Podrobná pravidla soutěže na Instagramu o balíček kosmetiky Apivita – 3 ks.

10. 2. 2023 · 7 minut čtení

Podrobná pravidla soutěže na Instagramu o balíček kosmetiky Apivita – 3 ks.

 

 

Účelem těchto pravidel je úplnáúprava pravidel Soutěže na Instagramu o balíčky kosmetiky Apivita. (dále jen soutěž).

 

1.           Pořadatel soutěže

 

1.1.      Pořadatelem soutěže je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s.se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 285 11 298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „pořadatel“).

1.2.      Pořadatel je provozovatelem instagramového účtu „drmaxlekarna“ @drmaxlekarna (dále jen „instagramový účet“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Instagram (dále jen „Instagram“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže; společnost Instagram Inc. je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv Instagramu.

 

2.           Místo a doba konání soutěže

 

2.1.      Soutěž probíhá v České republice v doběode dne 20. 5. 2023  15:00 hod. do dne 27. 5. 2023 24:00 hod. (včetně).

 

3.           Účastníci soutěže

 

3.1.      Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm a adresou pro doručování na územíČeské republiky nebo Slovenska, která má zřízen platný osobníúčet na Instagramu, přičemž tento účet musí být veřejný, a která je fanouškem instagramového účtu „drmaxlekarna“ (dále jen „soutěžící“).

3.2.      Účast v soutěži prostřednictvím instagramového účtu jiné osoby je vyloučena.

3.3.      Osoby v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k pořadateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou ze soutěže vyloučeny. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra se nepředá.

3.4.      Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže.

3.5.      Soutěžící musí být uživatelem Instagramu a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj instagramový účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Instagramu uvedená na www.help.instagram.com. V případě zániku instagramového účtu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být pořadatelem vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.

3.6.      Účast v soutěži je dobrovolná.

 

 

 

 

 

4.           Mechanismus soutěže

 

4.1.      Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době trvání soutěže odpoví na otázku zveřejněnou pod příspěvkem s vyhlášením soutěže, bude sledovat instagramový účet @drmaxlekarna a splní i další podmínky pro účast v soutěži, zveřejněné pod daným příspěvkem na Instagramu. Odpověď musí být relevantní k položené otázce.

 

5.           Vyhodnocení soutěže a předání výhry

 

5.1.      Po uplynutí doby konání soutěže pořadatel vyhodnotí odpovědi soutěžících zveřejněné pod příspěvkem s vyhlášením soutěže.

5.2.      Pořadatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

5.3.      Pořadatel po skončení soutěže odmění výhrou tři (3 soutěžící, kteří zcela splnili všechny podmínky soutěže a jejichž odpovědi byly pořadatelem vyhodnoceny jako nejoriginálnější anebo nejzajímavější.

Rozdány budou celkem tři (3) balíčky kosmetiky Apivita – Apivita Čistící pěna, Apivita Beessential oils hydratační pleťový olej, Apivita Royal Jelly  maska, Apivita Queen Bee regenerační krém.

  

5.4.      V případě, že v daném kole se soutěže zúčastní méně než tři (3) soutěžící, propadají výhry ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším použití.

5.5.      Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu (1) cenu, bez ohledu na počet odpovědí, které vloží.

5.6.      Nejpozději do pěti (5) dnů po skončení soutěže pořadatel soutěž vyhodnotí dle pravidel této soutěže a vyhotoví seznam soutěžících, kteří obdrží výhru (dále jen „výherce“), a prostřednictvím svého instagramového účtu tento seznam zveřejní, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas. V seznamu budou zejm. uvedena jména a příjmení výherců dle osobního instagramového profilu pod kterým soutěžili.

5.7.      Výherce je povinen do pěti (5) dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktovat pořadatele a zaslat mu prostřednictvím jeho instagramového účtu přímou zprávu, v níž mu sdělí údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. zejména jméno, příjmení a adresu). Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě, zanikne v případě tohoto výherce nárok na výhru.

5.8.      Nedohodne-li se pořadatel s výhercem v daném případě jinak, pořadatel zašle výherci výhru s využitím provozovatele poštovních služeb. Pořadatel zasílá výhry pouze v rámci území České republiky. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.

5.9.      Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat.

5.10.  Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

 

6.           Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti

 

6.1.      Soutěžící uděluje zveřejněním své soutěžní odpovědi souhlas se zpracováním a užitím jím poskytnutých údajů, a to konktrétně: jméno, příjmení a případně i adresa bydliště (dále jen "osobní údaje"), do databáze společnostiČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 285 11 298, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919, jakožto správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů soutěžící poskytuje za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry, jakožto i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu tří (3) let. Výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem.

6.2.      Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Avšak v případě, že výherce pořadateli osobní údaje potřebné pro zaslání výhry neposkytne, nemůže mu být výhra zaslána.

6.3.      Výherce souhlas s poskytnutím osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným pořadateli. Po dobu, na kterou je tento souhlas udělen, má výherce právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů a právo žádat pořadatele o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výherce je oprávněn požadovat informaci, jaké osobní údaje o něm pořadatel zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Výherce může svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoli bezplatně odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce (pořadatele) nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

6.4.      Výherce souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit jméno a příjmení výherce prostřednictvím elektronických i tištěných médiích, a to po dobu konání soutěže a tří (3) let od jejího skončení.

 

7.           Společná ustanovení

 

7.1.      Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem ze soutěže vyloučen.

7.2.      Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže.

7.3.      Důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže je zejména duplicita instagramových účtů či zrušení instagramového účtu atp. V této souvislosti si pořadatel vyhrazuje právo jakékoli kontroly jednotlivých soutěžních registrací či soutěžních přihlášení, a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol emailových adres a instagramových účtů jednotlivých soutěžících ve vztahu k jejich uživatelům. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům Instagramu.

7.4.      Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit, doplnit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže.

7.5.      Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

7.6.      Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, sítě Instagram, s dostupností nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.

7.7.      V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

7.8.      Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na webových stránkách www.drmax.cz.

 

 

V Praze dne 18. 5. 2023