Všeobecné obchodní podmínky

19. 4. 2021 · 16 minut čtení

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.drmax.cz je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, skupinové DIČ pro DPH: CZ699006234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „prodávající“).

1.2. Kontaktní údaje prodávajícího:

a) Dr. Max lékárna na adrese Košuličova 632/10, 619 00 Brno;

b) Dr. Max lékárna na adrese K Vypichu 497, 252 16 Nučice;

c) Dr. Max lékárna na adrese Krčská 1079/59, 140 00 Praha;

d) Dr. Max lékárna na adrese Varenská 3309/50, 702 00 Ostrava;

e) telefon: +420 516 770 100; a

f) e-mail: info@drmax.cz

1.3. Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webových stránkách www.drmax.cz (dále jen „internetový obchod“) a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (o dodávce zboží). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výhradně jen v českém jazyce.

Článek 2.

Předmět kupní smlouvy

2.1. Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků mimo nákladů spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „dopravné“), není-li výslovně v čl. 5 stanoveno jinak. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2

V případě léčiv mohou být předmětem zásilkového výdeje pouze registrované léčivé přípravky, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis nebo jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není omezen.

2.3. Informace o dopravném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Zboží je zasíláno pouze na území České republiky.

2.4. Sortiment a ceny nabízené v internetovém obchodě nemusí odpovídat nabídce kamenných lékáren a výdejen zdravotnických prostředků sítě Dr. Max provozovaných prodávajícím v České republice (společně dále jen „lékárna“) nebo jiných e-shopů provozovaných prodávajícím.

Článek 3.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

3.1. Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném prodávajícím tím, že požadované zboží vloží do košíku. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Po odeslání objednávky je v případě potřeby upravit objednávku nutné kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese info@drmax.cz nebo telefonním čísle +420 516 770 100.

3.2.Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím; za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na email zadaný kupujícím.

3.3. Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (nestandardní množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, je prodávající oprávněn objednávku zrušit.

3.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

3.5.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.

Článek 4.

Cena a úhrada objednávky

4.1. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o dopravné. Ceny se vztahují k popsaným produktům. V některých případech mohou být u produktů kromě kupní ceny uvedeny i následující údaje:

a) nejnižší cena před slevou, což je nejnižší cena v internetovém obchodě, za kterou byl produkt prodáván či nabízen za posledních 30 dní před začátkem akce, případně od zahájení prodeje daného zboží na internetovém obchodě, je-li tato kratší 30 dní ode dne prvního poskytnutí slevy;

b) původní cena, což je cena, za kterou byl produkt v minulosti prodáván či nabízen v internetovém obchodě, případně cena produktu doporučená dodavatelem.

4.2. Způsob úhrady ceny zboží a dopravného vybírá kupující během objednávání zboží před dokončením objednávky Cenu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu jednou z možností nabízených internetovým obchodem. Více informací k platebním metodám je k dispozici zde.

4.3. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, a to i v případě osobního odběru, pokud není dohodnuto jinak.

4.4. K ceně zboží může být připočítáno dopravné, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží.

Článek 5.

Doprava a poštovné

5.1. Doprava a poštovné se řídí podmínkami uvedenými v sekci Doprava a platba, které jsou uvedeny zde.

Článek 6.

Dodací lhůta

6.1. Neurčí-li kupující během objednávky výslovně jinak, budou léčivé přípravky odeslány kupujícímu nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat.

6.2. U ostatního zboží neuvedeného v předchozím odstavci v případě, že:

a) zboží je skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení zpravidla do 3 pracovních dní od přijetí objednávky; nebo

b) u zboží, které není skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení ve lhůtě dostupnosti uvedené u daného zboží od přijetí objednávky.

6.3. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura je zákazníkovi zaslána elektronicky na email, nejpozději do 1 dne po převzetí zboží. Kupující se zasláním faktury elektronicky na email souhlasí.

Článek 7.

Odpovědnost za vady a záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem.

7.2. Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době, jsou uvedeny v Reklamačním řádu prodávajícího, který je dostupný na stránkách internetového obchodu.

7.3. Ustanovení Reklamačního řádu se nepoužijí pro kupujícího, který je podnikatelem a který tuto skutečnost uvede při objednávce zboží (dále jen „podnikatel“). Právo podnikatele na uplatnění práv z vadného plnění se řídí výlučně příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

7.4. Pokud kupující reklamované zboží zasílá na adresu prodávajícího (tj. nepředává ho přímo osobně prodávajícímu), doporučuje prodávající spolu s reklamovaným zbožím zaslat i reklamační list (ke stažení zde) a kopii dokladu o koupi zboží.

7.5. Prodávající zajišťuje informační službu poskytovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu. Tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky a závady v jakosti léčivých přípravků a/nebo zdravotnických prostředků, které jí byly oznámeny.

7.6. V případě podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčivého přípravku, prodávající doporučuje kupujícímu toto podezření ohlásit též Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. V případě takových podezření u veterinárních léčivých přípravků prodávající doporučuje kupujícímu toto podezření ohlásit také Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

7.7. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění. Je tak zajištěna mimo jiné možnost vrácení reklamovaných léčivých přípravků způsobem, který nezpůsobí kupujícímu náklady.

Článek 8.

Odstoupení od smlouvy

8.1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Poučení spotřebiteli o právu na odstoupení od smlouvy je k dispozici zde. Lhůta podle věty první běží ode dne následujícího po dni:

a) převzetí zboží, jde-li o kupní smlouvu; nebo

b) převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

8.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího:

a) na adrese lékárny, která zboží expedovala – Dr. Max lékárna na adrese Košuličova 632/10, 619 00 Brno; Dr. Max lékárna na adrese K Vypichu 497, 252 16 Nučice; Dr. Max lékárna na adrese Krčská 1079/59, 140 00 Praha; nebo Dr. Max lékárna na adrese Varenská 3309/50, 702 00 Ostrava (informace o expedující lékárně je uvedena v potvrzení objednávky);

b) v jakékoliv jiné Dr. Max lékárně; či

c) na emailové adrese info@drmax.cz, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující, který je spotřebitelem, může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

8.3. V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup.

8.4. V případě uplatnění práva dle bodu 8.1. těchto obchodních podmínek je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, zboží, které od prodávajícího obdržel zaslat prodávajícímu:

a) na adresu lékárny, která zboží expedovala – Dr. Max lékárna na adrese 629/10, 619 00 Brno; Dr. Max lékárna na adrese K Vypichu 497, 252 16 Nučice; Dr. Max lékárna na adrese Krčská 1079/59, 140 00 Praha; nebo Dr. Max lékárna na adrese Varenská 3309/50, 702 00 Ostrava (informace o expedující lékárně je uvedena v potvrzení objednávky); nebo

b) předat prodávajícímu v kterékoliv lékárně. V případě, že cena byla zcela nebo zčásti hrazena platebními poukázkami, je kupující povinen zboží prodávajícímu vrátit v lékárně, v níž provedl odběr zboží.

Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před jejím uplynutím. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených právními předpisy.

8.5. Pokud kupující odstoupí od smlouvy dle bodu 8.1. těchto obchodních podmínek, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. V případě, že cena byla zcela nebo zčásti hrazena platebními poukázkami (např. Sodexo, Le Cheque Dejeuner nebo Edenred, platební metodou Edenred, platební metodou Benefit Plus apod.), vrátí tedy prodávající kupujícímu odpovídající počet příslušných platebních poukázek či ve spolupráci s provozovatelem příslušné platební metody zajistí navrácení peněžních prostředků, ledaže se smluvní strany v daném případě dohodnou jinak. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří). Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud tedy bude vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.7. Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy na dodávku zboží nelze odstoupit zejména v následujících případech:

a) předmětem koupě bylo zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

b) předmětem koupě bylo zboží podléhající rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c) předmětem koupě bylo zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

8.8. Kupující dále nemá nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím, pokud jde o smlouvu:

a) na základě které prodávající kupujícímu vydá léčiva, vydá či prodá zdravotnické prostředky a/nebo vydá či prodá potraviny pro zvláštní lékařské účely; nebo

b) o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do kupujícího domácnosti nebo do jiného místa, které kupující určil.                 

8.9. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí pro podnikatele. Právo podnikatele na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím se řídí výlučně příslušnými ustanoveními právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

8.10. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, kterými se rozumí produkty přibalené ke zboží i produkty poskytnuté zákazníkovi navíc k nakoupenému zboží za cenu nepřesahující 1,- Kč bez DPH, a dojde-li k využití práva odstoupit od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.

Článek 9.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího 

9.1. Ke zrušení objednávky ze strany prodávajícího může dojít zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde k vyčerpání zásob. V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky a domluví se s ním na dalším postupu (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

9.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud má důvodné podezření, že kupující má v úmyslu prodávat objednané zboží dále třetím osobám.

9.3. Prodávající si dále vyhrazuje právo objednávku zrušit, a to i tehdy, pokud kupující obdržel potvrzující email, jedná-li se o zjevnou chybu v kupní ceně zboží (tj. o cenu zjevně jinou, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), ledaže bude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu", „výprodej" nebo jiné označení obdobného významu. O zjevnou chybu v ceně zboží se bude jednat například v případě chybějící jedné či více cifer, sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by tato sleva byla speciálně marketingově komunikována (např. v newsletteru) a jiné zjevné chyby v psaní; v případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je kupující povinen ověřit si předem výši kupní ceny u prodávajícího. Pokud tato situace nastane, prodávající bude bez zbytečného odkladu kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu kupní cena vrácena stejným způsobem, jakým byla uhrazena.

Článek 10.

Závěrečná ustanovení

10.1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. dopravného) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

10.2. Kupující bere na vědomí, že obrázky u zboží použité v internetovém obchodě jsou jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné skutečnosti. 

10.3. Kupující provedením objednávky prohlašuje a zavazuje se, že zboží kupuje pro sebe a nebude zboží dále prodávat třetím osobám. Toto prohlášení kupující činí zejména s ohledem na skutečnosti, že prodávající není oprávněn provádět distribuci léčiv a že není distributorem zdravotnických prostředků. V případě, že se toto prohlášení kupujícího ukáže být nepravdivým či zavádějícím, zavazuje se zákazník nahradit prodávajícímu v plné výši veškeré výdaje, náklady a škody, které prodávajícímu v této souvislosti vzniknou, a to včetně případných sankcí uložených prodávajícímu příslušnými dozorovými orgány, včetně vzniklé nemajetkové újmy a včetně nákladů vynaložených na související právní či jiné odborné poradenství a posudky.

10.4. Všechny lhůty uvedené v těchto obchodních podmínkách začínají běžet vždy od dne, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek (např. doručení zboží, odstoupení od smlouvy apod.).

10.5. Recenze uvedené u vybraného zboží v internetovém obchodě jsou převzaté buď (i) z portálu www.heureka.cz, pro který zboží hodnotí kupující, kteří příslušné zboží skutečně zakoupili, nebo (ii) získané prostřednictvím portálu www.testuj.to, pro který zboží hodnotí spotřebitelé, kterým bylo zboží prokazatelně poskytnuto k testování.

10.6. Prodávající za účelem vyřízení objednávky a plnění uzavřené kupní smlouvy zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zásadami podrobně popsanými v dokumentu Ochrana osobních údajů v e-shopu Dr. Max, který je dostupný na stránkách internetového obchodu.

10.7. Právní vztahy a případné spory vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím v internetovém obchodě se řídí českým právním řádem. Případné spory jsou řešeny místně příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.8. Prodávající vylučuje v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoliv změnami, dodatky či odchylkami, a to i tehdy, pokud se podstatně nemění podmínky návrhu. Navržení změn, dodatků či odchylek a/nebo připojení obchodních podmínek či odkazu na obchodní podmínky k přijetí nabídky ze strany kupujícího prodávající vždy považuje za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Smlouvu nelze považovat za uzavřenou, dokud nebude mezi stranami sjednán celý její obsah.

10.9. Prodávající je oprávněn k poskytování zdravotních služeb, druhu lékárenská péče, a dále je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Prodávající oznámil Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který vykonává dozor v oblasti nakládání s léčivými přípravky, že Dr. Max lékárna na adrese Košuličova 632/10, 619 00 Brno, Dr. Max lékárna na adrese K Vypichu 497, 252 16 Nučice, Dr. Max lékárna na adrese Krčská 1079/59, 140 00 Praha, nebo Dr. Max lékárna na adrese Varenská 3309/50, 702 00 Ostrava, provádí výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem. Prodávající dále oznámil Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátu a léčiv, který vykonává dozor v oblasti nakládání s veterinárními léčivými přípravky, že Dr. Max lékárna na adrese Košuličova 632/10, 619 00 Brno, Dr. Max lékárna na adrese K Vypichu 497, 252 16 Nučice, Dr. Max lékárna na adrese Krčská 1079/59, 140 00 Praha, nebo Dr. Max lékárna na adrese Varenská 3309/50, 702 00 Ostrava, provádí výdej veterinárních léčivých přípravků zásilkovým způsobem.

10.10. S mimosoudní stížností ohledně prodeje léčiv, zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro se kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz. S mimosoudní stížností ohledně prodeje veterinárních léčiv se pak kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, adresa: Hudcova 232/56a, Medlánky, 621 00 Brno, www.uskvbl.cz/cs/inspekce/lekarny. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor v oblasti ochrany spotřebitele.

10.11. Prodávající tímto informuje kupujícího, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, jejíž kontaktní údaje nalezne na www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.12 Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.

10.13. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 24.07.2023.

 

Obchodní podmínky učinné od 24.07.2023

Obchodní podmínky učinné od 06.01.2023

Obchodní podmínky účinné od 05.08.2022

Obchodní podmínky účinné od 11.05.2022

Obchodní podmínky účinné od 1.12.2021

Obchodní podmínky účinné od 19.4.2021

Obchodní podmínky účinné od 4.12.2019