844 909 909 | info@drmax.cz | O nás

Sanorin-analergin nas.gtt.sol.10ml

50075128
Registrovaný léčivý přípravek
Více o legislativě
84 Kč

Nosní kapky, roztok 10 ml

Podrobné informace o produktuPŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
 SANORIN-ANALERGIN 
(Naphazolini nitras, antazolini mesilas) 
 
Nosní kapky, roztok 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však SANORIN-ANALERGIN musíte 
používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je SANORIN-ANALERGIN a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SANORIN-ANALERGIN používat 
3. Jak se SANORIN-ANALERGIN používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak SANORIN-ANALERGIN uchovávat 
6. Další informace 
 
1. CO JE SANORIN-ANALERGIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
SANORIN-ANALERGIN se používá jako nosní kapky k mírnění příznaků senné rýmy, 
vazomotorické alergické rýmy (projevuje se pocitem ucpaného nosu a vodnatým výtokem). 
Má protialergický účinek a vyvolává zúžení cévek, což při podání do nosu vede ke zmenšení otoku 
nosní sliznice a uvolnění hlenu, a tím umožňuje volné dýchání. 
Léčebný účinek nastupuje velmi rychle a přetrvává několik hodin (4 hodiny a více). 
Přípravek mohou používat děti od 3 let, mladiství a dospělí. 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SANORIN-ANALERGIN 
POUŽÍVAT 
Nepoužívejte SANORIN-ANALERGIN 
- jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv další složku přípravku 
SANORINU-ANALERGIN 
. Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění.  2/4
- jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů
v okolí nosních průduchů). 
Přípravek nesmí být podáván dětem do 3 let. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SANORIN-ANALERGIN je zapotřebí 
- jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak). 
- jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy). 
- jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom). 
- jestliže trpíte průduškovým astmatem. 
- jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí či Parkinsonovy choroby (inhibitory 
monoaminoxidázy) nebo jinými léky, které mohou zvyšovat krevní tlak. 
- jestliže je u Vás plánován operační výkon v celkové anestezii. 
Pokud trpíte výše uvedenými onemocněními nebo užíváte výše uvedené léky, používejte přípravek 
SANORIN-ANALERGIN 
pouze na doporučení lékaře. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Při současném podávání přípravku SANORIN-ANALERGIN 
a některých léků užívaných k léčbě 
depresí nebo Parkinsonovy choroby (tzv. inhibitorů monoaminooxidázy) může dojít ke zvýšení 
krevního tlaku. Proto se SANORIN-ANALERGIN 
nesmí používat s inhibitory monoaminooxidázy 
současně, ani v období 14 dnů po ukončení jejich podávání. 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Těhotenství a kojení 
SANORIN-ANALERGIN 
je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku SANORIN-ANALERGIN 
Přípravek obsahuje konzervační látku methylparaben, který může vyvolat alergickou reakci a to i 
opožděně (s odstupem několika hodin po aplikaci přípravku). 
 
3. JAK SE SANORIN-ANALERGIN POUŽÍVÁ 
Pokud lékař neurčí jinak, podávají se následující dávky: 
Při použití do nosu si dospělí kapou několikrát denně 2 - 3 kapky přípravku SANORIN-ANALERGIN 
do každé nosní dírky. Dětem od 3 let se podávají 1 – 2 kapky do každé nosní dírky 3 – 4krát denně. 
Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Přípravek se používá 
krátkodobě. Neměl by být používán déle než po dobu 1 týdne u dospělých a 3 dnů u dětí. Opakovaně 
se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie.  3/4
SANORIN-ANALERGIN 
se vkapává do nosní dírky v mírném záklonu hlavy. Při vkapávání do levé 
nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doleva a při vkapávání do pravé nosní dírky je doporučeno 
hlavu pootočit doprava. 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku SANORIN-ANALERGIN je příliš silný nebo příliš slabý, 
řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Jestliže jste použil(a) více přípravku SANORIN-ANALERGIN, než jste měl 
Při požití přípravku SANORIN-ANALERGIN 
je riziko předávkování, a to zejména u malých dětí, 
s následujícími příznaky: snížení tělesné teploty, zpomalení srdeční frekvence, nadměrné pocení, 
ospalost, zvýšení krevního tlaku popř. následné snížení krevního tlaku až bezvědomí. Proto při 
náhodném požití přípravku SANORIN-ANALERGIN 
dítětem i dospělým vyhledejte okamžitě lékaře. 
Jestliže jste zapomněl(a) použít SANORIN-ANALERGIN 
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i SANORIN-ANALERGIN nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost 
nosní sliznice. Ve zcela ojedinělých případech mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity 
ucpaného nosu. Velmi vzácně (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky 
v důsledku podráždění sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, 
zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak. 
Při použití delším než 1 týden u dospělých a 3 dnů u dětí stoupá riziko návyku s intenzivním 
zduřováním sliznice a ucpáváním nosu v krátké době po podání. Dlouhodobé a časté používání 
přípravku SANORIN-ANALERGIN do nosu může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání 
sliznice. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi . 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením 
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK SANORIN-ANALERGIN 
 UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 
0C v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn 
před světlem. 
Chraňte před mrazem. 
Po otevření spotřebujte do 28 dní. Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla doložena na dobu 28 dní při 25 C. 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
 
 
6. DALŠÍ INFORMACE  4/4
 
Co přípravek SANORIN-ANALERGIN obsahuje 
- Léčivými látkami jsou naphazolini nitras 2,5 mg a antazolini mesilas 50 mg v 10 ml roztoku. 
- Pomocné látky jsou kyselina boritá, dihydrát edetanu disodného, methylparaben, čištěná voda. 
 
Jak přípravek SANORIN-ANALERGIN vypadá a co obsahuje toto balení: 
Hnědá lahvička SANO 10ml, hydrolytická třída III, kapací zařízení SANO (gumové kapátko, bílý 
LDPE kroužek SANO, bílý LDPE kryt SANO). 
Skleněná lahvička obsahuje čirou bezbarvou kapalinu bez mechanických nečistot. 
Velikost balení: 10 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Teva Czech Industries s.r.o. 
Ostravská 29, č.p. 305 
PSČ 747 70 Opava - Komárov 
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.1.2014

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Příbalový leták

Parametry produktu

Značka Sanorin SUKL název SANORIN-ANALERGIN 0,25MG/5MG/ML NAS GTT SOL 1X10ML
Farmakoterapeutická skupina otorinolaryngologika SUKL kód 202907
EAN 8594737225819

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.