Mynano Dezinfekční prostředek na povrchy 1000 ml

Biocidní přípravky, repelenty

Skladem na e-shopu

O produktu

Dezinfekce omyvatelných povrchů a předmětů denní potřeby. Tekutý bezchlórový a bezkyslíkový přípravek využijete doma, v práci či ve škole. Je určený k očištění ploch, kterých se často dotýkáme nebo a u kterých se zvyšuje riziko množení bakterií a virů. Mohou to být například pracovní stoly, kliky dveří, vypínače nebo třeba klíče. Mynano Dezinfekční prostředek na povrchy chrání předměty před výskytem mikroorganismů jakýchkoli mikrobiologických jednotek, buněčných i nebuněčných. Prostředek zabraňuje vzniku plísní, hub, kvasinek, řas a cizopasných mikroskopických helmintů. Dezinfekce splňuje § 35 zákona č. 120/2002 a je schválena Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Hlavní vlastnosti:

  • dezinfekce povrchů a předmětů
  • likviduje bakterie i viry
  • brání vzniku plísní, hub a kvasinek

Složení

Základní složka: Ultrakoncentrát obsahuje 100000 ppm Alkyl Benzalkonium chlorid.

Použití

Rovnoměrně naneste na povrch a nechte působit. Následně důkladně setřete.

Upozornění

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku. Standardní věty o nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké popálení kůže a poškození očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301 P330 P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 P361 P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305 P351 P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NENÍ URČEN K POUŽITÍ U ČLOVĚKA NEBO ZVÍŘAT.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.