Podrobná pravidla soutěže na Instagramu o kosmetické balíčky Jonzac – 3 balíčky.

9. 9. 2020 · 7 minut čtení

Podrobná pravidla soutěže na Instagramu o kosmetické balíčky Jonzac – 3 balíčky.

 

 

Účelem těchto pravidel je úplná úprava pravidel Soutěže na Instagramu o balíčky podporující imunitu od Dr. Max. (dále jen „soutěž“).

 

 1. Pořadatel soutěže

 

 • Pořadatelem soutěže je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s. se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 285 11 298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka6919 (dále jen „pořadatel“).
 • Pořadatel je provozovatelem instagramového účtu „drmaxlekarna“ @drmaxlekarna (dále jen „instagramový účet“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Instagram (dále jen „Instagram“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže; společnost Instagram je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv Instagramu.

 

 1. Místo a doba konání soutěže

 

2.1.      Soutěž probíhá v České republice v době ode dne 20.  5. 2021  15:00 hod. do dne 28. 5. 2021 24:00 hod. (včetně).

 

 1. Účastníci soutěže

 

 • Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenska, která má zřízen platný osobní účet na Instagramu, přičemž tento účet musí být veřejný, a která je fanouškem instagramového účtu „drmaxlekarna“ (dále jen „soutěžící“).
 • Účast v soutěži prostřednictvím instagramového účtu jiné osoby je vylouč
 • Osoby v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k pořadateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou ze soutěže vyloučeny. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra se nepředá.
 • Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže.
 • Soutěžící musí být uživatelem Instagramu a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj instagramový účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Instagramu uvedená na help.instagram.com. V případě zániku instagramového účtu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být pořadatelem vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.
 • Účast v soutěži je dobrovolná.

 

 

 

 

 

 1. Mechanismus soutěže

 

 • Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době trvání soutěže odpoví na otázku zveřejněnou pod příspěvkem s vyhlášením soutěže, bude sledovat instagramový účet @drmaxlekarna a splní i další podmínky pro účast v soutěži, zveřejněné pod daným příspěvkem na Instagramu. Odpověď musí být relevantní k položené otázce.

 

 1. Vyhodnocení soutěže a předání výhry

 

 • Po uplynutí doby konání soutěže pořadatel vyhodnotí odpovědi soutěžících zveřejněné pod příspěvkem s vyhlášením soutěže.
 • Pořadatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
 • Pořadatel po skončení soutěže odmění výhrou tři (3) soutěžící, kteří zcela splnili všechny podmínky soutěže a jejichž odpovědi byly pořadatelem vyhodnoceny jako nejoriginálnější anebo nejzajímavější.

Rozdány budou celkem tři (3) balíčky s kosmetikou Jonzac – Jonzac lehký hydratační krém, Jonzac okysličující pěnový odličovač, Jonzac termální izotonická voda, Jonzac hydratační micelární voda a kosmetická taštička Jonzac.

 • V případě, že v daném kole se soutěže zúčastní méně než tři (3) soutěžící, propadají výhry ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším použití.
 • Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu (1) cenu, bez ohledu na počet odpovědí, které vloží.
 • Nejpozději do pěti (5) dnů po skončení soutěže pořadatel soutěž vyhodnotí dle pravidel této soutěže a vyhotoví seznam soutěžících, kteří obdrží výhru (dále jen „výherce“), a prostřednictvím svého instagramového účtu tento seznam zveřejní, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas. V seznamu budou zejm. uvedena jména a příjmení výherců dle osobního instagramového profilu pod kterým soutěžili.
 • Výherce je povinen do pěti (5) dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktovat pořadatele a zaslat mu prostřednictvím jeho instagramového účtu přímou zprávu, v níž mu sdělí údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. zejména jméno, příjmení a adresu). Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě, zanikne v případě tohoto výherce nárok na výhru.
 • Nedohodne-li se pořadatel s výhercem v daném případě jinak, pořadatel zašle výherci výhru s využitím provozovatele poštovních služeb. Pořadatel zasílá výhry pouze v rámci území České republiky. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané vý
 • Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat.
 • Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

 

 1. Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti

 

 • Soutěžící uděluje zveřejněním své soutěžní odpovědi souhlas se zpracováním a užitím jím poskytnutých údajů, a to konktrétně: jméno, příjmení a případně i adresa bydliště (dále jen "osobní údaje"), do databáze společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 285 11 298, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílB, vložka 6919, jakožto správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů soutěžící poskytuje za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry, jakožto i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu tří (3) let. Výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem.
 • Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Avšak v případě, že výherce pořadateli osobní údaje potřebné pro zaslání výhry neposkytne, nemůže mu být výhra zaslána.
 • Výherce souhlas s poskytnutím osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným pořadateli. Po dobu, na kterou je tento souhlas udělen, má výherce právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů a právo žádat pořadatele o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výherce je oprávněn požadovat informaci, jaké osobní údaje o něm pořadatel zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Výherce může svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoli bezplatně odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce (pořadatele) nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů uoou.cz.
 • Výherce souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit jméno a příjmení výherce prostřednictvím elektronických i tištěných médiích, a to po dobu konání soutěže a tří (3) let od jejího skončení.

 

 1. Společná ustanovení

 

 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem ze soutěže vyloučen.
 • Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěž
 • Důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže je zejména duplicita instagramových účtů či zrušení instagramového účtu atp. V této souvislosti si pořadatel vyhrazuje právo jakékoli kontroly jednotlivých soutěžních registrací či soutěžních přihlášení, a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol emailových adres a instagramových účtů jednotlivých soutěžících ve vztahu k jejich uživatelům. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům Instagramu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit, doplnit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže.
 • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vylouč V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, sítě Instagram, s dostupností nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.
 • V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.
 • Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na webových stránkách www.drmax.cz.

 

 

V Praze dne 19. 5. 2021