Dr.Max Repellent Spray 150 ml

Biocidní přípravky, repelenty

Značka: DR.MAX
Přípravek proti komárům, muchničkám a klíšťatům vhodný pro děti již od 2 let.

Produkt ješte není dostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

119
Dočasně nedostupné

O produktu

50089859

Sprej s repelentním účinkem proti hmyzu - vhodný pro aplikaci na pokožku i oděvy. Spolehlivě odpuzuje komáry,
klíšťata a muchničky. Účinkuje také proti komárům tygřím (Aedes Albopictus). Plná repelentní účinnost proti komá-
rům trvá nejméně 4 hodiny, proti muchničkám nejméně 5 hodin a proti klíšťatům nejméně 30 minut. Přípravek není
určen k průmyslovému nebo profesionálnímu použití.

Návod k použití:
Před použitím protřepejte. Přípravek aplikujte pravidelnými nástřiky tak, aby rovnoměrně pokryl
pokožku nebo oblečení. Na obličej a krk nestříkejte, aplikujte přípravek na dlaň a rozetřete. Při použití proti klíšťatům
je nutné preventivně ošetřit celý nekrytý povrch pokožky, oděvu a obuvi. Nepoškozuje vlnu, bavlnu a nylon. Zda
nedochází k poškození jiných tkanin nebo plastových součástí oděvu, je nutné vyzkoušet. Může poškodit plastové povrchy.
Po návratu domů pokožku umyjte vodou a mýdlem, oděvy vyperte. Neaplikujte na pokožku spálenou sluncem
nebo čerstvě oholenou. Zamezte styku přípravku s očima a ústy. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte.
Přípravek obsahuje extrémně hořkou přísadu Denatonium benzoate, která odrazuje od náhodného požití. Používejte
pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Neskladujte na slunci nebo
v blízkosti zdroje sálavého tepla.

Upozornění:
Přípravek nesmí být používán u dětí mladších 2 let. U dětí od 2 do 12 let používejte nejvýše jednou
denně a vyhněte se při tom aplikaci přímo na ruce dítěte. U dětí od 12 let a dospělých používejte nejvýše dvakrát denně.
Aplikaci na mladší děti provádí pouze dospělý, děti nad 12 let mohou repelent používat pod dohledem dospělých.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Nepoužívejte jinak než podle návodu.

Bezpečnostní opatření:
NEBEZPEČÍ.Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrh- nout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah
dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před
slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

První pomoc:
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže:
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Typ složení: Repelent na bázi alkoholu s účinnou látkou DEET.

Účinná látka:
N,N-diethyl-m-toluamid (N,N-diethyl-3-methylbenzamid) 195 g/kg.
Obsahuje d-limonen a citral. Může vyvolat alergickou reakci.

Doba použitelnosti:
2 roky od data výroby na dně nádobky

Balení:
150 ml

Vyrobeno pro síť lékáren Dr.Max.

Výrobce:

Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
 

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.