Zyrtec por.gtt.sol.1x20ml

Zyrtec por.gtt.sol.1x20ml

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
183 Kč Dostupnost:
Skladem u dodavatele
Zyrtec se u dospělých a u dětí od 2 let věku používá ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy, a ke zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu.

Podrobné informace o produktu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
 
Zyrtec
perorální kapky, roztok
cetirizini dihydrochloridum
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Zyrtec musíte užívat pečlivě podle tohoto návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Zyrtec a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zyrtec užívat
3. Jak se Zyrtec užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Zyrtec uchovávat
6. Další informace
 
1. CO JE ZYRTEC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivou látkou přípravku Zyrtec je cetirizin-dihydrochlorid. Zyrtec je antialergikum.
Zyrtec se u dospělých a u dětí od 2 let věku používá ke
- zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
- zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie).
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ZYRTEC UŽÍVAT
Neužívejte Zyrtec
- jestliže máte závažné poškození funkce ledvin (těžké selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min)
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku (další složku) přípravku Zyrtec, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků).
 
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Zyrtec je zapotřebí
Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem; v případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař nebo lékárník.
Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měl(a) byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v doporučených dávkách nebylo pozorováno žádné klinicky významné vzájemné působení. Nejsou však k dispozici údaje o bezpečnosti, pokud jsou užívány vyšší dávky cetirizinu současně s alkoholem. Proto se, stejně jako u všech ostatních antihistaminik, doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu při léčbě přípravkem Zyrtec.
 
Jestliže je u Vás plánováno provedení testu na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat Zyrtec několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
Užívání přípravku Zyrtec s jídlem a pitím
Jídlo neovlivňuje vstřebávání cetirizinu.
 
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Stejně jako jiné léky nemá být Zyrtec podáván těhotným ženám. Náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod. Nicméně lék užívejte, jen pokud je to nezbytně nutné a po poradě s lékařem.
Neužívejte Zyrtec během kojení, protože cetirizin se vylučuje do mateřského mléka.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání přípravku Zyrtec v doporučených dávkách.
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék. Nepřekračujte doporučenou dávku přípravku.
 
Důležitá informace o některých složkách přípravku Zyrtec
Zyrtec, perorální kapky, obsahuje methylparaben (E218) a propylparaben (E216), které mohou vyvolávat alergické reakce (pravděpodobně opožděné).
 
3. JAK SE ZYRTEC UŽÍVÁ
Jak a kdy budete užívat Zyrtec
Uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od Vašeho lékaře nedostal(a) o používání přípravku Zyrtec pokyny odlišné. V takovém případě užívejte Zyrtec přesně podle pokynů lékaře.
Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek přípravku Zyrtec může být pouze částečný.
 • Dospělí a dospívající starší než 12 let: 10 mg (20 kapek) jednou denně.
 • Děti ve věku od 6 do 12 let: 5 mg (10 kapek) dvakrát denně.
 • Děti ve věku od 2 do 6 let: 2,5 mg (5 kapek) dvakrát denně.
Pacienti se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin
Pacientům se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg (10 kapek) jednou denně.
Pokud vnímáte účinek přípravku Zyrtec jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím poraďte se se svým lékařem.
Délka léčby
Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání Vašich potíží. Prosím požádejte o radu svého lékárníka.
 
Jestliže jste užil(a) více kapek Zyrtec, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Zyrtec, než jste měl(a), informujte prosím svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních. 
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou.
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Zyrtec
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Zyrtec
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i Zyrtec nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné nebo velmi vzácné, ale pokud se u Vás vyskytnou, musíte přestat užívat Zyrtec a ihned se poradit s lékařem:
- alergické reakce, včetně těžkých reakcí a angioedému (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla).
Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později.
 
Četnost výskytu možných nežádoucích účinků je určena podle následující konvence:
časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100)
méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000)
vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000)
velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000)
není známo (z dostupných údajů nelze určit).
 
Časté nežádoucí účinky
- ospalost
- závrať, bolest hlavy
- zánět hltanu, rýma (u dětí)
- průjem, nevolnost, sucho v ústech
- únava.
 
Méně časté nežádoucí účinky
- agitovanost/rozrušení
- parestezie (zvláštní pocity na kůži)
- bolesti břicha
- svědění, vyrážka
- astenie (nadměrná únava), malátnost.
 
Vzácné nežádoucí účinky
- alergická reakce (reakce přecitlivělosti), někdy závažná (velmi vzácně)
- deprese, halucinace, agresivita, zmatenost, nespavost
- křeče
- tachykardie (zrychlená srdeční frekvence)
- abnormální funkce jater
- kopřivka
- otok
- zvýšení tělesné hmotnosti.
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky
- trombocytopenie (snížená hladina krevních destiček)
- tiky
- synkopa (náhlé mdloby), dyskineze (mimovolní pohyby), dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy), třes, dysgeuzie (změněná chuť)
- neostré/rozmazané vidění, porucha akomodace, okulogyrní krize (mimovolní pohyby oční bulvy)
- angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla), lokalizované kožní erupce
- abnormální vylučování moči (pomočování, bolest a/nebo obtíže při močení).
 
Frekvence nežádoucích účinků není známa
- amnézie (ztráta paměti), porucha paměti.
 
Jestliže se u Vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři. Při prvních příznacích reakce přecitlivělosti přestaňte Zyrtec užívat. Váš lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.
 
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5. JAK ZYRTEC UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Zyrtec neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Po prvním otevření lahvičky nepoužívejte déle než 3 měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
 
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Zyrtec obsahuje
- Léčivou látkou je cetirizin-dihydrochlorid. Jeden ml (= 20 kapek) obsahuje 10 mg cetirizindihydrochloridu. Jedna kapka obsahuje 0,5 mg cetirizin-dihydrochloridu.
- Pomocnými látkami jsou: glycerol 85%, propylenglykol, dihydrát sodné soli sacharinu, methylparaben (E218), propylparaben (E216), trihydrát octanu sodného, kyselina octová 99%, čištěná voda.
 
Jak Zyrtec vypadá a co obsahuje toto balení
Zyrtec, perorální kapky, je čirý a bezbarvý roztok.
Balení obsahuje lahvičku s 10, 15 nebo 20 ml roztoku.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
UCB s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
UCB Pharma S.p.A., Pianezza, Itálie
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Belgie: Zyrtec
Bulharsko: Zyrtec
Česká republika: Zyrtec
Dánsko: Zyrtec
Estonsko: Zyrtec
Finsko: Zyrtec
Francie: Zyrtec
Itálie: Zirtec 10 mg/ml gocce orali soluzione
Litva: Zyrtec
Lotyšsko: Zyrtec
Lucembursko: Zyrtec
Maďarsko: Zyrtec cseppek
Německo: Zyrtec tropfen
Norsko: Zyrtec
Polsko: Zyrtec
Rakousko: Zyrtec 10 mg/ml – Tropfen
Rumunsko: Zyrtec
Řecko: Ziptek
Slovenská republika: Zyrtec
Španělsko: Zyrtec gotas orales en solución
Švédsko: Zyrlex
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 7.6.2011

BALENÍ
perorální kapky, roztok 20ml

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK.

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

 • Značka
 • Zyrtec
 • Způsob užití
 • Vnitřní
 • Forma
 • Šampon
 • Pro koho
 • Od 2 let
 • SUKL
 • 155689
 • EAN
 • 8594013101356
Ověření internetových stránek a lékárny: Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků