Pravidla akce „Darujme spolu“ na podporu neziskových organizací

21. 10. 2022 · 6 minut čtení

Projekt „Darujme spolu“ (dále jen „projekt“ či „akce“) je aktivita společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298, se sídlem: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno (dále jen „pořadatel“), na sociální síti Facebook, jejímž cílem je poskytnout finanční podporu vybrané neziskové organizaci. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla akce a mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.

Pořadatel akce je provozovatelem facebookové stránky s názvem: „Dr.Max BABY“ dostupné z adresy (URL): www.facebook.com/drmax.baby/ (dále jen „facebooková stránka“). Tato akce není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto akcí žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům akce a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům akce.

Organizátor akce: Wunderman Thompson s.r.o., se sídlem: Bubenská 1477/1, Holešovice, 170 00 Praha, IČ: 250 54 309, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. C 45691 (dále jen „organizátor““).

Akce probíhá od 21. 11. 2022 (od okamžiku zveřejnění úvodního postu projektu) do 27. 11. 2022 23:59:59 hod. výhradně prostřednictvím facebookové stránky.

Účelem akce je finanční podpora neziskové organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s, IČ: 22903844 se sídlem Lojovická 797/20, 142 00 Praha 4 (dále jen „organizace“), a to konkrétně projektu organizace s názvem „DEJME DĚTEM DÁREK K JEŽÍŠKU aneb Strom splněných přání“ (dále jen „projekt“), který plní vánoční přání dětí a mladých lidí z dětských domovů v celé ČR. Za každou reakci „to se mi líbí“ u úvodního postu projektu na facebookové stránce v době trvání akce daruje pořadatel 10 Kč této organizaci, maximálně však do výše 30 000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých). Celá získaná částka bude darována organizaci pro projekt.

Finanční podpora bude předána organizaci způsobem předem dohodnutým mezi pořadatelem a organizací. O předání finanční podpory bude mezi pořadatelem a organizací uzavřena písemná darovací smlouva. Nezisková organizace má povinnost finanční podporu využít za účelem ve smyslu ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

Obecné podmínky akce:

Organizátor zpracoval pro účely této akce profil organizace včetně krátké charakteristiky (dále jen „profil“), s čímž vyslovila organizace svou účastí v akci svůj souhlas a souhlasí s jeho užitím v rozsahu těmito pravidly předpokládaném. 

Osoba, která se zapojí do akce svou reakcí (dále jen „účast v akci“) musí být oprávněným uživatelem Facebooku a mít po celou dobu konání akce aktivní svůj facebookový účet, zároveň tato osoba musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku (dále a výše jen „uživatel Facebook“). V případě zániku facebookového účtu uživatele Facebook z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být reakce uživatele Facebook organizátorem anebo pořadatelem vyloučena z akce.

Účast v akci prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena. Účast v akci je dobrovolná. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek akce jednotlivými uživateli Facebook.

Uživatel Facebook je oprávněn udělit v akci jen jednu reakci. V případě, že uživatel Facebook obejde mechaniku, případně se o toto pokusí, může pořadatel případně organizátor rozhodnout o odstranění jeho reakcí z akce.

Organizátor a pořadatel mají výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek akce jednotlivými uživateli Facebooku. Organizátor a/nebo pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit reakce uživatele Facebooku, v případě, že bude mít podezření, že uživatel Facebook svým podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky akce. Toto rozhodnutí je konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor a/nebo pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodovat o výši finanční podpory a řádnosti jejího stanovení zejména s ohledem na pravost a řádnost přidělení „to se mi líbí“ resp. příslušného emotikonu (tj. zejména je oprávněn nepřihlížet k udělení „to se mi líbí“ resp. příslušného emotikonu od uživatelů Facebook nesplňující pravidla Facebook).

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Facebook.

Účastí v akci vyjadřuje uživatel Facebooku svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s akcí, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či akci zkrátit, prodloužit či ji ve výjimečných případech ze závažných důvodů úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků uživatelů Facebook či organizace vůči pořadateli či organizátorovi, a stejně tak bez nároků případně nahradit finanční podporu za jiné formy podpory obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech akce, zrušení akce a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na facebookové stránce.

Výsledky akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v akci nebo vyplacení finanční podpory soudní nebo jinou právní cestou není možné a uživatel Facebook či organizace není oprávněna se domáhat jiné podpory, než mu bude poskytnuta. Pořadatel a organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou uživatel Facebook či organizace případně utrpí v souvislosti se svou účastí v akci nebo s užíváním získané finanční podpory.

Tato akce není nikterak sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace pořadateli, a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od jakýchkoliv případných závazků vůči účastníkům.

Reakce uživatele Facebook bude z akce vždy vyloučena v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly.

V případě pochybností o dodržení pravidel akce, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na uživateli Facebook.

V průběhu akce nedochází ze strany pořadatele ani organizátora ke zpracování osobních údajů uživatelů Facebook.

Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na facebookové stránce. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto akci a těmito úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla.

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících s akcí je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz

 

V Praze dne 20. 11. 2022

 

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.