Chamomilla Teva por.sol.1x25ml

Registrovaný léčivý přípravek

Produkt již není dostupný Tento produkt je vyprodaný a není na skladě dodavatele

O produktu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CHAMOMILLA TEVA
(Matricarie extractum fluidum)
Perorální roztok (roztok k vnitřnímu užití)


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek CHAMOMILLA TEVA musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
 1. Co je CHAMOMILLA TEVA k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CHAMOMILLA TEVA používat
 3. Jak se CHAMOMILLA TEVA používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek CHAMOMILLA TEVA uchovávat
 6. Další informace
1. CO JE CHAMOMILLA TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
CHAMOMILLA TEVA je tekutý extrakt heřmánku pravého, který má při vnitřním podání mírný protikřečový účinek na trávicí ústrojí. Působí rovněž proti plynatosti. Při zevním podání má účinek protizánětlivý, protimikrobiální a cévy stahující účinek.

Přípravek CHAMOMILLA TEVA je tradiční rostlinný léčivý přípravek, který se užívá vnitřně při mírných žaludečních a střevních obtížích provázených pocitem plnosti, (nevolností, plynatostí, nadýmáním a napětím v břiše.

Zevně se přípravek používá ke koupelím, obkladům a ke kloktání u zánětlivých onemocnění postihující sliznice a kůži jako jsou záněty v dutině ústní, záněty dásní, záněty hltanu, hemoroidy, ekzémy v okolí konečníku, svědivá kožní onemocnění a k podpoře hojení ran.

Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 4 let.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CHAMOMILLA TEVA POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek CHAMOMILLA TEVA
 • jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na heřmánek nebo jiné rostliny z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae) (např. pelyněk černobýl).
 • jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku
 • jestliže trpíte epilepsií
 • u dětí mladších 4 let
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CHAMOMILLA TEVA je zapotřebí
Při častém vnějším používání (ke kloktání, k obkladům a koupelím) může dojít k vysušování a dráždění kůže.

Pacienti trpící alkoholismem, s jaterním onemocněním, mozkovým onemocněním, poraněním mozku, a rovněž děti, těhotné a kojící ženy by se před zahájením užívání přípravku měli poradit s lékařem (viz bod 2 Důležité informace o některých složkách přípravku).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Při vnitřním užití může přípravek zvyšovat účinek sedativ, protidestičkových léků a warfarinu (lék k ovlivnění krevní srážlivosti). Snižuje vstřebávání železa z potravy.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek obsahuje ethanol. Lékař by měl tedy rozhodnout, zda je u Vás užívání přípravku vhodné, a pokud ano, vyvarujte se nadměrnému vnitřnímu užití tohoto přípravku, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Kvůli obsahu ethanolu může přípravek CHAMOMILLA TEVA při vnitřním užití ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. K největšímu ovlivnění těchto schopnosti dochází půl hodinu po užití přípravku.

Důležité informace o některých složkách přípravku CHAMOMILLA TEVA
Tento přípravek obsahuje 37 % obj. ethanolu.
Jedna kávová lžička (= 5 ml) obsahuje do 1,775 g ethanolu. Toto množství odpovídá 37 ml piva (5%  obj. etanolu) a 15,4 ml vína (12% obj. etanolu). Vzhledem k obsahu ethanolu může být přípravek při vnitřním užití škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem a dále je nutno tuto skutečnost vzít v úvahu u vysoce rizikových pacientů (viz bod 2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CHAMOMILLA TEVA je zapotřebí).

3. JAK SE CHAMOMILLA TEVA POUŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek CHAMOMILLA TEVA přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vnitřní užití:
Dospělí: 1/2-1 lžička ( = 2,5 – 5 ml) přípravku se přidá do šálku (200 ml) teplé vody. Jeden šálek takto připraveného čaje se pije 3-4krát denně mezi jídly.
Děti od 4 let: 1/2 lžičky (= 2,5 ml) přípravku se přidá do 100 ml teplé vody. Takto naředěný roztok se podává v množství odpovídajícím hmotnosti dítěte 3-4krát denně mezi jídly:
Věk Hmotnost (kg) Množství naředěného
roztoku (ml)
Množství naředěného roztoku
(polévková lžíce)
4 roky 16 53 3,5
6 let 21 70 4,5
8 let 27 90 6
10 let 32 107 7
12 let 38 127 8,5
Vnější užití:
K obkladům, oplachům a kloktání se používá 1,5 až 3% vodný roztok přípravku.
Příprava kloktadla:
Do sklenky vlažné vody se přidá 1/2 lžičky (= 2,5 ml) přípravku a takto naředěný roztok se kloktá 3-5krát denně po dobu 30 sekund.
Příprava koupelí a obkladů:
K obkladům na rány se musí používat převařená voda (voda z vodovodu převařená nejméně po dobu 2 min). Do 1 litru vlažné převařené vody se přidají 1 – 2 lžíce (= 15 – 30 ml) přípravku a v takto připraveném roztoku se omývají postižená místa. Obklady se přikládají po 6 hodinách a nechávají se působit 30 minut.

Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku CHAMOMILLA TEVA, než jste měl(a)
Při náhodném požití většího množství přípravku, zejména dítětem, se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CHAMOMILLA TEVA
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CHAMOMILLA TEVA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen. Velmi vzácně (u méně než 1 pacienta z 10 000) se mohou objevit příznaky místní přecitlivělosti jako je svědění, zarudnutí a zduření kůže, výsev drobných pupínků a puchýřků a někdy i mokvání v místě použití. U pacientů s alergií na rostliny čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae) mohou nastat zkřížené reakce z přecitlivělosti.
Velmi vzácně (u méně než 1 pacienta z 10 000) se mohou po vnitřním podání heřmánku objevit závažné reakce z přecitlivělosti (anafylaktický šok, astma, otok obličeje a kopřivka).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Při výskytu závažných reakcí z přecitlivělosti přerušte podávání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.

5. JAK PŘÍPRAVEK CHAMOMILLA TEVA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Slabý zákal nebo usazenina není na závadu účinnosti přípravku.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek CHAMOMILLA TEVA obsahuje
- Léčivou látkou je matricariae extractum fluidum 25 ml, 100 ml.
- Pomocnými látkami jsou ethanol 96%, roztok amoniaku 30% a čištěná voda.

Jak přípravek CHAMOMILLA TEVA vypadá a co obsahuje toto balení
Čirá, hnědozelená tekutina heřmánkové vůně, chuti aromatické, nahořklé. Časem se může vytvořit
jemná roztřepatelná usazenina, jež není účinnosti přípravku na závadu.
Velikost balení: 25 ml, 100 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29 č.p. 305, PSČ 747 70 Opava, Komárov, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 20. 4. 2011

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

BALENÍ
25 ml