516 770 100 | info@drmax.cz | O nás

Informace o zpracování osobních údajů klientskou linkou Dr.Max

I. Úvod

 1. Účelem tohoto dokumentu Ochrana osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných klientskou linkou Dr.Max (dále jen „ zásady “) je podrobné vysvětlení podmínek zpracování osobních údajů, k němuž dochází ze strany společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298, sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „ správce “), při provozování klientské linky Dr.Max (dále jen „ klientská linka “). Správce určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů v rámci klientské linky.
 2. Klientská linka zpracovává zpravidla osobní údaje žadatele, který klientskou linku za účelem položení dotazu, podání žádost nebo stížnost kontaktuje (dále také jen „ žadatel “ či „ subjekt “). Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu osobním údajem je například jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon, adresu osobním údajem může ve spojení s dalším osobním údajem být i údaj o nákupní preferenci (společně dále jen „ osobní údaj “ či „ údaj “).
 3. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány v souladu s těmito zásadami a právními předpisy v oblast ochrany osobních údajů. Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací prováděná s osobními údaji automatizovaně nebo manuálně, prostředky výpočetní techniky i jinými prostředky, a to zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, uchovávání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace (dále jen „ zpracování “).
 4. Před využitím služeb klientské linky je subjekt povinen si tyto zásady pečlivě prostudovat. V případě, že subjekt kterémukoliv bodu nebo podmínce dle těchto zásad nerozumí, může se obrátit na správce na kontaktech uvedených níže.
 5. K ochraně poskytnutých osobních údajů přistupuje správce s vysokou pečlivost. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány transparentně a v souladu s příslušnou účinnou právní úpravou.
 6. Správce zásadně shromažďuje jen ty osobní údaje, které skutečně potřebuje ke stanovenému účelu. Správce vše činí tak, aby průběžně hodnotil zpracování ať již z hlediska náležitého zabezpečení, minimalizace osobních údajů, tak i z hlediska transparentnost, korektnost a zákonnost. Správce dodržuje zásadu odpovědnost, integrity, důvěrnost, přesnost a omezení uložení.
 7. Správce je oprávněn v případě potřeby zásady změnit. Před kontaktováním klientské linky je subjekt povinen znění zásad pravidelně kontrolovat.

II. Kontaktní údaje správce

 1. Kontaktní údaje správce jsou následující:

  a) www.drmax.cz

  b) 844 909 909 (volání je zpoplatněno dle ceníku příslušného operátora)

  c) info@drmax.cz

  d) ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Kontaktní centrum Dr.Max, Nové sady 996/25, 602 00, Brno

 2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou následující:

  a) dpo@drmax.cz

  b) ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Nové sady 996/25, 602 00, Brno

III. Účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění spokojenost zákazníka spočívající zejména v poskytování informačního servisu, příjmu a vyřízení žádost, stížnost a požadavků učiněných v souladu s právními předpisy, smluvními dokumenty nebo pravidly pro poskytování služby.
 2. V rámci stanoveného účelu budou prováděny zejména následující operace (činnost) zpracování vedoucí k danému účelu: 

  a) odpovědi na jednoduché dotazy týkající se provozoven správce (např. otevírací doba) a dostupnost léčiv a jiných produktů

  b) odpovědi na dotazy týkající se cen a akčních nabídek v lékárnách

  c) správa objednávek a rezervací učiněných prostřednictvím e-shopu

  d) zajištění výkonu práv subjektů údajů v souladu s právní úpravou, zejm. v oblast ochrany osobních údajů

  e) evidence, aktualizace a zajištění konzistentnost informací zpracovávaných správcem

  f) zajištění e-mailové komunikace z centrálních emailových schránek

  g) evidence změn v zákaznických profilech souvisejících s produkty a službami nabízenými správcem.

IV. Právní základ zpracování

 1. Právním základem zpracování je oprávněný zájem správce spočívající zejména v zajištění odpovídající úrovně poskytovaných služeb, ochraně práv správce a plnění právní povinnost vyplývající z právních předpisů.
 2. Subjekt je oprávněn k podání námitky proti zpracování za účelem zjištění, zda oprávněné zájmy správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu. V takovém případě bude zpracování osobních údajů omezeno na uložení nebo na určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

V. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 1. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu ke splnění daného účelu.
 2. Osobní údaje jsou klientskou linkou zpracovávány v rozsahu:

  a) nahrávka telefonního hovoru a číslo telefonu, ze kterého byl hovor realizovánu

  b) záznam e-mailové komunikace a e-mailovou adresu, ze které byl kontakt učiněnu

  c) údaje sdělené subjektem údajů za účelem vyřízení jeho žádost, stížnost nebo požadavku: zpravidla jméno, příjmení, email, mobilní telefon, korespondenční adresa (obec, ulice, číslo, popisné, PSČ, část obce, stát), pohlaví a datum narození, případně také rodné číslo,  pokud je nezbytné pro vyřízení požadavku.

 3. Správce v rámci provozu klientské linky nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, jimiž jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu. Pokud některý z těchto údajů subjekt údajů v rámci komunikace s klientskou linkou sdělí, jedná se o  nahodilé shromáždění těchto údajů, které jsou uloženy v rámci záznamu komunikace bez jejich následného zpracování.

 

VI. Doba Zpracování Osobních údajů

 1. Osobní údaje subjektu budou zpracovávány po dobu odpovídající účelu zpracování a příslušnému právnímu titulu.

VII. Způsob zpracování, zpracovatelé a příjemci

 1. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i manuálním způsobem vlastními zaměstnanci správce nebo osobami v postavení zpracovatelů, které správce zpracováním osobních údajů pověřil a s nimiž uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (taková osoba dále jen „ zpracovatel “). Zpracování bude prováděno rovněž prostředky výpočetní techniky.
 2. Subjekt bere na vědomí, že správce využívá ke splnění daného účelu zpracovatele, kteří mají přístup k nezbytnému rozsahu osobních údajů subjektu pro splnění svého úkolu. Jedná se o zpracovatele zejména z následujících kategorií:

  - osoby poskytující IT služby

  - osoby zabývající se marketingem

  - osoby zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů

  - osoby zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací

  - osoby zabývající se on-line komunikací, včetně komunikace na sociálních sítích

  - osoby zabývající se zjišťováním zákaznické spokojenost.

 3. Osobní údaje subjektu mohou být poskytnuty též dalším příjemcům, kteří se podílejí na činnost správce, a to v rozsahu nezbytném pro vyřízení žádost nebo požadavku subjektu údajů.
 4. Aktuální seznam příjemců, včetně zpracovatelů, si lze vyžádat na kontaktech správce uvedených v čl. II odst. 1 těchto zásad.
 5. Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů. Zpracování osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro daný účel zpracování.

VIII. Uplatnění práv

 1. Veškeré dotazy, poznámky či žádost týkající se zpracování osobních údajů, a to včetně vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, může subjekt směřovat na kontakty správce uvedené v čl. II odst. 1 těchto zásad.
 2. Není-li dotaz či žádost subjektu ke zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce uspokojivě vyřízena, či má subjekt jiný dotaz, může se obrátit na pověřence správce pro ochranu osobních údajů na kontaktech uvedených v čl. II odst. 2 těchto zásad.
 3. Žádost, dotaz, námitky, uplatnění práva, požadavek na přístup či jiný požadavek subjektu bude po přijet správcem zpracován bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 1 měsíce. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádost prodloužit o další 2 měsíce.
 4. V případě potřeby mohou být při vyřizování požadavků dle tohoto článku VIII. zásad ze strany správce vyžadovány dodatečné informace pro přiřazení osoby ke konkrétnímu subjektu. V odůvodněných případech, pro ochranu práv subjektů, může být požadována kontrola/ověření identifikace osoby žadatele.
 5. Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na www.uoou.cz. Subjekt je oprávněn podat stížnost k orgánu dozoru.

IX. Podrobné poučení o právech

 1. Právo na přístup 

  Subjekt má právo získat od správce potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, má právo požadovat informaci o účelu, kategoriích, zdroji, příjemcích, době zpracování, existenci práva na opravu, výmaz, omezení, námitky a podání stížnost u dozorového úřadu.

  - Správce má nastavena opatření, aby každému subjektu poskytl veškeré informace a sdělení o zpracování. Správce informace poskytne elektronicky, popřípadě písemně.

  - Správce neodmítne vyhovět žádost subjektu při výkonu práv subjektu, ledaže nemůže věrohodně zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

  - Veškeré informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádost podané subjektem vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď:

  (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo

  (ii) odmítnout žádost vyhovět.

  - Pokud má správce důvodné pochybnost o totožnost fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnut dodatečných informací nezbytných k potvrzení subjektu.

 2. Právo na opravu

  - Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu týkají.

  - S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

  - Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

  a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

  b) subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

  c) subjekt vznese námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování

  d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně

  e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnost stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje

  f) osobní údaje byly shromážděny v souvislost s nabídkou služeb informační společnost v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

  - Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

  a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace

  b) pro splnění právní povinnost, jež vyžaduje zpracování podle právních předpisů, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřenu

  c) z důvodů veřejného zájmu v oblast veřejného zdraví

  d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statstické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování

  e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 4. Právo na omezení zpracování

  - Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

  a) pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit

  b) zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použitu

  c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

  d) pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu.

  - Pokud bylo zpracování omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

 5. Právo na přenositelnost údajů

  - Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, které sdělil správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

  a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě nebo

  b) zpracování se provádí automatizovaně.

  - Předmětem „Práva na přenositelnost“ nejsou data získaná činnost správce.

  - Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

  - Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené „Právo na výmaz“.

  - Výše uvedeným „Právem na přenositelnost údajů“ nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 6. Právo vznést námitku

  - Z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu, má subjekt právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu spočívajícím v oprávněném zájmu správce.

  - Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely obrany proti nárokům subjektu, vymáhání pohledávek správce, k doložení souladu při provádění kontroly ze strany orgánu dozoru, má subjekt právo vznést kdykoliv námitku. Správce na základě této námitky přezkoumá zpracování a osobní údaje dále nezpracovává, pokud nebudou existovat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 7. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

  - Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnut založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká. 

  Správce nezakládá žádná ze svých rozhodnut při provozování klientské linky výhradně na automatizovaném zpracování a profilování, které je správcem prováděno, nemá pro subjekt právní účinky, ani se jej významně nedotýká. 

 

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.