Biocidní přípravky, repelenty

Dr. Max Repellent Spray 150 ml

Značka: DR. MAX
4.8

Přípravek proti komárům, muchničkám a klíšťatům vhodný pro děti již od 2 let.

Akce 3 za cenu 2 Při nákupu libovolné kombinace 3 označených produktů značky Dr.Max obdržíte nejlevnější z nich za 0,01 Kč. Akce se nevztahuje na léčivé přípravky Dr.Max. a zlevněné položky z květnového letáku a kupóny. Akce platí do 31. 05. 2024 nebo do vyprodání zásob.
139
Doprava zdarma při nákupu nad 1 500 Kč. Limit pro přihlášené je 399 Kč.

O produktu: Dr. Max Repellent Spray 150 ml

50089859

Úvod

Sprej s repelentním účinkem proti hmyzu - vhodný pro aplikaci na pokožku i oděvy. Spolehlivě odpuzuje komáry, klíšťata a muchničky. Účinkuje také proti komárům tygřím (Aedes Albopictus). Plná repelentní účinnost proti komárům trvá nejméně 4 hodiny, proti muchničkám nejméně 5 hodin a proti klíšťatům nejméně 30 minut. Přípravek není určen k průmyslovému nebo profesionálnímu použití.


Složení

N,N-diethyl-m-toluamid (N,N-diethyl-3-methylbenzamid) 195 g/kg.
Obsahuje d-limonen a citral. Může vyvolat alergickou reakci.


Použití

Před použitím protřepejte. Přípravek aplikujte pravidelnými nástřiky tak, aby rovnoměrně pokryl
pokožku nebo oblečení. Na obličej a krk nestříkejte, aplikujte přípravek na dlaň a rozetřete. Při použití proti klíšťatům je nutné preventivně ošetřit celý nekrytý povrch pokožky, oděvu a obuvi. Nepoškozuje vlnu, bavlnu a nylon. Zda nedochází k poškození jiných tkanin nebo plastových součástí oděvu, je nutné vyzkoušet. Může poškodit plastové povrchy. Po návratu domů pokožku umyjte vodou a mýdlem, oděvy vyperte. Neaplikujte na pokožku spálenou sluncem nebo čerstvě oholenou. Zamezte styku přípravku s očima a ústy. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. Přípravek obsahuje extrémně hořkou přísadu Denatonium benzoate, která odrazuje od náhodného požití. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Neskladujte na slunci nebo v blízkosti zdroje sálavého tepla.


Upozornění

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 

Přípravek nesmí být používán u dětí mladších 2 let. U dětí od 2 do 12 let používejte nejvýše jednou
denně a vyhněte se při tom aplikaci přímo na ruce dítěte. U dětí od 12 let a dospělých používejte nejvýše dvakrát denně. Aplikaci na mladší děti provádí pouze dospělý, děti nad 12 let mohou repelent používat pod dohledem dospělých.

Bezpečnostní opatření:
NEBEZPEČÍ.Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrh- nout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

První pomoc:
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže:
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Typ složení: Repelent na bázi alkoholu s účinnou látkou DEET.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.