Pravidla Štastná tlapka Vánoce

9. 12. 2022 · 6 minut čtení

Projekt „Šťastná tlapka“ (dále jen „projekt“ či „akce“) je aktivita společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298, se sídlem: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno (dále jen „pořadatel“), na Facebooku, jejímž cílem je odměnit vybranou organizaci v ČR. Celkem je do akce vloženo 20 000,- Kč. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla akce a mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.

Pořadatel akce je provozovatelem facebookové stránky s názvem: „Dr.Max VET“ dostupné z adresy (URL): www.facebook.com/drmax.vet/ (dále jen „facebooková stránka“). Tato akce není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě společnosti Facebook (dále jen „Facebook“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto akcí žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům akce a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům akce.

Organizátor akce: Wunderman Thompson s.r.o., se sídlem: Bubenská 1477/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 250 54 309, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. C 45691 (dále jen „organizátor““).

Projekt probíhá od 12. 12. 2022 0:00:00 hod. do 31. 1. 2023 24:00:00 hod. výhradně prostřednictvím facebookové stránky.

Výběr organizace probíhá samostatně a v těchto krocích:

  • NOMINACE – na facebookové stránce bude na začátku aktivity uveřejněn úvodní post, který vyzve uživatele Facebooku k nominaci libovolného zvířecího útulku (organizace)
  • který: je útulkem pro zvířata - tedy zařízením, které poskytuje dočasnou péči toulavým a opuštěným zvířatům,
  • má provozovnu na území České republiky,
  • je provozovaný fyzickou osobou s bydlištěm na území České republiky provozující zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, či právnickou osobou se sídlem na území České republiky působící v oblasti ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • a je zaregistrovaný u státní veterinární správy (https://www.svscr.cz/registrovane-subjekty-svs/registrovane-utulky-pro-zvirata/) v souladu s § 42 odst. 6 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

(dále jen „organizace“ nebo „útulek“).

Tuto nominaci uživatel Facebook provede prostřednictvím komentáře, který umístí přímo k tomuto příslušnému postu, a to tak, že zde uvede jméno a město uvedené organizace, případně i odkaz na facebookový profil této organizace. Délka nominace je 7 dní, hlasování probíhá od 12. 12. 2022 0:00:00 hod. do 18. 12. 2022 24:00:00 hod.

VÝBĚR ORGANIZACE – po ukončení nominace odborná porota složená ze zástupců pořadatele, vybere z nominovaných organizací jednu organizaci, která bude vítěznou organizací.

Vítězná organizace bude oficiálně vyhlášena na facebookové stránce do 3 pracovních dnů po ukončení hlasování. 

  • PŘEDÁNÍ VÝHRY – vítězný útulek získává finanční podporu v hodnotě 20.000,- Kč (dále jen „finanční podpora“). Vítězná organizace bude kontaktována organizátorem nejpozději do 30 dnů od vyhlášení vítěze. Finanční podpora bude předána způsobem předem dohodnutým mezi pořadatelem a vítěznou organizací. O předání finanční podpory bude mezi pořadatelem a příslušnou organizací uzavřena písemná darovací smlouva. Vítězná organizace má povinnost finanční podporu využít za účelem ochrany zvířat a jejich zdraví.

V případě, že se ukáže, že vítězná organizace, která získala podle těchto pravidel finanční podporu na ni nemá z jakéhokoli důvodu nárok, nebo pokud tato organizace finanční podporu odmítne, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, jak finanční podporu dále použije, např. její přidělení náhradní nominované organizaci.

Obecné podmínky akce: 

Osoba, která se zapojí do akce svým komentářem, či hlasem v akci (dále jen „účast v akci“) musí být uživatelem Facebooku a mít po celou dobu konání akce aktivní svůj facebookový účet, zároveň tato osoba musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku (dále a výše jen „uživatel Facebook“). V případě zániku facebookového účtu uživatele Facebook z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být komentář či hlas uživatele Facebook organizátorem anebo pořadatelem vyloučen z akce.

Účast v akci prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena. Účast v akci je dobrovolná. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek akce jednotlivými uživateli Facebook. 

Uživatel Facebook je oprávněn v příslušné kole projektu nominovat libovolné množství útulků, v rámci hlasování v příslušném kole je však oprávněn udělit jen jeden hlas. V případě, že uživatel Facebook obejde hlasovací mechaniku, případně se o toto pokusí, může pořadatel případně organizátor rozhodnout o odstranění jeho hlasů z akce.

Organizátor a pořadatel mají výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek akce jednotlivými uživateli Facebook. Organizátor a/nebo pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit komentáře či hlasy uživatele Facebook, v případě, že bude mít podezření, že uživatel Facebook svým podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky akce. Toto rozhodnutí je konečné, bez možnosti odvolání.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Facebook.

Účastí v akci vyjadřuje uživatel Facebook svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s akcí, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky. 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či akci zkrátit, prodloužit či ji ve výjimečných případech ze závažných důvodů úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků uživatelů Facebook či provozovatelů jednotlivých útulků vůči pořadateli či organizátorovi, a stejně tak bez nároků případně nahradit finanční podporu za jiné formy podpory obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech akce, zrušení akce a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na facebookové stránce.

Vymáhání účasti v akci nebo vyplacení peněžité podpory není možné a uživatel Facebook či provozovatel útulku není oprávněn se domáhat jiné podpory, než mu bude poskytnuta. Pořadatel a organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou uživatel Facebook či provozovatel útulku případně utrpí v souvislosti se svou účastí v akci nebo s užíváním získané podpory.

Tato akce není nikterak sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace pořadateli, a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od jakýchkoliv případných závazků vůči účastníkům.

Komentář či hlas uživatele Facebook bude z akce vždy vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly.

Komentář uživatele Facebook nesmí obsahovat vulgární, hanlivé, pornografické či erotické prvky, nesmí být diskriminační, ani nesmí nikoho pohoršovat či jakkoliv porušovat dobré mravy. Současně také nesmí poškozovat dobré jméno pořadatele, třetích osob či chráněná práva aj.

Výsledky akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v akci nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel akce, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na uživateli Facebook.

V průběhu soutěže nedochází ze strany pořadatele ani organizátora ke zpracování osobních údajů uživatelů Facebook.

Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na facebookové stránce. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto akci a těmito úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla.

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících s akcí je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

 

V Praze dne 8. 12. 2022

 

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.