Gaviscon Duo Efekt, 24 žvýkacích tablet

Gaviscon Duo Efekt, 24 žvýkacích tablet

50093767
Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
126 Kč Dostupnost na e-shopu:
Skladem

Poskytuje rychle dvojí úlevu od pálení žáhy a zažívacích potíží.

Podrobné informace o produktu

Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety

natrii alginas, natrii hydrogenocarbonas, calcii carbonas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však tento přípravek musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V této příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety užívat

3. Jak se přípravek Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety uchovávat

6. Další informace

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK GAVISCON DUO EFEKT ŽVÝKACÍ TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety je kombinace dvou antacid (uhličitanu vápenatého a hydrogenuhličitanu sodného) a alginátu a působí dvojím způsobem:

1. neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu, a tím odstraňuje bolest a zažívací potíže;

2. vytváří ochrannou bariéru nad žaludečním obsahem, a tím utišuje pálivou bolest na hrudníku.

Tento lék se používá k léčbě příznaků souvisejících s kyselinou při gastroezofageálním refluxu, jako jsou zpětný tok kyseliny do jícnu a ústní dutiny, pálení žáhy a porucha trávení, například po jídle nebo v průběhu těhotenství.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK GAVISCON DUO EFEKT ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety:

Jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety, protože byly pozorovány velmi vzácné případy potíží při dýchání a kožní vyrážky (další informace jsou uvedeny v seznamu nežádoucích účinků).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety je zapotřebí:

Tento lék obsahuje malé množství sodíku (4,82 mmol v dávce dvě tablety) a vápníku (3,75 mmol v dávce dvě tablety). Jestliže Vám bylo doporučeno dodržovat dietu s omezením některého z těchto minerálů, poraďte se, prosím, se svým lékařem.

Promluvte si, prosím, se svým lékařem o obsahu těchto solí, jestliže máte nebo jste měl(a) závažné onemocnění ledvin nebo srdce, protože některé soli mohou tato onemocnění nepříznivě ovlivnit.

Prosím, poraďte se se svým lékařem, jestliže je Vám známo, že máte snížené množství žaludeční kyseliny v žaludku, protože tento přípravek může být méně účinný.

Přípravek Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety nemá být užíván pacienty s těžkou poruchou funkce ledvin a pacienty s hypofosfatemií (nízká hladina fosfátů v krvi).

Je třeba se vyvarovat dlouhodobého užívání.

Užívání přípravku Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety může podobně jako jiná antacida zakrýt příznaky jiného závažnějšího základního onemocnění.

Jestliže příznaky trvají déle než 7 dnů, poraďte se se svým lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Neužívejte tento přípravek během dvou hodin po užití jiných léků perorálně (ústy), protože by mohlo dojít k narušení jejich účinku.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:

Tento lék můžete užívat i v případě, že jste těhotná nebo kojíte. Trvání léčby by mělo být podobně jako v případě všech léků omezeno na co nejkratší možnou dobu.

Důležité informace o některých složkách přípravku Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety:

Jestliže trpíte fenylketonurií, měl(a) byste vědět, že tento přípravek obsahuje sladidlo aspartam (E 951), což je zdroj fenylalaninu.

Tyto tablety obsahují azorubin (E 122), který může vyvolat alergickou reakci.

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK GAVISCON DUO EFEKT ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVÁ

Určeno k perorálnímu podání. Před spolknutím řádně rozžvýkejte.

Dospělí včetně starších pacientů a děti věku 12 let a starší:

Při objevení příznaků užijte dvě až čtyři tablety po jídle a večer před spaním, maximálně čtyřikrát denně.

Děti mladší než 12 let:

Mají tento přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety, než jste měl(a):

Jestliže jste užil(a) příliš velké množství tohoto přípravku, není pravděpodobné, že by Vám nějak ublížil. Můžete však pociťovat nadýmání. Poraďte se se svým lékařem, pokud nadýmání neustoupí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety:

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání jako předtím.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne, ukončete užívání tohoto přípravku a sdělte to ihned svému lékaři. Velmi vzácně (méně než v 1 z 10 000 případů) může dojít k alergické reakci na některou ze složek přípravku. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat kožní vyrážku, svědění, potíže s dýcháním, závratě, otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku (hrdla).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK GAVISCON DUO EFEKT ŽVÝKACÍ TABLETY UCHOVÁVAT:

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 C (25 °C pro polypropylenové obaly) a uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety obsahuje:

Léčivými látkami jsou 250 mg natrii alginas; 106,5 mg natrii hydrogenocarbonas a 187,5 mg calcii carbonas v jedné žvýkací tabletě.

Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, makrogol 20 000, mannitol (E 421), kopovidon, draselná sůl acesulfamu, aspartam (E 951), mátové aroma a azorubin (E 122), směs xylitolu a sodné soli karmelosy.

Tento přípravek neobsahuje cukr ani gluten.

Jak přípravek Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety vypadá a co obsahuje toto balení:

Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety jsou ploché, kulaté dvouvrstvé tablety se zkosenými hranami s peprmintovou chutí a vůní. Jedna vrstva tablety je růžová a slabě skvrnitá, a druhá vrstva je bílá.

Gaviscon Duo Efekt Žvýkací tablety je dodáván ve dvou typech balení, v blistrech v krabičkách nebo v polypropylenových obalech.

Blistr: blistr obsahuje dvě, čtyři, šest nebo osm zatavených tablet.

Velikosti balení: 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48, 60, 62, 64 a 80 žvýkacích tablet.

Polypropylenové obaly: polypropylenové obaly na tablety s odklápěcím víčkem obsahující 8, 10, 12 nebo 16 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Hull, HU8 7DS, Velká Británie

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o. Vinohradská 2828/151 130 00 Praha 3 Tel: +420 227 110 141

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 16.7.2014

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

Značka Gaviscon Způsob užití Vnitřní
Pro koho Od 12 let Farmakoterapeutická skupina antacida, antiulceróza
SUKL 160165 EAN 5000158070851
Instagram Instagram

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.