Informace o zpracování osobních údajů při provozu lékárny

14. 3. 2019 · 7 minut čtení

1. Úvod

Společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „správce“), jakožto provozovatel lékáren a výdejen zdravotnických prostředků Dr. Max v ČR (společně dále jen „lékárna“), tímto informuje o základních zásadách a principech, v souladu s kterými zpracovává osobní údaje svých zákazníků, jakožto subjektů údajů, při provozu lékárny.

Poskytnutí a zpracování osobních údajů je nezbytné pro naplnění níže uvedených účelů. Zpracování osobních údajů je současně nutné pro plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a správcem, pro plnění povinností správce vyplývajících z právních předpisů, a to zejména z předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb, zacházení s léčivy a ochranu spotřebitele, a rovněž pro ochranu oprávněných zájmů správce z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru a pro obhajobu a výkon práv správce. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů nemůže dojít ze strany správce k poskytnutí zdravotních služeb zákazníkovi a/nebo k uplatnění práv zákazníka, která mu vznikla ze smlouvy uzavřené se správcem.

Některé ze shromažďovaných osobních údajů mohou vypovídat o zdravotním stavu zákazníka a jde tak o zvláštní kategorii osobních údajů ve smyslu předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Tento dokument se netýká zpracování osobních údajů v rámci věrnostního programu „Klientský program Karta výhod Dr. Max”, které probíhá na základě souhlasu uděleného účastníkem tohoto programu, přičemž bližší informace o tomto zpracování jsou k dispozici na www.drmax.cz a na vyžádání v lékárnách. Tento dokument dále neupravuje zpracování osobních údajů související s nabídkou a nákupem zboží prostřednictvím e-shopů provozovaných správcem; bližší informace o tomto zpracování jsou k dispozici na stránkách příslušného e-shopu.

Obecné zásady ochrany osobních údajů naleznete v dokumentu Obecné zásady ochrany osobních údajů.

2. Zpracovávané osobní údaje, účely a doba zpracování

2.1. Výdej na lékařské předpisy

Za účelem výdeje léčivého přípravku, zdravotnického prostředku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely (společně dále jen „přípravek“) na základě lékařského předpisu jsou správcem zpracovávány osobní údaje zákazníka, jemuž byl přípravek předepsán, v rozsahu jeho čísla pojištěnce nebo data narození (není-li pojištěncem), kódu pojišťovny zákazníka, diagnózy, je-li na lékařském předpisu uvedena, identifikace předepisujícího lékaře, druhu a množství předepsaného a vydaného přípravku a data výdeje.

Pokud je léčivý přípravek pro zákazníka lékárnou individuálně připravován, je kromě výše uvedených osobních údajů zpracováváno též jeho jméno a příjmení.

V případě, že zákon o návykových látkách stanoví, že léčivý přípravek může být vydán pouze na recept označený modrým pruhem, správce zpracovává kromě výše uvedených osobních údajů též jméno, příjmení a bydliště zákazníka. Tyto údaje správce uchovává v papírové evidenční knize v lékárně, kde byl léčivý přípravek zákazníkovi vydán.

Elektronické recepty jsou uloženy v Centrálním úložišti elektronických receptů, které zřizuje a provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“). Záznam o výdeji na základě elektronického receptu je odeslán do tohoto úložiště. Originály lékařských předpisů v listinné podobě jsou buď předávány příslušné zdravotní pojišťovně zákazníka, pokud je přípravek hrazen plně či částečně z prostředků veřejného zdravotního pojištění, nebo uchovávány správcem v lékárně, kde byl přípravek vydán. Pokud byl zákazníkovi vydán léčivý přípravek na recept označený modrým pruhem, je ve vydávající lékárně správcem vždy uchovávána jedna kopie tohoto receptu. Lékařské předpisy uchovávané v lékárně mohou obsahovat i jiné než výše uvedené osobní údaje zákazníka (např. míry zákazníka, pokud byly uvedeny), tyto údaje ale správce pouze uloží společně s lékařským předpisem a dále nezpracovává.

Pokud je přípravek vydaný zákazníkovi hrazen plně či částečně z prostředků veřejného zdravotního pojištění, předává správce výše uvedené osobní údaje zdravotní pojišťovně zákazníka, jakožto dalšímu příjemci.

Správce může osobní údaje zákazníka sdělit též předepisujícímu lékaři, a to zejména v případě, kdy je to třeba k zajištění návaznosti poskytovaných zdravotních služeb či k odstranění pochybností o věrohodnosti lékařského předpisu nebo když je nezbytné s lékařem konzultovat vydání přípravku.

Údaje uvedené v tomto čl. 2.1. správce zpracovává po dobu 5 let od výdeje přípravku. Evidenční kniha se záznamy o výdejích přípravků s obsahem návykových látek se uchovává po dobu 5 let od posledního záznamu v ní.

2.2. Výdej bez předpisu s omezením

Za účelem výdeje léčivého přípravku bez lékařského předpisu s omezením jsou správcem zpracovávány osobní údaje zákazníka, kterému byl léčivý přípravek vydán, a to v rozsahu jeho jména a příjmení, čísla pojištěnce nebo data narození (není-li pojištěncem) a krátkého záznamu o zdravotním stavu, včetně záznamu o provedeném pohovoru nezbytně nutném pro posouzení indikace.

Pokud tak SÚKL stanovil v rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, správce před výdejem takového léčivého přípravku ověří možnost uskutečnění výdeje v registru pro léčivé přípravky s omezením, kde uvede zákazníkovo číslo pojištěnce nebo jméno, příjmení a datum narození, nejde-li o pojištěnce veřejného zdravotního pojištění. Jsou-li splněny podmínky pro uskutečnění výdeje léčivého přípravku bez lékařského předpisu s omezením, správce učiní do registru záznam o uskutečnění výdeje.

Údaje uvedené v tomto čl. 2.2. správce zpracovává po dobu 5 let od uskutečnění výdeje léčivého přípravku bez lékařského předpisu s omezením.

2.3. Reklamace a odstoupení od smlouvy

Za účelem vyřízení reklamace zákazníka správce zpracovává osobní údaje zákazníka v rozsahu jeho jména, příjmení, adresy bydliště, kontaktního údaje (e-mail a/nebo telefonní číslo), údajích o reklamovaném produktu, včetně pořizovací ceny produktu, datu výdeje, důvodech reklamace a požadavku zákazníka na způsob vyřízení reklamace. Dále pak správce zpracovává datum, kdy byla reklamace vyřízena, a způsob jejího vyřízení.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy uzavřené se správcem, správce za účelem vyřízení souvisejících úkonů zpracovává osobní údaje zákazníka v rozsahu jeho jména, příjmení, údajích o produktu, jehož se odstoupení týká, včetně pořizovací ceny produktu, datu výdeje produktu a způsobu vrácení peněz zákazníkovi. Pokud není odstoupení vyřešeno přímo v lékárně, správce zpracovává též adresu bydliště zákazníka, jeho číslo účtu a kontaktní údaje (e-mail a/nebo telefonní číslo).

Údaje uvedené v tomto čl. 2.3. správce zpracovává po dobu 5 let od vyřízení reklamace či odstoupení od smlouvy.

2.4. Stížnosti

Za účelem vedení evidence o podání stížností správce, jakožto poskytovatel zdravotních služeb, zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníkem ve stížnosti. Jedná se zejména o jeho jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo či e-mail a případné další údaje ve stížnosti obsažené. Dále správce zpracovává způsob vyřízení stížnosti.

Údaje uvedené v tomto čl. 2.4. správce zpracovává po dobu 5 let od vyřízení stížnosti.

3. Poučení

Zákazník má právo požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze u správce uplatnit na adrese info@drmax.cz, na infolince 844 909 909 (volání je zpoplatněno dle ceníku příslušného operátora) nebo dopisem na adrese sídla správce. Vzhledem k tomu, že údaje o přípravcích předepsaných lékařem a vydaných zákazníkovi v lékárně na základě lékařského předpisu a o vydaných léčivých přípravcích bez lékařského předpisu s omezením mohou vypovídat o zdravotním stavu zákazníka a jde tedy o zvláštní kategorii osobních údajů, budou tyto údaje zákazníkovi zpřístupněny až po ověření jeho totožnosti.

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány automatizovaným i manuálním způsobem vlastními zaměstnanci nebo osobami, které správce zpracováním osobních údajů pověřil a s nimiž uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatel“). Správce využívá těchto zpracovatelů zejména v oblasti služeb informačních technologií a komunikací. Aktuální seznam zpracovatelů si lze vyžádat na emailu info@drmax.cz.

Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem na adrese sídla správce. V případě, že se zákazník domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Podrobné poučení o právech naleznete v Obecných zásadách zpracování osobních údajů.