr.Max 5 mg 10 potahovaných tablet

50088336
Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
79 Kč Dostupnost na e-shopu:
Skladem na e-shopu
Dr.max

Léčivý přípravek Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety je antialergikum. Používá se na léčbu onemocnění (příznaků) spojených s: alergickou rýmou a chronickou kopřivkou.

Podrobné informace o produktu

Příbalová informace: informace pro uživatele

Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety
Levocetirizini dihydrochloridum
potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety užívat
3. Jak se Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety a k čemu se používá
Levocetirizin-dihydrochlorid je léčivou látkou Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety.
Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety je antialergikum.
Používá se na léčbu onemocnění (příznaků) spojených s: alergickou rýmou (včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy), chronickou kopřivkou (chronická idiopatická urtikárie).


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety užívat
Neužívejte Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety:

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levocetirizin-dihydrochlorid nebo jiné antihistaminikum nebo na kteroukoli další složku přípravku Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety (úplné složení přípravku je uvedeno v části 6).
- jestliže máte závažné poškození funkcí ledvin (těžké renální selhání s clearance kreatininu pod 10 ml/min).

Upozornění a opatření
Jestliže máte onemocnění ledvin, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem či zdravotní sestrou předtím, než začnete užívat Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety.
Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety se nedoporučuje k podávání dětem do 6 let, protože forma potahovaných tablet nedovoluje úpravu dávkování.

Další léčivé přípravky a Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety s jídlem a pitím
Opatrnosti je třeba při současném podávání Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety a alkoholu.
U citlivých pacientů může současné podávání cetirizinu nebo levocetirizinu a alkoholu nebo jiných centrálně působících léků ovlivnit centrální nervový systém, třebaže bylo prokázáno, že racemát cetirizinu nezesiluje účinky alkoholu.

Těhotenství a kojení
Sdělte svému lékaři, že jste těhotná, pokoušíte se otěhotnět nebo pokud kojíte.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Někteří pacienti léčení přípravkem Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety mohou pociťovat ospalost, malátnost a únavu. Pokud máte v úmyslu řídit, vykonávat potenciálně nebezpečnou činnost nebo obsluhovat stroje, měl(a) byste nejprve vyčkat a vyzkoušet svou reakci na tento léčivý přípravek. Speciální testy však prokázaly, že u zdravých osob po podání přípravku v doporučené dávce nedochází k negativnímu ovlivnění pozornosti.

Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety obsahuje laktózu
Pokud Vám bylo někdy lékařem oznámeno, že trpíte nesnášenlivostí na některé cukry, poraďte se s ním před zahájením léčby přípravkem Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety.

3. Jak se Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je 1 tableta denně.

Zvláštní pokyny pro dávkování u zvláštních skupin pacientů
U pacientů s poruchou funkce ledvin může být dávka snížena podle závažnosti jejich onemocnění ledvin.
Pacienti, kteří mají poškozenou pouze funkci jater, užívají obvyklou předepsanou dávku. U pacientů s poruchou funkce ledvin i jater může být dávka snížena podle míry poškození ledvinných funkcí a u dětí se má dávka stanovit také na základě tělesné hmotnosti; dávku určí Váš lékař.
Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety se nedoporučuje podávat dětem mladším 6 let.

Jak a kdy užívat Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety
Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou, mohou se užívat během jídla i bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety, než jste měl(a), může se u dospělých objevit ospalost. U dětí se na začátku může projevit rozrušení a neklid, později pak ospalost.
Pokud náhodou užijete vyšší než doporučenou dávku Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety, informujte svého lékaře, který rozhodne o dalších opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety
Jestliže jste zapomněl(a) užít Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety nebo jste užil(a) nižší dávku, než byla předepsána Vaším lékařem, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. S podáváním pokračujte užitím následující dávky v předepsané době.

Jestliže jste přestal(a) užívat Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety
Ukončení léčby Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety dříve, než bylo plánováno, by nemělo mít nepříznivý účinek v tom smyslu, že by se příznaky onemocnění progresivně znovu objevily a jejich tíže by byla vyšší než před zahájením léčby Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka či zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Častými (výskyt 1%-10%) převážně mírnými až středně závažnými hlášenými nežádoucími účinky jsou sucho v ústech, bolest hlavy, únava a ospalost / malátnost.
Méně často (0,1%-1%) byly pozorovány nežádoucí účinky jako vyčerpání a bolesti břicha. Byly hlášeny i další nežádoucí účinky jako palpitace, bušení srdce, křeče, poruchy vidění, otoky, svědění, vyrážka, kopřivka (otok, zčervenání a svědění kůže), kožní vyrážka, dušnost, zvýšení tělesné hmotnosti, bolest svalů, agresivní nebo nervózní chování, halucinace, deprese, hepatitida (zánět jater), změna jaterních funkcí, nevolnost a zvracení.

Při prvních příznacích reakce přecitlivělosti přestaňte Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety užívat a vyhledejte ihned svého lékaře. Příznaky reakce přecitlivělosti mohou být následující: otok v ústech, otok jazyka, otok v obličeji a/nebo v krku, dýchací nebo polykací obtíže spojené s kopřivkou (angioedém), náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, někdy i smrtelnému.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi či zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety uchovávat
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety obsahuje
- Léčivou látkou je levocetirizin-dihydrochlorid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg levocetirizin-dihydrochloridu.
- Pomocné látky jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát (E572), oxid titaničitý (E171), hypromelosa (E464), makrogol 400 a polysorbát 80.

Jak Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety vypadá a co balení obsahuje
Bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou, s vyraženým značením "161" na jedné straně a "H" na druhé straně.
Tablety s levocetirizinem jsou dodávány v blistrech obsahujících 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20 nebo 21 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Dr. Max Pharma Ltd., First Floor Roxburghe House, 273-287 Regent Street, Londýn, W1B 2HA, Velká Británie

Výrobce
Medis International a.s., Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Česká republika
Pharmadox Healthcare Ltd., KW20 A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta
Pharmaceutical Plants Milve Ltd., Promishlena Zona – Tarnal 3200 Byala Slatina, Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Portugalsko: Levocetirizina Hetero Europe 5 mg comprimidos revestidos por película
Slovenská republika: Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety
Česká republika: Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety
Maďarsko: Pixal 5 mg filmtabletta
Bulharsko: Levomil 5 mg
Polsko: Lecetax

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.12.2013

BALENÍ
10 potahovaných tablet

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK.

Parametry produktu

Značka Dr.max Způsob užití Vnitřní
Pro koho Od 6 let Farmakoterapeutická skupina Antihistaminika pro systémovou aplikaci
SUKL 202930 EAN 8595566450243

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.