COVID-19: Odměna zaměstnancům lékáren pracujícím na neodborných pozicích, konkrétně na pozicích Administrativní pracovník, Úklidové práce a Dermoporadce.

3. 7. 2021 · 16 minut čtení

Vážené kolegyně a kolegové,

jako poděkování za zachování provozu lékáren Dr.Max během 2. vlny epidemie onemocnění COVID-19 v období říjen – prosinec 2020 naše společnost rozhodla, že zaměstnancům vyplatí mimořádnou odměnu v souvislosti s úspěšným zvládnutím boje s epidemií onemocnění COVID-19.

Přestože zdravotní pojišťovny na základě kompenzační vyhlášky kompenzují zvýšené osobní náklady pouze u zdravotnických pracovníků, po pečlivém zvážení jsme se rozhodli, že u nás v Dr.Max tuto mimořádnou odměnu vyplatíme i zaměstnancům lékáren pracujícím na neodborných pozicích, konkrétně na pozicích Administrativní pracovník, Úklidové práce a Dermoporadce.

Odměna bude vyplacena v maximální výši 25.000,- Kč hrubého na zaměstnance. Přesná výše této mimořádné odměny závisí na odpracované době každého zaměstnance ve zmiňovaném období, stejně jako tomu je u odborného personálu.

Stále aktivním zaměstnancům (pracujícím na pracovní poměr nebo „na dohodu“) plánujeme tuto odměnu vyplatit společně se mzdou za měsíc září 2021, tj. do 15.10.2021.

V případě, že Vám tento termín z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, ozvěte se nám nejpozději do 10.09.2021 na emailovou adresu: odmena_covid2020@drmax.cz, abychom se s Vámi mohli případně na výplatě dohodnout individuálně.

Pro vaši informaci - výše této odměny bude v průměru 50 Kč hrubého za každou odpracovanou hodinu v tomto období, maximálně 25.000 Kč.

Bývalým zaměstnancům na neodborných pozicích budeme odměny vyplácet následovně:

Vzhledem k tomu, že k výplatě odměny potřebujeme aktuální údaje, je potřeba, aby bývalý zaměstnanec o vyplacení této mimořádné odměny ve výši až 25.000,- Kč aktivně požádal a splnil tyto podmínky:

Zaměstnanec pracoval u naší společnosti v období od 01.10.2020 do 31.12.2020 na pozici Administrativní pracovník, Úklidové práce nebo Dermoporadce a odpracoval v tomto období minimálně 1 hodinu. Konečná výše mimořádné odměny závisí na odpracované době každého zaměstnance ve zmiňovaném období;
Ke dni 01.08.2021 zaměstnanec nebude k naší společnosti v pracovním vztahu;
Zaměstnanec vyplní elektronický formulář dostupný na https://forms.office.com/r/DtJWHxeTaR, kde uvede všechny požadované informace.
Pokud bude dotazník řádně vyplněn do 30.9.2021, vyplacení odměny proběhne ve výplatním termínu za září 2021, tj. do 15.10.2021. Pokud bude dotazník vyplněn později, odměna bude vyplacena vždy v nejbližším následujícím možném výplatním termínu.

Upozorňujeme, že částku mimořádné odměny budeme primárně zasílat zaměstnanci na bankovní účet platební instituce se sídlem nebo pobočkou v ČR. V případě požadavku na zaslání odměny na zahraniční účet – toto je výjimečně možné za podmínky, že veškeré náklady (poplatky) za zahraniční platbu ponese příjemce (režim převodu BEN).

 

V případě nejasností nás můžete kontaktovat na emailové adrese: odmena_covid2020@drmax.cz.

S pozdravem

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců


I. Úvod
1. Účelem tohoto dokumentu Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců (dále jen „zásady“) je podrobné vysvětlení podmínek zpracování osobních údajů, k němuž dochází ze strany společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČO: 285 11 298, sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „správce“), jakožto zaměstnavatele.
2. Správce, jakožto zaměstnavatel, zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, s nimiž je v pracovněprávním vztahu (dále také jen „zaměstnanec“ či „subjekt“). Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; osobním údajem je například jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon, adresa (společně dále jen „osobní údaj“ či „údaj“).
3. Správce určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů zaměstnanců.
4. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány v souladu s těmito zásadami. Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací prováděná s osobními údaji automatizovaně nebo manuálně, prostředky výpočetní techniky i jinými prostředky, a to zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, uchovávání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace (dále jen „zpracování“).
5. Zaměstnanec je povinen se s těmito zásadami seznámit. V případě, že zaměstnanec kterémukoliv bodu nebo podmínce dle těchto zásad nerozumí, může se obrátit na správce na kontaktech uvedených níže.
6. K ochraně poskytnutých osobních údajů přistupuje správce s vysokou pečlivostí. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány transparentně a v souladu s příslušnou účinnou právní úpravou.
7. Správce zásadně shromažďuje jen ty osobní údaje, které skutečně potřebuje ke stanovenému účelu. Správce vše činí tak, aby průběžně hodnotil zpracování, ať již z hlediska náležitého zabezpečení, minimalizace osobních údajů, tak i z hlediska transparentnosti, korektnosti a zákonnosti. Správce dodržuje zásadu odpovědnosti, integrity, důvěrnosti, přesnosti a omezení uložení.
8. Správce je oprávněn v případě potřeby zásady změnit, zejména je může upřesnit či doplnit, pokud to bude potřebné.

II. Kontaktní údaje správce
1. Kontaktní údaje správce jsou následující:
a) info@drmax.cz
b) +420 516 770 100
c) ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Kontaktní centrum Dr.Max, Nové sady 996/25, 602 00 Brno
2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou následující:
a) dpo@drmax.cz
b) ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

III. Účel zpracování osobních údajů
1. Správce osobní údaje zaměstnanců zpracovává pro účely vyplývající z pracovněprávního vztahu a pro provozní účely související s činností správce.
2. Pro tyto účely jsou prováděny zejména následující operace (činnosti) zpracování:
a) úkony potřebné k identifikaci zaměstnance;
b) úkony potřebné k navázání, změně a skončení pracovněprávního vztahu;
c) řízení oprávnění zaměstnance (zejména jeho práva na přístup do systémů správce);
d) vyřizování mzdové agendy, včetně daní a povinných odvodů;
e) zajišťování pracovnělékařské péče;
f) zajišťování osobních ochranných pracovních prostředků;
g) evidence pracovní doby;
h) evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání;
i) evidence hodnot, nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí svěřených zaměstnanci;
j) poskytování benefitů (stravenky, zaměstnanecká karta, příspěvek do komory a další);
k) zajišťování vzdělávání a školení;
l) zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany;
m) vnitropodniková správa a organizace;
n) zjišťování výkonnosti zaměstnance;
o) komunikace se zaměstnancem (včetně průzkumů a dotazníků);
p) ochrana práv a dobrého jména zaměstnavatele (správce);
q) provoz a správa e-mailových schránek, případně jiných komunikačních prostředků správce.

IV. Právní základ zpracování
1. Právní základy zpracování osobních údajů zaměstnance jsou následující:
a) provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy se zaměstnancem;
b) plnění smlouvy se zaměstnancem;
c) plnění právních povinností, které se na správce vztahují;
d) oprávněný zájem správce;
e) ve výjimečných případech (pokud toto není pracovní náplní zaměstnance, např. propagační fotografie či video záznamy, zveřejňování příspěvků či fotografií na sociálních sítích) na základě souhlasu zaměstnance.
2. Správce je v souvislosti se zaměstnáváním povinen plnit právní povinnosti vyplývající zejména z právních předpisů z oblastí pracovního práva, zaměstnávání, zdravotního, důchodového a nemocenského pojištění, daní, poskytování zdravotních služeb a dalších.
3. Oprávněný zájem správce spočívá např. v nezbytnosti zajistit ochranu prostor, majetku a systémů správce, či soulad s vnitřními předpisy a obecně závaznými právními předpisy, či v potřebě zajistit jak interní komunikaci mezi zaměstnanci správce, tak i externí komunikaci s dodavateli, partnery a klienty správce.
4. Zpracování osobních údajů zaměstnance (s výjimkou fotografií, audio a video nahrávek zpracovávaných na základě souhlasu zaměstnance) je pro výše uvedené účely nezbytné, protože je zapotřebí pro řádný průběh pracovního poměru, a zaměstnanec je tedy povinen své osobní údaje správci poskytnout a informovat správce o jejich případných změnách.

V. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
1. Osobní údaje zaměstnance jsou zpracovávány vždy v rozsahu potřebném ke splnění daného účelu.
2. Osobní údaje zaměstnance jsou zpracovávány zejména v následujícím rozsahu:
a) identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, akademický titul, adresa místa pobytu, datum a místo narození, pohlaví, státní příslušnost, rodné číslo, zaměstnanecké číslo, telefonní číslo, e-mail);
b) údaje o školení, vzdělání a profesním rozvoji (absolvovaná školení týkající se pokračujícího a dalšího vzdělávání, prohloubení či zvýšení kvalifikace), atestace, členství v profesních organizacích, jazykové znalosti a ostatní kvalifikace;
c) údaje předložené zaměstnancem před uzavřením pracovního poměru (životopis, doklady o vzdělání a profesní kvalifikaci, diplomy nebo jiné doklady o vzdělání, výpisy z rejstříku trestů);
d) smluvní údaje (druh smlouvy, místo práce, druh práce, začátek/změny/konec pracovněprávního vztahu);
e) údaje o zdravotní způsobilosti k práci (podstoupení pracovnělékařské prohlídky, jejich výstupy, pracovní úrazy, nemoci z povolání; těhotenství);
f) organizační údaje (náplň práce, nadřízený zaměstnanec, pravidelné pracoviště, úroveň řízení);
g) oprávnění (přístupová práva k IT systémům / trezorům / budovám / místnostem, záznamy o používání přístupových práv a systémů správce, záznamy z bezpečnostních kamerových systémů);
h) mzdové údaje (základní a variabilní složky mzdy, údaje o sociálním a zdravotním pojištění, příplatky, odstupné, údaje k vyúčtování mzdy, bankovní spojení, údaje týkající se daně z příjmu fyzických osob, údaje o srážkách ze mzdy);
i) údaje o pracovní době (evidence odpracovaných hodin, dovolená, mateřská a rodičovská dovolená, pracovní volno s náhradou mzdy/bez náhrady mzdy, absence, včetně důvodů absencí, pracovní cesty a jejich trvání);
j) údaje o pracovním výkonu zaměstnance (hodnocení, kompetenční hodnocení, údaje pro určení mzdy, údaje o plnění pracovních úkolů);
k) údaje o vybavení zaměstnance (svěřený a používaný majetek zaměstnavatele, služební automobil, hodnoty svěřené k vyúčtování, osobní ochranné pracovní prostředky);
l) údaje pro poskytování benefitů a o jejich využívání (penzijní spoření, životní pojištění, počet stravenek, výročí u společnosti, zaměstnanecká karta a její používání);
m) fotografie, videa a audio záznamy zaměstnance (v případě splnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo na základě souhlasu zaměstnance);
n) údaje o využití e-mailových schránek, popřípadě jiných komunikačních prostředků správce, včetně záznamu uskutečněné komunikace;
o) geolokační údaje (GPS monitoring vybraných služebních automobilů).
3. Správce cíleně nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, jimiž jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu (dále jen „citlivé osobní údaje“). Správce má sice k dispozici posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, nicméně tato informace nevypovídá konkrétně o zdravotním stavu. Výjimkou může být případ zaměstnání zaměstnanců se změněnou pracovní schopností.
4. Správce citlivé osobní údaje zaměstnance může zpracovávat pouze v následujících případech:
a) tam, kde to stanoví nebo povolují platné zákony, a zejména tam, kde je zpracování nutné pro vykonávání konkrétních povinností a práv správce v oblasti práce a sociálního zabezpečení;
b) tam, kde je to nutné pro ochranu života, zdraví nebo svobody (životně důležité zájmy subjektu); a/nebo
c) s výslovným a jednoznačným písemným souhlasem zaměstnance, kterého se údaje týkají.

VI. Doba Zpracování Osobních údajů
1. Osobní údaje zaměstnance jsou správcem zpracovávány po dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování, a to zejména po dobu trvání smlouvy zaměstnancem a správcem a poté po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, zejména v oblasti pracovněprávních předpisů, právních předpisů daňového práva a práva sociálního zabezpečení.
2. Pokud právní předpisy dobu zpracování nestanoví, správce osobní údaje obvykle zpracovává po dobu 12 měsíců od skončení smlouvy mezi zaměstnancem a správcem. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zaměstnance jsou zpracovávány po dobu uděleného souhlasu.
INF-02-0053 (18.11.2019)

VII. Způsob zpracování, zpracovatelé a příjemci
1. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i manuálním způsobem vlastními zaměstnanci správce nebo osobami v postavení zpracovatelů, které správce zpracováním osobních údajů pověřil a s nimiž uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (taková osoba dále jen „zpracovatel“). Zpracování bude prováděno rovněž prostředky výpočetní techniky.
2. Subjekt bere na vědomí, že správce využívá ke splnění daného účelu zpracovatele, kteří mají přístup k nezbytnému rozsahu osobních údajů subjektu pro splnění svého úkolu. Jedná se o zpracovatele zejména z následujících kategorií:
- osoby provádějící účetnictví, audit, právní služby;
- osoby poskytující pracovnělékařské služby;
- osoby zabývající se personalistikou a vzděláváním, zejména v oblasti BOZP, požární ochrany a první pomoci;
- osoby poskytující IT služby;
- osoby zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů;
- osoby zabývající se vývojem, prodejem a servisem lékárenských systémů;
- osoby poskytující služby v oblasti osobních ochranných pracovních prostředků.
3. Osobní údaje zaměstnanců jsou zpravidla zpracovávány a sdíleny pouze mezi oprávněnými zaměstnanci správce. Protože je však správce součástí skupiny působící na regionální úrovni, může se stát, že osobní údaje zaměstnance jsou sděleny i jinému subjektu ze skupiny, než je správce (země, kde působí Dr.Max, jsou uvedeny na www.drmax.eu).
4. Osobní údaje zaměstnanců mohou být zpracovávány informačními službami nebo službami, které využívají cloudové úložiště. V takovém případě může docházet k přenosu údajů mimo území EU.
5. V případě předání osobních údajů zaměstnance mimo EU je vždy postupováno v souladu s právními předpisy, tedy vždy musí být zajištěna jejich institucionální ochrana, tj. nelze (až na výjimky stanovené právními předpisy) předávat osobní údaje do zemí, kde není zajištěna dostatečná právní ochrana osobních údajů, resp. správce nepřijal instrumenty, které tuto ochranu při předávání zajistí. Předání je možné v případě, kdy (i) předání je založené na rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně, nebo (i) předání je založené na vhodných zárukách (závazná podniková pravidla nebo standardní smluvní doložky).
6. Osobní údaje subjektu mohou být poskytnuty též dalším příjemcům, a to zejména společnostem, které jsou zapojeny do poskytování benefitů zaměstnancům.
7. Aktuální seznam příjemců, včetně zpracovatelů, si lze vyžádat na kontaktech správce uvedených v čl. II odst. 1 těchto zásad.
8. Osobní údaje zaměstnance mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů. Zpracování osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro daný účel zpracování.

VIII. Uplatnění práv
1. Veškeré dotazy, poznámky či žádosti týkající se zpracování osobních údajů, a to včetně odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, může subjekt směřovat na kontakty správce uvedené v čl. II odst. 1 těchto zásad.
2. Není-li dotaz či žádost subjektu ke zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce uspokojivě vyřízena, či má subjekt jiný dotaz, může se obrátit na pověřence správce pro ochranu osobních údajů na kontaktech uvedených v čl. II odst. 2 těchto zásad.
3. Žádost, dotaz, odvolání souhlasu, uplatnění práva, požadavek na přístup či jiný požadavek subjektu bude po přijetí správcem zpracován bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 1 měsíce. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce.
4. V případě potřeby mohou být při vyřizování požadavků dle tohoto článku VIII. zásad ze strany správce vyžadovány dodatečné informace pro přiřazení osoby ke konkrétnímu subjektu. V odůvodněných případech, pro ochranu práv subjektů, může být požadována kontrola/ověření identifikace osoby žadatele.
5. Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na www.uoou.cz. Subjekt je oprávněn podat stížnost k orgánu dozoru.

IX. Poučení o právech
1. Právo na přístup
- Subjekt má právo získat od správce potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, má právo požadovat informaci o účelu, kategoriích, zdroji, příjemcích, době zpracování, existenci práva na opravu, výmaz, omezení, námitky a podání stížnosti u dozorového úřadu.
- Správce má nastavena opatření, aby každému subjektu poskytl veškeré informace a sdělení o zpracování. Správce informace poskytne elektronicky, popřípadě písemně.
- Správce neodmítne vyhovět žádosti subjektu při výkonu práv subjektu, ledaže nemůže věrohodně zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.
- Veškeré informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané subjektem vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď: (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.
- Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení subjektu.
2. Právo na opravu
- Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu týkají.
- S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
- Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) subjekt vznese námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
- Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle právních předpisů, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
4. Právo na omezení zpracování
- Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
a) pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu.
- Pokud bylo zpracování omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.
5. Právo na přenositelnost údajů
- Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, které sdělil správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; nebo
b) zpracování se provádí automatizovaně.
- Předmětem „Práva na přenositelnost“ nejsou data získaná činností správce.
- Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
- Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené „Právo na výmaz“.
- Výše uvedeným „Právem na přenositelnost údajů“ nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
6. Právo vznést námitku
- Z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu, má subjekt právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu spočívajícím v oprávněném zájmu správce.
- Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely obrany proti nárokům subjektu, vymáhání pohledávek správce, k doložení souladu při provádění kontroly ze strany orgánu dozoru, má subjekt právo vznést kdykoliv námitku. Správce na základě této námitky přezkoumá zpracování a osobní údaje dále nezpracovává, pokud nebudou existovat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
7. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
- Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká.
- Správce nezakládá žádná ze svých rozhodnutí při zaměstnávání výhradně na automatizovaném zpracování a profilování, pokud je správcem prováděno, nemá pro subjekt právní účinky, ani se jej významně nedotýká.