Lovela Gelové kapsle na praní 12 ks

Drogerie

Značka: LOVELA
Hypoalergenní prostředek speciálně vyvinutý pro praní prádla kojenců a malých dětí. Vhodný již od narození. Praní při všech teplotách.

Produkt už není dostupný Tento produkt je vyprodaný a není na skladě dodavatele

O produktu

50114891

Perte dětské prádlo s ohledem na dětskou pokožku! Gelové kapsle na praní Lovela mají hypoalergenní složení a byly vyvinuty speciálně pro choulostivou pokožku malých dětí. Jsou vhodné pro péči o bílé i barevné kojenecké a dětské prádlo. Ocení je i osoby s citlivou pokožkou.

Hlavní vlastnosti:

  • pro praní bílého i barevného prádla
  • praní při teplotách 30°C, 40°C, 60°C, 90°C
  • pohodlné dávkování
  • vhodné pro děti již od narození
  • pro osoby s citlivou pokožkou
  • hypoalergenní složení je klinicky testováno
  • balení vystačí na pracích 12 dávek

Upozornění

Nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte. Používejte se suchýma rukama. Pokud dítě vloží kapsli do úst, ihned ji vyjmete a nevyvolávejte zvracení.

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P280 Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.