Pravidla Klientského programu

7. 1. 2015 · 12 minut čtení

Pravidla klientského programu Karta výhod Dr. Max

 

Obecná část

 

I. Úvodní ustanovení

1. Pořadatelem Klientského programu Karta výhod Dr. Max (dále jen „Klientský program“) je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „Pořadatel“).

2. Klientský program je určen zákazníkům Pořadatele a umožňuje jim získávat výhody v rámci nákupu vybraného zboží v síti lékáren a výdejen zdravotnických prostředků Dr. Max provozovaných Pořadatelem a jeho dceřinými společnostmi v České republice (společně dále jen „lékárna Dr. Max“) a na internetové stránce www.drmax.cz, jakož i další výhody podle zvláštní části těchto podmínek. Účastníkovi Klientského programu je vystavena fyzická nebo digitální Karta výhod Dr. Max (dále jen „Karta výhod“).

 

II. Vznik členství v Klientském programu

1. Účastníkem Klientského programu se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 16 let, která:

a) řádně, úplně a pravdivě vyplní tiskopis registračního formuláře Klientského programu, včetně poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů a s těmito pravidly Klientského programu, vlastnoručně jej podepíše a odevzdá jej v kterékoliv lékárně Dr. Max. Zájemce o účast v Klientském programu obdrží tiskopis registračního formuláře pro vstup do Klientského programu přímo v lékárnách v síti Dr. Max v České republice;

b) navštíví internetové stránky www.drmax.cz, kde řádně, úplně a pravdivě vyplní zde umístěný registrační formulář do Klientského programu, včetně poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů a s těmito pravidly Klientského programu, a pomocí funkce formuláře jej zašle Pořadateli; nebo

c) v mobilní aplikaci Dr. Max (dále jen „Aplikace“) řádně, úplně a pravdivě vyplní zde umístěný registrační formulář do Klientského programu, včetně poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů a s těmito pravidly Klientského programu, a pomocí funkce formuláře jej zašle Pořadateli.

(dále jen „Účastník“).

2. Členství v Klientském programu vzniká Účastníkovi:

a) okamžikem obdržení aktivované fyzické Karty výhod v kterékoliv lékárně Dr. Max, kde Účastník obdrží Kartu výhod oproti odevzdání řádně, úplně a pravdivě vyplněného podepsaného registračního formuláře do Klientského programu; nebo

b) okamžikem úspěšného odeslání řádně, úplně a pravdivě vyplněného registračního formuláře do Klientského programu na stránkách www.drmax.cz nebo v Aplikaci. Po odeslání formuláře Účastník obdrží na e-mail uvedený v registračním formuláři digitální Kartu výhod.
(dále také jako „registrace“)

3. V případě, že Účastník provede registraci on-line na stránkách www.drmax.cz nebo prostřednictvím Aplikace, je mu automaticky zřízeno on-line konto Klientského programu (dále jen „Klientské konto“).  Účastník, který se registroval v lékárně Dr. Max, má možnost si Klientské konto zřídit kdykoliv on-line na stránkách www.drmax.cz. Přihlášení do Klientského konta je zabezpečeno heslem, které si Účastník zvolí při prvním přihlášení, přičemž Účastník je povinen si zvolit dostatečně složité heslo.

4. Pořadatel rozhoduje s konečnou platností o registraci osob v Klientském programu. Pořadatel, včetně jeho zaměstnanců, je oprávněn zejména zamítnout registraci zájemce o účast v Klientském programu v případě nepravdivých, neúplných nebo chybějících údajů v registračním formuláři do Klientského programu či podezření na nekalé jednání zájemce o účast v Klientském programu. V případě sporu ohledně okamžiku vzniku či existence členství v Klientském programu, rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

5. Každá osoba se může do Klientského programu registrovat pouze jednou, opakovaná (vícenásobná) registrace se nepřipouští. Klientský program není určen pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele. Na členství v Klientském programu není právní nárok.

 

III. Členství v Klientském programu

1. Účastí v Klientském programu Účastník prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami Klientského programu, souhlasí s nimi a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat.

2. Účastník se zavazuje oznámit jakoukoliv změnu poskytnutých údajů bezodkladně, a to:

a) osobně v kterékoli lékárně Dr. Max;

b) e-mailem zaslaným na adresu info@drmax.cz;

c) telefonicky na informační lince Klientského programu +420 516 770 100;

d) prostřednictvím Klientského konta; nebo

e) dopisem zaslaným na adresu sídla Pořadatele.

3. Pořadatel nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených Účastníkem v registračním formuláři do Klientského programu nebo sdělených Účastníkem při změně těchto údajů.

4. Karta výhod zůstává vlastnictvím Pořadatele a slouží k identifikaci Účastníka při nákupech v lékárnách Dr. Max a k uplatnění výhod vyplývajících z členství v Klientském programu. Jakákoli odpovědnost Pořadatele za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zničením, zneužitím nebo ztrátou Karty výhod je vyloučena. Karta výhod není debetní ani kreditní kartou.

5. Karta výhod je přenosná; to znamená, že ji může použít i jiná osoba než Účastník (např. jeho rodinný příslušník) a lze ji použít ve všech lékárnách Dr. Max.

6. V případě ztráty Karty výhod je Účastník oprávněn požádat v libovolné lékárně Dr. Max o vydání nové Karty výhod.

7. Při každém nákupu, který je uskutečněn s Kartou výhod/Klientským kontem, zaznamenává Pořadatel informace o Účastníkovi a provedené transakci a zpracovává je pro poskytnutí výhod vyplývajících ze členství v Klientském programu.

8. Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníka v souladu se zásadami podrobně popsanými v dokumentu Ochrana osobních údajů v klientském programu Karta výhod Dr. Max, který je dostupný na stránkách www.drmax.cz a na vyžádání v lékárnách Dr. Max.

 

IV. Zánik členství v Klientském programu

1. Účastník může svoje členství v Klientském programu kdykoliv ukončit, a to:

a) osobně v kterékoli lékárně Dr. Max;

b) e-mailem zaslaným na adresu info@drmax.cz (za předpokladu, že výpověď je zaslána z registrované e-mailové adresy);

c) telefonicky na informační lince Klientského programu +420 516 770 100;

d) prostřednictvím Klientského konta;

e) prostřednictvím Aplikace; nebo

f) dopisem zaslaným na adresu sídla Pořadatele.

2. Pořadatel je oprávněn ukončit členství kteréhokoli Účastníka v Klientském programu a deaktivovat jeho Kartu výhod a Klientské konto, a to i bez udání důvodu, zejména však v případě, že Účastník:

a) uvede při registraci do Klientského programu nesprávné či nepravdivé údaje;

b) odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů;

c) nenakoupí s Kartou výhod či s Klientským kontem po dobu 3 let od registrace nebo od posledního nákupu s Kartou výhod/Klientským kontem;

d) zneužije výhody, které jsou mu jako členovi Klientského programu poskytovány; nebo

e) poruší jakýmkoliv způsobem tato pravidla Klientského programu.

3. Pořadatel si dále vyhrazuje právo deaktivovat Klientskou kartu/Klientské konto, pokud došlo k jejímu zneužití a/nebo pokud byla zjištěna duplicita Klientské karty/Klientského konta.

 

V. Ostatní ustanovení

1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla Klientského programu. Nová či upravená pravidla jsou platná a účinná dnem, kdy byla uveřejněna na internetových stránkách www.drmax.cz. Poté, co nová pravidla nabydou účinnosti, se má za to, že Účastník se změnou podmínek souhlasí okamžikem použití Karty výhod/Klientského konta.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu ukončit Klientský program či jakoukoliv jeho část. Provozovatel může účely používání Karty výhod/Klientského konta dále upravit či rozšířit, o čemž bude informovat aktualizací pravidel a jejich umístěním na stránky www.drmax.cz.

3. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Klientského programu. Dělí se na obecnou a zvláštní část.

4. Tato pravidla Klientského programu jsou platná a účinná od 16.02.2024 a v plném rozsahu nahrazují všechna předchozí pravidla či podmínky Klientského programu.

5. Pořadatel tímto informuje Účastníka, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Zvláštní část

 

Přehled výhod poskytovaných členům Klientského programu od 16.02.2024:

 

I. Slevy na doplatky u léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis a slevy a jiné akce na vybrané volně prodejné produkty

1. Při každém nákupu v kamenných lékárnách Dr. Max, při kterém se Účastník prokáže platnou Kartou výhod, poskytuje Pořadatel slevu ve výši až poloviny z doplatku při výdeji humánních léčivých přípravků dostupných na lékařský předpis. Tato sleva se vztahuje na humánní léčivé přípravky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Sleva je poskytována ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky lékárny při výdeji léčivého přípravku na předpis. Plnou slevu ve výši poloviny z doplatku lze poskytnout pouze v případě, že tato sleva nebude vyšší, než je právními předpisy stanovená maximální obchodní přirážka lékárny. Plnou slevu ve výši poloviny z doplatku nelze poskytnout mj. v případě, že by prodejní cena léčivého přípravku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Pořadatel vynaložil na pořízení léčivého přípravku, tzv. predátorská cena. Účastník je vždy oprávněn požadovat sdělení výše slevy ještě před provedením nákupu. Slevu nelze kombinovat jinými slevami nebo akcemi a není-li výslovně stanoveno jinak, nelze ji uplatnit pro nákupy či rezervace provedené prostřednictvím e-shopu www.drmax.cz.

2. Na vybrané volně prodejné zboží je Účastníkovi Klientského programu poskytována sleva z běžných maloobchodních cen, které jsou platné pro ty zákazníky, kteří nejsou členy Klientského programu. Sleva může být poskytována v kamenných lékárnách Dr. Max i na e-shopu www.drmax.cz. Poskytnutí slevy je podmíněno předložením Karty výhod v případě nákupu v kamenné lékárně, resp. přihlášením do Klientského konta v případě nákupu na e-shopu www.drmax.cz. Aktuální informace o slevách na volně prodejné zboží poskytovaných účastníkům Klientského programu jsou dostupné ve všech lékárnách Dr. Max, v letácích a dalších marketingových materiálech anebo na internetových stránkách www.drmax.cz.

3. Účastníkům Klientského programu také mohou být nabídnuty několikrát do roka kupony či kódy na vybrané produkty. Kupony a kódy obsahují marketingové nabídky na zvýhodněný nákup produktů (typ marketingových nabídek: sleva v Kč nebo %, dárek k nákupu, nabídka x + 1 apod.) s časově omezenou platností. Kupony a kódy mají jednoznačně vyznačené místo uplatnění a mohou být uplatněny buď při nákupu v kamenných lékárnách Dr. Max anebo na e-shopu www.drmax.cz. Počet uplatnění kuponu či kódu může být omezen. Kupony a kódy mohou být Účastníkovi Klientského programu distribuovány prostřednictvím pošty či elektronickými prostředky (e-mailem, SMS anebo prostřednictvím Aplikace), mohou být také vydávány přímo v lékárnách Dr. Max a mohou být k dispozici rovněž v Klientském kontu a v Aplikaci. Hodnotu slevových kuponů a kódu nelze vyplatit v penězích.

4. Pořadatel je oprávněn nad rámec slev a výhod uvedených v odstavci 1 až 3 tohoto článku pravidel Klientského programu poskytnout Účastníkům i jiné slevy či výhody, např. v rámci místně či časově omezených akcí. V případě, že akce bude místně omezena pouze na některé lékárny Dr. Max, budou pravidla akce vždy dostupná v dotčených lékárnách.

 

II. Klientské konto

1. Klientské konto obsahuje:

a) informace o nákupech provedených s Klientskou kartou v lékárnách Dr. Max a nákupech či rezervacích provedených za použití Klientského konta na e-shopu www.drmax.cz;

b) přehled úspor získaných při nákupech díky členství v Klientském programu;

c) přehled aktuálních nabídek a slevových akcí, které je možné využít při nákupech s Klientskou kartou v lékárnách Dr. Max a s Klientským kontem na e-shopu www.drmax.cz;

d) možnost vyhledání podrobnějších informací v elektronické formě k zakoupeným léčivým přípravkům;

e) možnost zobrazení digitální Karty výhod;

f) možnost zobrazení produktů sledovaných na e-shopu www.drmax.cz v rámci funkcionalit Hlídací pes a Sledování ceny.

2. Klientské konto lze využít pro nákupy či rezervace na e-shopu www.drmax.cz.

3. Účastníkovi, který je přihlášen do svého Klientského konta, je na e-shopu www.drmax.cz u vybraných způsobů dopravy a za případného splnění dalších podmínek (např. minimální výše objednávky) poskytována doprava nakoupeného zboží zdarma (resp. doprava zboží do místa určeného Účastníkem v objednávce je součástí kupní ceny zboží) na Účastníkem zvolenou adresu v České republice.

 

III. Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy

1. Účastník Klientského programu má možnost do 14 kalendářních dnů od provedení nákupu vrátit zboží a odstoupit od smlouvy, a to i bez uvedení důvodu. Účastník nemá nárok na odstoupení od smlouvy v případě:

a) zboží, které bylo v lékárně Dr. Max vydáno na základě lékařského předpisu; nebo

b) zboží, u kterého byl poškozen obal či které bylo zčásti spotřebováno.

2. Účastník dále nemá nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené s Pořadatelem, pokud jde o smlouvu, na základě které Pořadatel Účastníkovi vydá léčiva, vydá či prodá zdravotnické prostředky a/nebo vydá či prodá potraviny pro zvláštní lékařské účely.

3. V případě vady zboží je třeba postupovat v souladu s reklamačním řádem dostupným v kterékoliv lékárně Dr. Max.

4. Konečné rozhodnutí o tom, zda byly splněny podmínky podle tohoto článku a výhoda bude Účastníkovi poskytnuta, provádí výhradně Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo výhodu neposkytnout, a to zejména v případech, kdy bude mít podezření na zneužití této výhody Účastníkem. Pořadatel si dále vyhrazuje právo tuto výhodu poskytovat i jiným osobám, než jsou Účastníci.

 

IV. Informační servis o slevách, akčních nabídkách, zdravotně vzdělávacích akcích v lékárnách Dr. Max.

1. Služba informačního servisu je Účastníkovi Klientského programu poskytována zejména ve formě poštovních zásilek nebo elektronickou formou.

2. Účastník se může se svými dotazy obracet na Pořadatele i prostřednictvím emailu info@drmax.cz.

 

V. Rozvoz vybraného zboží po České republice zdarma

1. Pořadatel může Účastníkům Klientského programu nabídnout rozvoz vybraného zboží a jeho dodání na Účastníkem zvolenou adresu v České republice. Informace o zboží, pro které Pořadatel tuto službu nabízí, a o podmínkách využití této služby budou zveřejněny na internetových stránkách www.drmax.cz v sekci „Karta výhod“ a v lékárnách Dr. Max.

 

VI. Aplikace

1. Účastník má možnost využívat Aplikaci.

2. Aplikaci je možné do mobilního zařízení zdarma stáhnout a nainstalovat prostřednictvím příslušných obchodů s aplikacemi, které Aplikaci nabízejí, za podmínek stanovených provozovateli těchto obchodů.

3. Po přihlášení do Aplikace může Účastník využívat veškeré funkce Aplikace.

 

VII. Lékařská poradna on-line

1. Účastník má možnost využít v rámci jednoho kalendářního roku dvě konzultace zdarma v on-line lékařské poradně provozované na internetových stránkách www.ulekare.cz společností uLékaře.cz, s.r.o., se sídlem Šafaříkova 201/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 05341051, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262183 (dále jen „Poradna“).

2. Pro využití této výhody je třeba, aby Účastník byl přihlášen do svého Klientského konta a přešel do Poradny prostřednictvím příslušného odkazu.

3. Poradna není provozována Pořadatelem a její využití se řídí podmínkami stanovenými provozovatelem Poradny.

 

VIII. Kompletní diagnostika pleti

1. Účastník má možnost využít služby kompletní diagnostiky pleti, která spočívá v určení typu pleti a zjištění míry hydratace, elasticity, vrásek, mazu, pigmentových skvrn a akné.

2. Diagnostika pleti je poskytována v lékárnách Dr. Max, v nichž je zřízeno dermocentrum. Seznam těchto lékáren je zveřejněn na internetových stránkách www.drmax.cz. V ostatních lékárnách Dr. Max nemusí být tato služba dostupná.