Nicorette Freshmint Gum 4mg orm.gum mnd. 30x4mg

Registrovaný léčivý přípravek

3 za 2

Produkt je dočasně nedostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

O produktu

1. CO JE NICORETTE FRESHMINT GUM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Nicorette FreshMint Gum patří do skupiny léků užívaných k odvykání kouření.

Přípravek Nicorette FreshMint Gum je určen k léčbě závislosti na tabáku, k zmírnění touhy
po kouření (nikotinu) a k zmírnění abstinenčních příznaků, což umožňuje snadnější odvykání kouření kuřákům motivovaným přestat kouřit.

Přípravek Nicorette FreshMint Gum slouží rovněž jako podpůrný přípravek k překonávání dočasné abstinenční fáze kouření nebo k snadnějšímu snížení počtu vykouřených cigaret u kuřáků neschopných nebo neochotných přestat kouřit.

Pokud přestanete kouřit a Vaše tělo již nedostává nikotin vstřebávaný z tabáku, můžete pociťovat nepříjemné pocity, které se nazývají abstinenční příznaky. Pomocí přípravku Nicorette FreshMint Gum můžete těmto příznakům předejít, případně nepříjemné pocity zmírnit - po určitou dobu budete svému tělu žvýkačkami Nicorette FreshMint Gum dodávat malá množství nikotinu, který je obsažen v čisté formě a nepůsobí zdravotní rizika spojovaná s kouřením.
Zdravotní rizika v důsledku kouření jsou způsobena škodlivinami obsaženými v tabáku.

Odborná rada a podpora Vašeho okolí zpravidla zlepšují naději na úspěch. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NICORETTE FRESHMINT GUM UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Nicorette FreshMint Gum
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na nikotin nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Nicorette FreshMint Gum je zapotřebí

Přípravek Nicorette FreshMint Gum užívejte pouze po poradě s lékařem v těchto případech:
 • pokud jste v minulosti prodělal/a závažnou srdečně-cévní příhodu nebo jste v posledních4 týdnech byl/a léčen/a v nemocnici z důvodu srdeční nevolnosti (jako jsou např. cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, arytmie (poruchy srdečního rytmu), nestabilní angina pectoris)
 • pokud jste podstoupil/a transplantaci srdečně-cévního bypassu nebo angioplastiku (plastiku cév)
 • trpíte-li neléčeným vysokým krevním tlakem
 • trpíte-li chorobou jater a/nebo závažnou chorobou ledvin
 • máte-li cukrovku, protože ukončení kouření může znamenat potřebu snížení dávek inzulinu
 • trpíte-li hypertyreózou (nadměrná produkce hormonů štítné žlázy) nebo feochromocytomem (typ nádoru nadledvin)
 • máte-li žaludeční nebo dvanáctníkové vředy
 • trpíte-li onemocněním čelistního kloubu
Osoby s umělým chrupem mohou mít se žvýkáním Nicorette FreshMint Gum obtíže. Žvýkačka
se může nalepit na umělý chrup a ve vzácných případech ho může i poškodit.

Přípravek Nicorette FreshMint Gum není určen nekuřákům.

Dávky nikotinu, které jsou dospělými kuřáky během léčby snášeny, mohou vyvolat závažné příznaky otravy u malých dětí, a mohou vést až k úmrtí dítěte. Žvýkačky proto uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je zvláště důležité, užíváte-li léčivé přípravky obsahující teofylin, takrin, klozapin, ropinirol, imipramin, olanzapin, klomipramin, fluvoxamin, kofein, fenacetin, furosemid, paracetamol, benzodiazepiny, haloperidol, cimetidin, flekainid nebo pentazocin.

Užívání přípravku Nicorette FreshMint Gum s jídlem a pitím
Během žvýkání nic nepijte, nejezte ani nekuřte.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Kouření může velmi vážně poškodit plod nebo kojence, a proto byste měla v těhotenství nebo
v období kojení přestat kouřit, pokud možno bez použití přípravků obsahujících nikotin.
Nikotin se vylučuje do mateřského mléka v množství, která mohou být škodlivá pro kojence.
V období kojení žvýkačky Nicorette FreshMint Gum neužívejte.

Nedokážete-li přestat kouřit bez přípravků obsahujících nikotin, užívejte přípravky Nicorette pouze
po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nicorette FreshMint Gum
Přípravek Nicorette FreshMint Gum obsahuje butylhydroxytoluen. Tato látka dráždí oči, kůži
a sliznice.
Přípravek Nicorette FreshMint Gum obsahuje xylitol. Tato látka může mít projímavý účinek.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NICORETTE FRESHMINT GUM UŽÍVÁ

Během léčby přípravkem Nicorette FreshMint Gum byste měl/a vynaložit veškeré úsilí na to,
abyste přestal/a úplně kouřit.

Žvýkačky Nicorette FreshMint Gum užívejte tehdy, když se dostaví touha po cigaretě. Zejména zpočátku je důležité žvýkat velmi pomalu. Po přibližně 30 minutách se celé množství nikotinu uvolní
a je vstřebáno sliznicí dutiny ústní. Žvýkejte proto pomalu a s přestávkami! Budete-li se zejména v prvních dvou dnech přesně řídit uvedenými pokyny, zvyknete si na určité tempo žvýkání. Tím bude zajištěn nejvhodnější přísun nikotinu a současně zamezíte nepříjemným nežádoucím účinkům z příliš rychlého žvýkání.

Chuť žvýkačky je pro kuřáky přijatelná, někdy však může trvat 1-2 dny než si na chuť zvyknete.

Obvyklý postup
 1. Nejdříve žvýkejte žvýkačku Nicorette FreshMint Gum pomalu několik vteřin a učiňte přibližně minutovou přestávku.
 2. Po přestávce žvýkejte znovu 10x a pak přesuňte žvýkačku na 1 nebo 2 minuty pod jazyknebo k tvářím.
 3. Žvýkejte znovu 10x a pak ponechte žvýkačku opět odpočinout.
 4. Žvýkejte takto 30 minut.
 5. Pokud jste si na chuť žvýkačky zvykli, můžete dle potřeby rychlost žvýkání zrychlit.
Děti a mladiství
Bezpečnost a účinnost u dětí a mladistvých kuřáků nebyla posuzována.
Přípravek Nicorette Freshmint Gum by bez doporučení lékaře neměly užívat osoby do 18 let.
Dospělí (včetně starších osob)
Počáteční dávku žvýkaček FreshMint Gum volte podle míry Vaší nikotinové závislosti.
Užívání vhodné síly 8-12 žvýkaček za den by mělo být pro léčbu dostačující. Silně závislí kuřáci (Fagerströmův test nikotinové závislosti (FTND)  6 nebo kouření 20 cigaret denně) nebo kterým
se nepodařilo přestat kouřit po užívání žvýkaček Nicorette FreshMint Gum 2 mg, by měli zahájit léčbu s Nicorette FreshMint Gum 4 mg.
V ostatních případech je vhodné zahájit léčbu s přípravkem Nicorette FreshMint Gum 2 mg.
Denně neužívejte více než 24 žvýkaček.

1) Ukončení kouření
Léčba pomocí žvýkaček Nicorette FreshMint Gum trvá obvykle 12 týdnů. V této době začněte s postupným snižováním počtu žvýkaček. Denní dávku nikotinu postupně snižujte snižováním celkového počtu žvýkaček v závislosti na vnímání potřeby kouřit.
Léčbu ukončete poté, když spotřeba žvýkaček klesne na 1-2 žvýkačky denně.

2) Snížení počtu cigaret
Žvýkačky Nicorette FreshMint Gum užívejte mezi jednotlivými epizodami kouření vždy, když
se dostaví naléhavá potřeba kouřit, abyste co nejvíce prodloužil/a interval bez kouření, a záměrně tak snížil/a počet vykouřených cigaret za den na nejnižší možnou míru. Pokud nedojde ke snížení počtu vykouřených cigaret za den během 6 týdnů od zahájení užívání přípravku, vyhledejte odbornou pomoc.
Užívání žvýkaček delší než 6 měsíců se všeobecně nedoporučuje. Pokud cítíte potřebu užívat přípravek déle než je doporučeno, abyste se vyvaroval/a návratu ke kouření, poraďte se s lékařem.

Pravidelné užívání žvýkaček Nicorette FreshMint Gum déle než 12 měsíců se všeobecně nedoporučuje. Někteří bývalí kuřáci však mohou pociťovat potřebu delší léčby pomocí žvýkaček Nicorette FreshMint Gum, aby se vyvarovali návratu ke kouření.
V případě, že se náhle dostaví touha po kouření, mějte po ruce zásobu žvýkaček Nicorette FreshMint Gum.

Odborná rada a podpora Vašeho okolí zpravidla zlepšují naději na úspěch.

3) Dočasná abstinence kouření
Žvýkačky Nicorette FreshMint Gum se užívají v situacích bez možnosti kouřit, například v místech
se zákazem kouření nebo v případě, kdy si nepřejete kouřit a přitom pociťujete potřebu si zapálit.

Jestliže jste užil/a více přípravku Nicorette FreshMint Gum, než jste měl/a
Můžete se předávkovat nikotinem, užíváte-li přípravek Nicorette FreshMint Gum a/nebo současně kouříte a/nebo současně používáte jiné formy náhradní nikotinové léčby nebo pokud patříte
ke kuřákům s nízkým stupněm závislosti na nikotinu.

Pokud jste požil/a více žvýkaček, nebo žvýkačky nedopatřením požilo dítě, poraďte se se svým lékařem nebo ihned navštivte lékařskou pohotovost.

K příznakům předávkování patří nevolnost, slinění, bolest břicha, průjem, pocení, bolest hlavy, závratě, poruchy sluchu a výrazná slabost. Po vysokých dávkách může po těchto příznacích následovat snížení krevního tlaku, slabý a nepravidelný tep, poruchy dechu, nadměrná únava, selhání oběhu
a křeče.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nicorette FreshMint Gum nežádoucí účinky, které
se však nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Nicorette FreshMint Gum může způsobit nežádoucí účinky obdobné účinkům souvisejícím
s podáním nikotinu jiným způsobem. Nežádoucí účinky jsou zpravidla závislé na výši dávky.

Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 z 10 léčených nemocných):
- bolesti hlavy, bolesti břicha, nevolnost, škytavka, podráždění sliznice úst a jícnu, bolestivost žvýkacích svalů.

Časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 a více než u 1 ze 100 léčených nemocných):
- závratě, zvracení.

Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 ze 100 a více než u 1 z 1000 léčených nemocných):
- bušení srdce, vyrážka, kopřivka.

Vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 ze 1000 a více než u 1 z 10 000 léčených nemocných):

Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených nemocných) včetně samostatných hlášení:
- dočasná nepravidelná srdeční činnost.

Některé příznaky, jako jsou závratě, bolesti hlavy a poruchy spánku, mohou být projevem abstinence
a souvisí s nízkým přísunem nikotinu.

Nikotin uvolňovaný ze žvýkačky může někdy na začátku léčby vyvolat slabé podráždění jícnu, zvýšit slinění, vyvolat škytavku.

V souvislosti s ukončením kouření mohou vznikat v ústech afty, jejichž souvislost s užitím nikotinu
je však nejasná.

Žvýkačka se může nalepit na umělý chrup a ve vzácných případech ho může i poškodit.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NICORETTE FRESHMINT GUM UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Přípravek Nicorette FreshMint Gum nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nicorette FreshMint Gum obsahuje

Nicorette FreshMint Gum 4 mg
Léčivá látka: nicotini resinas 20 mg, odpovídá nicotinum (nikotin) 4 mg
Pomocné látky: základ žvýkací gumy s antioxidantem (obsahuje butylhydroxytoluen E 321), xylitol,
silice máty peprné, uhličitan sodný, draselná sůl acesulfamu, levomenthol, oxid hořečnatý , hlinitý lak chinolinové žluti, mastek, dusík.
Vnější potahová vrstva: xylitol, silice máty peprné, arabská klovatina usušená rozprášením, oxid titaničitý, karnaubský vosk, hlinitý lak chinolinové žluti, čištěná voda.

Jak přípravek Nicorette FreshMint Gum vypadá a co obsahuje toto balení

Žvýkačky Nicorette FreshMint Gum 4 mg jsou čtvercového tvaru.

Žvýkačky Nicorette FreshMint Gum jsou v blistru s hliníkovou fólií.
Jednotlivé blistry jsou uloženy v krabičce.

Velikost balení
30 žvýkaček.

Zdroj: www.jnjcz.cz

Parametry
SUKL kód 0125745
Přílohy
Příbalová infomace PDF