Drogerie

Domestos Extended Power Pine 750 ml

Značka: DOMESTOS

Extra hustý gel Domestos Extended Power Pine obsahuje aktivní molekuly, které chrání WC před vodním kamenem. Odstraňuje odolné skvrny a zanechává čistou toaletu.

59
Doprava zdarma při nákupu nad 399 Kč. Platné do 23.6.2024.

O produktu: Domestos Extended Power Pine 750 ml

50148771

Úvod

Extra hustý gel Domestos Extended Power Pine obsahuje aktivní molekuly, které chrání WC před vodním kamenem. Přilne k povrchu i pod vodní hladinou a zabraňuje hromadění nečistot. Odstraňuje odolné skvrny a zanechává dokonale čistou a svěží toaletu. Můžete jej použít na vodní kámen v celé domácnosti, např. mezi kachličkami, v rozích i spárách. Funguje jak v ředěné, tak v neředěné formě. S příjemnou vůní pivoněk.

Hlavní vlastnosti:

  • zabraňuje usazování vodního kamene
  • zanechává dokonale čistou a svěží toaletu
  • funguje v ředěné i v neředěné formě

Složení

Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,5 g/100 g. Méně než 5 % bělící činidla na bázi chloru (chlornan sodný), neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfém.


Použití

Obsahuje bezpečnostní uzávěr, který je odolný proti otevření dětmi. Stiskněte plochy na obou stranách uzávěru a otočte v protisměru hodinových ručiček. Po použití nasaďte uzávěr a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.


Upozornění

H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obal v souladu se zákonem o odpadech.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.