Dr.Max Repellent Spray 150 ml

Biocidní přípravky, repelenty

Značka: DR.MAX
4.8
Přípravek proti komárům, muchničkám a klíšťatům vhodný pro děti již od 2 let.
Skladem na e-shopu
119

O produktu

50089859

Sprej s repelentním účinkem proti hmyzu - vhodný pro aplikaci na pokožku i oděvy. Spolehlivě odpuzuje komáry,
klíšťata a muchničky. Účinkuje také proti komárům tygřím (Aedes Albopictus). Plná repelentní účinnost proti komá-
rům trvá nejméně 4 hodiny, proti muchničkám nejméně 5 hodin a proti klíšťatům nejméně 30 minut. Přípravek není
určen k průmyslovému nebo profesionálnímu použití.

Návod k použití:
Před použitím protřepejte. Přípravek aplikujte pravidelnými nástřiky tak, aby rovnoměrně pokryl
pokožku nebo oblečení. Na obličej a krk nestříkejte, aplikujte přípravek na dlaň a rozetřete. Při použití proti klíšťatům
je nutné preventivně ošetřit celý nekrytý povrch pokožky, oděvu a obuvi. Nepoškozuje vlnu, bavlnu a nylon. Zda
nedochází k poškození jiných tkanin nebo plastových součástí oděvu, je nutné vyzkoušet. Může poškodit plastové povrchy.
Po návratu domů pokožku umyjte vodou a mýdlem, oděvy vyperte. Neaplikujte na pokožku spálenou sluncem
nebo čerstvě oholenou. Zamezte styku přípravku s očima a ústy. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte.
Přípravek obsahuje extrémně hořkou přísadu Denatonium benzoate, která odrazuje od náhodného požití. Používejte
pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Neskladujte na slunci nebo
v blízkosti zdroje sálavého tepla.

Upozornění:
Přípravek nesmí být používán u dětí mladších 2 let. U dětí od 2 do 12 let používejte nejvýše jednou
denně a vyhněte se při tom aplikaci přímo na ruce dítěte. U dětí od 12 let a dospělých používejte nejvýše dvakrát denně.
Aplikaci na mladší děti provádí pouze dospělý, děti nad 12 let mohou repelent používat pod dohledem dospělých.

Bezpečnostní opatření:
NEBEZPEČÍ.Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrh- nout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah
dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před
slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

První pomoc:
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže:
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Typ složení: Repelent na bázi alkoholu s účinnou látkou DEET.

Účinná látka:
N,N-diethyl-m-toluamid (N,N-diethyl-3-methylbenzamid) 195 g/kg.
Obsahuje d-limonen a citral. Může vyvolat alergickou reakci.

Doba použitelnosti:
2 roky od data výroby na dně nádobky

Balení:
150 ml

Vyrobeno pro síť lékáren Dr.Max.

Výrobce:

Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
 

Upozornění

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Nepoužívejte jinak než podle návodu

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.