SAFETY NANO PROTECT Dezinfekce na roušky 100 ml

Biocidní přípravky, repelenty

Ekologická dezinfekce SAFETY NANO PROTECT je určená primárně na nano roušky a respirátory, textilní roušky a nákrčníky. Rychle se odpaří a nezanechává zápach.
Skladem na e-shopu
79

O produktu

50129259

Hledáte způsob, jakým rychle a snadno vydezinfikujete své nano roušky, respirátory, šátky nebo textilní roušky, aniž byste je museli zdlouhavě vyvařovat? SAFETY NANO PROTECT nabízí řešení v podobě dezinfekce ve spreji přímo určené na ochranné prostředky. Díky kombinaci alkoholů a nízkému podílu vody se dezinfekce velmi rychle odpařuje a má vysokou účinnost, nezanechává rezidua. Byla testovaná nejen na covid (SARS-CoV-2), ale také na plísně a bakterie dle příslušných norem. Po jejím odpaření nezůstává nepříjemný zápach, je neutrální a nezatěžuje životní prostředí. Díky jejímu používání snížíte dopad produkce roušek na životní prostředí a ulevíte i své peněžence.

Hlavní vlastnosti: 

  • dezinfekce ve spreji
  • vyvinutá speciálně na dezinfekci nano roušek, respirátorů a textilních ochranných prostředků
  • nezanechává nepříjemný zápach
  • rychle se odpařuje
  • ekologická

Složení

10 % ethanol, 96 % isopropylalkohol, voda.

Upozornění

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost a závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení:  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. Při vdechnutí: přejít na čerstvý vzduch, pokud dojde k zástavě dýchání, provádět umělé dýchání nebo zajistit mechanickou ventilaci, v případě nutnosti použít kyslíkovou masku. Při styku s kůží: odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat vodou. Při styku s okem: okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách (15-20 minut). Vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: vypít velké množství vody a zajistit lékařskou pomoc.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.