Nicorette inhalátor 15mg inh.liq. 20x15mg

Registrovaný léčivý přípravek

3 za 2

Produkt je dočasně nedostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

O produktu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Nicorette inhalátor 15 mg
tekutina k inhalaci
nicotinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Nicorette inhalátor 15 mg musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 6 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Nicorette inhalátor 15 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nicorette inhalátor 15 mg používat
3. Jak se Nicorette inhalátor 15 mg používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Nicorette inhalátor 15 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE NICORETTE INHALÁTOR 15 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg patří do skupiny léků používaných k odvykání kouření.
Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg je určen k léčbě závislosti na tabáku, ke zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a ke zmírnění abstinenčních příznaků, což umožňuje snadnější odvykání kouření kuřákům motivovaným přestat kouřit.
Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg slouží rovněž jako podpůrný přípravek k překonávání dočasné abstinenční fáze kouření nebo ke snadnějšímu snížení počtu vykouřených cigaret u kuřáků neschopných nebo neochotných přestat kouřit.

Pokud přestanete kouřit a Vaše tělo již nedostává nikotin vstřebávaný z tabáku, můžete pociťovat nepříjemné pocity, které se nazývají abstinenční příznaky. Pomocí přípravku Nicorette inhalátor 15 mg můžete těmto příznakům předejít, případně nepříjemné pocity zmírnit - po určitou dobu budete svému tělu pomocí přípravku Nicorette inhalátor 15 mg dodávat malá množství nikotinu, který je v přípravku obsažen v čisté formě a nepůsobí zdravotní rizika spojovaná s kouřením.

Zdravotní rizika v důsledku kouření jsou způsobena škodlivinami obsaženými v tabáku.
Odborná rada a podpora Vašeho okolí zpravidla zlepšují naději na úspěch.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NICORETTE INHALÁTOR 15 MG POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Nicorette inhalátor 15 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na nikotin nebo na další složku přípravku levomenthol.

Zvláštní opatrnosti při používání přípravku Nicorette inhalátor 15 mg je zapotřebí
Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg používejte pouze po poradě s lékařem v těchto případech:
- pokud jste v minulosti prodělal/a závažnou srdečně-cévní příhodu nebo jste v posledních 4 týdnech byl/a léčen/a v nemocnici z důvodu srdeční nevolnosti (jako jsou např. cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, arytmie (poruchy srdečního rytmu), nestabilní angina pectoris)
- pokud jste podstoupil/a transplantaci srdečně-cévního bypassu nebo angioplastiku (plastiku cév)
- trpíte-li neléčeným vysokým krevním tlakem
- trpíte-li chorobou jater a/nebo závažnou chorobou ledvin
- máte-li cukrovku, protože ukončení kouření může znamenat potřebu snížení dávek inzulinu
- trpíte-li hypertyreózou (nadměrná tvorba hormonů štítné žlázy) nebo feochromocytomem (typ nádoru nadledvin)
- máte-li žaludeční nebo dvanáctníkové vředy

Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg nemá být používán bez doporučení lékaře osobami do 18 let. Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg není určen nekuřákům.
Dávky nikotinu, které jsou dospělými kuřáky během léčby snášeny, mohou vyvolat závažné příznaky otravy u malých dětí, a mohou vést až k úmrtí dítěte. Inhalátor, včetně použitých náplní, proto uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je zvláště důležité, užíváte-li léčivé přípravky obsahující theofylin, takrin, klozapin, ropinirol, imipramin, olanzapin, klomipramin, fluvoxamin, flekainid nebo pentazocin.

Používání přípravku Nicorette inhalátor 15 mg s jídlem a pitím
Účinek přípravku není závislý na příjmu potravy nebo nápojů.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Kouření může velmi vážně poškodit plod nebo kojence, a proto byste měla v těhotenství nebo v období kojení přestat kouřit, pokud možno bez použití přípravků obsahujících nikotin. Nikotin se vylučuje do mateřského mléka v množství, které může být škodlivé pro kojence.
Nedokážete-li přestat kouřit bez přípravků obsahujících nikotin, používejte přípravky Nicorette pouze po poradě s lékařem.

Doporučil-li Vám Váš lékař používání přípravku Nicorette inhalátor 15 mg i přestože kojíte, nepoužívejte přípravek během 2 hodin před kojením, ale co nejdříve po kojení. Snížíte tak množství nikotinu v mateřském mléce.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NICORETTE INHALÁTOR 15 MG POUŽÍVÁ
Děti a mladiství
Bezpečnost a účinnost u dětí a mladistvých kuřáků nebyla posuzována.
Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg nemají používat děti a mladiství do 18 let.

Dospělí (včetně starších osob)
Během léčby přípravkem Nicorette inhalátor 15 mg je zapotřebí vynaložit veškeré úsilí na to, abyste přestal/a úplně kouřit.

Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg používejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nicorette inhalátor 15 mg se používá v okamžiku, kdy se dostaví touha si zakouřit. Čím častěji jste schopen/na nahradit cigaretu inhalátorem, tím snazší bude pro Vás přestat kouřit. Krátce po použití několika náplní si jistě osvojíte způsob, který Vám bude nejlépe vyhovovat.

Při používání inhalátoru jako cigarety, ale vdechováním 8 krát více vdechů než při kouření, dodává inhalátor přibližně 1 mg nikotinu.

Nicorette inhalátor 15 mg nahrazuje kuřácký návyk - pohyb ruky k ústům - a používá se stejným způsobem jako cigareta. Vzhledem k tomu, že množství nikotinu vdechovaného inhalátorem je mnohem nižší než u cigarety, je k odpovídajícímu stupni náhrady zapotřebí vdechovat 8-10 krát více vdechů než při kouření cigaret. Vdechování má trvat 10-20 minut. Pokud není touha po kouření zmírněna dostatečně, zvyšuje se četnost a/nebo počet vdechů. Jedna náplň nahrazuje přibližně sedm cigaret. K docílení nejlepších výsledků má být používáno 3-6 náplní denně. Používání méně než 3 náplní denně může vést k selhání léčby touhy po kouření. Dávkování je individuální, stanovené podle předchozích kuřáckých zvyklostí - stupně nikotinové závislosti. Nejlepších výsledků je dosaženo použitím 3-6 náplní za den. Používání méně než 3 náplní denně může způsobit selhání léčby.
Nepoužívejte více než 6 náplní za den.

Pravidelné používání inhalátoru déle než 12 měsíců se všeobecně nedoporučuje. Někteří bývalí kuřáci mohou pociťovat potřebu delší léčby pomocí inhalátoru, aby se vyvarovali návratu ke kouření. Pro případ, že se dostaví náhlá touha po kouření, máte mít po ruce zásobu náplní.
Odborná rada a podpora Vašeho okolí zpravidla zlepšují naději na úspěch.
Hladina nikotinu při použití inhalátoru je závislá na okolní teplotě. K docílení stejného účinku při nižších teplotách musí být inhalátor používán déle. Přípravek působí nejlépe při pokojové teplotě. Nižší teplota (pod 15 °C) vede ke sníženému uvolňování nikotinu, zatímco vyšší teplota (nad 25 °C) vede ke zvýšení uvolňování nikotinu a inhalace má být méně četná, abyste zamezili předávkování.

1) Ukončení kouření
Je velice důležité, aby délka léčby byla dostačující. Úvodní fáze léčby trvá obvykle 3 měsíce. Poté v průběhu 6-8 týdnů postupně počet náplní snižujte až do úplného odvyknutí.
2) Snížení počtu cigaret
Nicorette inhalátor 15 mg se používá mezi jednotlivými epizodami kouření vždy, když se dostaví naléhavá potřeba kouřit, aby byla co nejvíce prodloužena doba bez kouření a úmyslně tak bylo snižováno kouření na co nejnižší možnou míru. Pokud nedojde ke snížení počtu vykouřených cigaret po 6 týdnech, vyhledejte odbornou radu.
Pokus o úplné zanechání kouření byste měl/a uskutečnit, jakmile se cítíte být připraven/a, ne však později než 6 měsíců po zahájení léčby. Pokud se Vám nepodaří úplně přestat kouřit do 9 měsíců po zahájení léčby, vyhledejte odbornou radu.
3) Dočasná abstinence kouření
Nicorette inhalátor 15 mg se používá v situacích bez možnosti kouřit, například v místech se zákazem kouření nebo v případě, kdy si nepřejete kouřit a přitom pociťujete potřebu si zapálit.

Návod k používání inhalátoru
Náplň se vloží do špičky podle uvedeného návodu:
1. Vyjměte z obalu špičku.
Nastavte značky proti sobě a otevřete špičku tahem od sebe.
2. Vyjměte z blistru jednu nikotinovou náplň, vložte náplň do špičky a zatlačte ji do konce špičky, až prorazíte hliníkovou fólii čelního uzávěru náplně. Nasaďte vrchní část špičky.
3. Nastavte značky proti sobě, uzavřete špičku a pootočte jí. Po uzavření je náplň proražena na obou stranách a je připravena k použití. Sevřete špičku ústy a vdechujte jejím prostřednictvím: je však zapotřebí vyvinout většího úsilí než při kouření cigarety.
Doba, po kterou je náplň účinná, závisí na intenzitě jejího používání.

Čištění špičky
Prázdnou špičku v průběhu týdne několikrát propláchněte vodou.

Jestliže jste použil/a více přípravku Nicorette inhalátor 15 mg, než jste měl/a
Můžete se předávkovat nikotinem, používáte-li přípravek Nicorette inhalátor 15 mg a/nebo současně kouříte a/nebo současně používáte jiné formy náhradní nikotinové léčby nebo pokud patříte ke kuřákům s nízkým stupněm závislosti na nikotinu.
Pokud jste použil/a více přípravku Nicorette inhalátor 15 mg, nebo přípravek nedopatřením požilo dítě, poraďte se se svým lékařem nebo ihned navštivte lékařskou pohotovost.
K příznakům předávkování patří nevolnost, slinění, bolest břicha, průjem, pocení, bolest hlavy, závratě, poruchy sluchu a výrazná slabost. Po vysokých dávkách může po těchto příznacích následovat snížení krevního tlaku, slabý a nepravidelný tep, dechové obtíže, vyčerpání, oběhové selhání a celkové křeče.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nicorette inhalátor 15 mg nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg může způsobit nežádoucí účinky obdobné účinkům souvisejícím s podáním nikotinu jiným způsobem. Nežádoucí účinky jsou zpravidla závislé na výši dávky.
Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 z 10 léčených nemocných):
- bolesti hlavy, kašel, podráždění sliznice dutiny ústní a jícnu
Časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 a více než u 1 ze 100 léčených nemocných):
- závratě, žaludeční nevolnost, škytavka, nevolnost, zvracení, překrvení nosní sliznice
Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 ze 100 a více než u 1 z 1000 léčených nemocných):
- bušení srdce.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených nemocných) včetně samostatných hlášení:
- dočasná nepravidelná srdeční činnost.

Některé příznaky, jako jsou závratě, bolesti hlavy a poruchy spánku, mohou být projevem abstinenčních příznaků a souvisí s nízkým přísunem nikotinu.
V souvislosti s ukončením kouření se mohou v ústech tvořit afty, jejichž souvislost s použitím nikotinu je však nejasná.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NICORETTE INHALÁTOR 15 MG UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek Nicorette inhalátor 15 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Nicorette inhalátor 15 mg obsahuje
Léčivou látkou je nikotin. Jednou 15 mg náplní je dodávána dávka 7 mg nikotinu.
Pomocné látky: levomenthol.

Jak přípravek Nicorette inhalátor 15 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Porézní váleček je umístěn v polyethylenovém průhledném pouzdru zataveném po obou stranách hliníkovou fólií s potiskem „NICORETTE“ a číslem šarže; blistr; bílá dvoudílná kuřácká špička s hroty uvnitř; krabička.

Velikost balení
4 náplně v blistru, 1 kuřácká špička
20 náplní v blistrech, 1 kuřácká špička

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
McNeil AB
251 09 Helsingborg
Švédsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Johnson & Johnson s.r.o.
Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel.: 227 012 111

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 28.12. 2011

BALENÍ
20 náplní v blistrech, 1 kuřácká špička

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK.

Zdroj: www.jnjcz.cz

Parametry
SUKL kód 0167000
EAN 3574660683202
Přílohy
Příbalová infomace PDF