516 770 100 | info@drmax.cz | O nás

Skinoren 20 % krém 30 g

Vyprodáno
Skinoren 20 % krém 30 g

Skinoren 20 % krém 30 g

50077402
Registrovaný léčivý přípravek: Více o legislativě
229 Kč 271 Kč

Skinoren je účinný, dobře snášený a snadno použitelný léčivý přípravek na akné i u dospělých žen. Působí proti zánětu, který způsobuje například začervenání. Bojuje s bakteriemi, které patří k hlavním příčinám problémů s akné, ale nezpůsobuje odolnost bakterií vůči léčbě. Pomáhá řídit tvorbu a rohovatění kožních buněk a tím zamezuje výsevu nových pupínků.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Skinoren® krém je lék k vnějšímu použití s léčivou látkou kyselinou azelaovou. 

Zobrazit kategorii Akné »

Podrobné informace o produktu

Skinoren krém

200 mg/g

(acidum azelaicum)

 

Co naleznete v příbalové informaci

1. Co je Skinoren krém a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Skinoren krém používat

3. Jak se Skinoren krém používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Skinoren krém uchovávat

6. Obsah balení a další informace

 

1. Co je Skinoren krém a k čemu se používá

Skinoren krém je lék používaný k léčbě akné (zánětlivých i nezánětlivých forem).

Skinoren krém působí proti bakterii (Propionibacterium acnes), která je hlavním činitelem při vniku akné. Zároveň také potlačuje proces rohovatění buněk pokožky, které ucpávají póry pokožky a tak způsobují vznik komedonů (černých a bílých).

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Skinoren krém používat

Nepoužívejte Skinoren krém:

- Jestliže jste alergický(á) na kyselinu azelaovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Skinoren krém se poraďte se svým lékařem, pokud se Vás týká odstavec níže:

V případě, že je Vám více než 20 let, poraďte se o léčbě akné s lékařem, protože akné může být také příznakem závažných onemocnění.

Tato onemocnění vedle akné mají nejčastěji následující příznaky:

- centrální obezita s tenčími končetinami (projevuje se ukládáním tuku v obličeji a trupu)

- strie (fialové trhlinky v kůži)

- snížená chuť k jídlu

- úbytek tělesné hmotnosti

- časté močení

- vysoký krevní tlak

- svalová slabost, bolesti v zádech, osteoporóza (řídnutí kostí)

- u žen dále nadměrné ochlupení mužského typu, poruchy menstruace či plešatění.

Skinoren krém aplikujte pouze na postiženou oblast.

Jestliže aplikujete Skinoren krém na obličej, zabraňte kontaktu s očima, ústy a sliznicemi trávicí a dýchací soustavy a pohlavních orgánů. Jestliže k tomu dojde, oči, ústa a/nebo sliznice je třeba okamžitě vymýt dostatečným množstvím vody. Jestliže podráždění očí přetrvává, poraďte se s lékařem. Po každé aplikaci krému Skinoren si umyjte ruce.

U pacientů léčených kyselinou azelaovou bylo vzácně v klinické praxi zaznamenáno zhoršení astmatu.

Další léčivé přípravky a přípravek Skinoren krém

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Žádné interakce nejsou doposud známy.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Odpovídající, dobře kontrolované klinické studie, zaměřené na lokální podávání těhotným ženám, nebyly provedeny.

Studie na zvířatech neprokázaly žádné přímé ani nepřímé nežádoucí působení na těhotenství, vývoj zárodku/plodu, porod ani vývoj narozeného dítěte.

Není známo, jestli kyselina azelaová přechází do lidského mléka. Nicméně pokus prováděný in vitro (neprováděný na živém organizmu) prokázal, že přípravek do mateřského mléka přecházet může. Neočekává se však, že by přechod kyseliny azelaové do mateřského mléka výrazně ovlivnil základní hodnoty kyseliny azelaové v mléce.

Je třeba zabránit kontaktu kojence s léčenou kůží/prsem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Skinoren krém nemá žádný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Skinoren krém obsahuje kyselinu benzoovou a propylenglykol

Přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže a kyselinu benzoovou,která mírně dráždí kůži,oči a sliznice.

 

3. Jak se Skinoren krém používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  • Jak a kdy má být Skinoren krém používán?

Přípravek je určen k lokálnímu ošetření kůže.

Před použitím přípravku Skinoren krém je třeba kůži pečlivě očistit čistou vodou nebo případně jemným kožním čisticím prostředkem. Před aplikací musí být kůže pečlivě vysušena.

Doporučená dávka přípravku

Skinoren krém má být nanášen na postižená místa dvakrát denně (ráno a večer) a jemně vetřen. Skinoren krém musí být nanášen v dostatečném množství, ale ne nadbytečně (přibližně 2,5 cm krému vytlačeného z tuby je dostatečné pro ošetření celého obličeje).

V případě, že dojde k podráždění kůže (viz „Možné nežádoucí účinky“), můžete přechodně zmenšit množství nanášeného krému, nebo používat krém pouze jedenkrát denně do té doby, než podráždění odezní. Léčbu lze případně na několik dní přerušit, jestliže je to nutné.

Je důležité používat Skinoren krém pravidelně v průběhu celého období léčby.

Použití u dětí a dospívajících

Používá se u dospívajících ve věku 12-18 let. Při podávání krému Skinoren dospívajícím ve věku 12-18 let není potřeba upravovat dávkování. Bezpečnost a účinnost pro podávání pacientům ve věku do 12 let nebyla stanovena.

  • Jak dlouho má být Skinoren krém používán?

Délka ošetřování přípravkem Skinoren krém se u jednotlivých pacientů liší a závisí na vážnosti příznaků Vašeho kožního onemocnění. Je nezbytné užívat Skinoren krém pravidelně po celou dobu léčby.

Většinou je výrazné zlepšení akné zřetelné po 4 týdnech. Pro dosažení maximálního účinku musí být Skinoren krém používán pravidelně po dobu několika měsíců.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Skinoren krém je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Skinoren krém, než jste měl(a):

Nemusíte se ničeho obávat. Jednorázové předávkování (tj. když je krém aplikován jednorázově na velkou plochu kůže) nebo náhodné spolknutí žádné riziko nepřináší.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Skinoren krém:

Nepoužívejte větší množství přípravku Skinoren krém, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Skinoren krém

Jestliže používáte Skinoren krém v souladu s doporučením, Vaše příznaky by měly během léčby odeznít. Jestliže však Vaše příznaky přetrvávají, nebo se znovu projeví po ukončení léčby, poraďte se se svým lékařem.

 

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při klinických studiích byly nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky pálení, svědění a zarudnutí kůže v místě aplikace.

V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány nežádoucí účinky, které byly pozorovány při klinických zkouškách, seřazeny jsou podle této četnosti výskytu:

velmi časté (≥1/10),

časté (≥1/100 až <1/10), 

méně časté (≥1/1 000 až <1/100), 

vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), 

velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

 

 

velmi časté

časté

méně časté

vzácné

Poruchy kůže a podkožní tkáně

 

 

Nadměrné vylučování kožního mazu, akné, barevné změny kůže

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Pálení v místě aplikace, svědění v místě aplikace, zarudnutí v místě aplikace

Odlupování v místě aplikace, bolest v místě aplikace, vysušování v místě aplikace, změny barvy v místě aplikace, podráždění v místě aplikace

Parestezie (porucha citlivosti) v místě aplikace, zánět v místě aplikace, nepříjemné pocity v místě aplikace, otok v místě aplikace

Vyrážka v místě aplikace, puchýřky v místě aplikace, ekzém v místě aplikace, pocit tepla v místě aplikace, vřed v místě aplikace.

Poruchy imunitního systému

 

 

 

Přecitlivělost na přípravek, zhoršení astmatu

 

Obecně platí, že lokální podráždění kůže vymizí v průběhu léčby.

Bylo také vzácně zaznamenáno zhoršení astmatu u pacientů léčených kyselinou azelaovou.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

5. Jak Skinoren krém uchovávat

Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za Použitelné do: .Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. Obsah balení a další informace

Co Skinoren krém obsahuje

Jeden gram krému obsahuje acidum azelaicum 200 mg.

Pomocnými látkami jsou ester makrogolu, směs acylglycerolů, lipidoalkoholů a vosků (Cutina CBS), cetylstearyl-ethylhexanoát, propylenglykol, glycerol 85%, kyselina benzoová, čištěná voda.

 

Jak Skinoren krém vypadá a co obsahuje toto balení

Skinoren krém je bílý neprůhledný krém.

V tubě je obsaženo 30 g krému.

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německo

 

Výrobce:

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l., Segrate (MI), Itálie

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

30.12.2015

Kategorie produktu

Parametry

SUKL název SKINOREN 200MG/G CRM 30G
Farmakoterapeutická skupina dermatologika
Věk dítěte od 12 let
SUKL kód 203012
EAN 8590322001738

Přílohy

Příbalová informace PDF

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.