Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

18. 12. 2017 · 3 minuty čtení

 

Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

Článek 1. 

Právo odstoupit od smlouvy

  1.     Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

  2.     Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:

          a)    kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží [v případě uzavření kupní smlouvy]; nebo

          b)    kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží [v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí].

  3.     Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 285 11 298, a to:

          a)    na adrese lékárny, která zboží expedovala (informace o expedující lékárně je uvedena v potvrzení objednávky/rezervace); nebo

          b)    na jiné pobočce lékáren Dr. Max v ČR (www.drmax.cz/lekarny) či emailové adrese info@drmax.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

  4.     Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Článek 2.

Důsledky odstoupení od smlouvy

  1.     Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy , všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud se výslovně nedohodneme jinak. V případě, že cena byla zcela nebo zčásti hrazena platebními poukázkami (např. Sodexo, Le Cheque Dejeuner nebo Edenred, platební metodou Edenred či platební metodou Benefit Plus apod.), vrátíme Vám odpovídající počet příslušných platebních poukázek či ve spolupráci s provozovatelem příslušné platební metody zajistíme navrácení peněžních prostředků. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

  2.     Převzetí zboží

  Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na kteroukoliv pobočku lékáren Dr. Max v ČR (www.drmax.cz/lekarny). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  3.     Náklady spojené s vrácením zboží

  Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

  4.     Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

  Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.