Pravidla soutěže – „Soutěž najdi 10 rozdílů“

16. 3. 2023 · 12 minut čtení

Pravidla soutěže Soutěž najdi 10 rozdílů

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla) soutěže s názvem Soutěž najdi 10 rozdílů (dále jen soutěž). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být měněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem soutěže je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen pořadatel).

1.3 Organizátorem soutěže je společnost Wunderman Thompson s.r.o., se sídlem Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7, IČ: 25054309, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45691 (dále jen organizátor).

1.4 Pořadatel soutěže je provozovatelem facebookové stránky s názvem: Dr. Max VET dostupné z adresy (URL): https://www.facebook.com/drmax.vet/ (dále jen facebooková stránka). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě společnosti Facebook (dále jen Facebook) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Facebook nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže.

2. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá v termínu ode dne 16. 03. 2023 8:00 hod. do dne 22. 03. 2023 23:59 hod. (dále jen doba konání soutěže) na území České republiky.

3. Účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která má zřízen platný osobní účet na Facebooku, je fanouškem facebookové stránky (označila facebookovou stránku jako To se mi líbí), není ze soutěže vyloučena a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen soutěžící).

3.2 Soutěžící musí být uživatelem Facebooku a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj facebookový účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku. V případě zániku facebookového účtu soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být organizátorem anebo pořadatelem vyloučen ze soutěže.

3.3 Účast v soutěži prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena.

3.4 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora, fyzické osoby jinak spolupracující s pořadatelem nebo organizátorem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

3.5 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.6 Účast v soutěži je dobrovolná.

4. Mechanismus soutěže, vyhodnocení a výhry v soutěži

4.1 Organizátor zveřejní na facebookové stránce příspěvek se soutěžním zadáním (dále jen soutěžní zadání). Předmětem soutěžního zadání bude výzva soutěžícím najít všech 10 rozdílů mezi fotografiemi v soutěžním zadání a vložit správnou odpověď způsobem uvedeným v soutěžním zadání formou komentáře k soutěžnímu zadání (dále jen soutěžní odpověď).

4.2 Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že se v době konání soutěže stane/bude fanouškem facebookové stránky a zároveň svou soutěžní odpověď zveřejní na facebookové stránce formou komentáře k soutěžnímu zadání. Soutěžící nesmí v rámci probíhající soutěže svůj příspěvek následně měnit, tj. upravovat již zveřejněný komentář obsahující soutěžní odpověď.

4.3 Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit pouze jednou, tj. zveřejnit pouze jeden komentář se svou odpovědí na soutěžní zadání. Soutěžící, který zveřejní více než jeden takový komentář, může být ze soutěže vyloučen.

4.4 Organizátor a pořadatel mají výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Organizátor a/nebo pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor a pořadatel vyloučí ze soutěže zejména takové soutěžní odpovědi, na kterých bude kromě zvířecího mazlíčka zobrazena jakákoliv jiná fyzická osoba, přičemž takové soutěžní odpovědi jsou organizátor a/nebo pořadatel oprávněni z facebookové stránky odstranit. 

4.5 Po uplynutí doby konání soutěže budou vyhodnoceny soutěžní odpovědi soutěžících zveřejněné prostřednictvím komentáře k soutěžnímu zadání na facebookové stránce.

Výhru tak získají tři (3) soutěžící, kteří zcela splní podmínky soutěže a správně odpoví na soutěžní (dále jen jednotlivě jako výherce a společně jako výherci).

4.6 Výběr výherců proběhne slosováním ze všech soutěžících, kteří se účastnili soutěže, odpověděli správně na soutěžní zadání, a kteří splnili podmínky soutěže dle těchto pravidel, a to nejpozději pět (5) dnů po uplynutí soutěže za účasti tří (3) zástupců organizátora. Organizátor vyhotoví seznam výherců, který zveřejní prostřednictvím příspěvku na facebookové stránce, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas. V seznamu výherců budou zejména uvedena jména a příjmení, případně nickname, výherců dle osobního facebookového profilu, pod kterým soutěžili.

4.7 Výhry v soutěži jsou následující:

Každý výherce obdrží dárkové poukázky Dr. Max v celkové hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) (mix poukázek v hodnotě 100,- Kč) (dále jen poukázka a společně jako poukázky, anebo výhra), které může uplatnit při nákupu v kamenných lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků Dr. Max v České republice (dále jen lékárny Dr. Max). Poukázku nelze využít pro platbu v e-shopu www.drmax.cz s výjimkou platby při osobním odběru v lékárnách Dr. Max.


Podmínky použití poukázek:

  • poukázku je možné uplatnit na veškerý sortiment lékáren Dr. Max;
  • účinnost poukázky bude vyznačena na každé jednotlivé poukázce zvlášť;
  • poukázku lze použít pouze jednorázově k úhradě zboží ve výši její nominální hodnoty;
  • bude-li hodnota zakoupeného zboží nižší než hodnota poukázky, rozdíl se nevrací. Je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než hodnota poukázky, je třeba rozdíl doplatit;
  • výherce může uplatnit v rámci jednoho nákupu i více poukázek;
  • platnost poukázky je vyznačena přímo na poukázce a není možné ji prodloužit ani poukázku uplatnit po skončení termínu platnosti;
  • poukázku nelze směnit za peněžní prostředky.

 

Kompletní podmínky využití poukázek jsou dostupné na https://clanky.drmax.cz/o-dr-max/o-spolecnosti/darkove-poukazky.

 

4.8 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, nebo pokud výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda určí jako výherce dalšího soutěžícího, který také splnil veškeré podmínky účasti v soutěži, nebo zda výhru použije jinak.

4.9 V případě, že se soutěže zúčastní méně účastníků, než kolik výher bylo vloženo do soutěže, pak je výlučně na rozhodnutí pořadatele, jakým způsobem naloží s nevyužitými výhrami.

5. Předání výher výhercům

5.1 Výherce je povinen do pěti (5) dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktovat prostřednictvím soukromé zprávy na facebookové stránce organizátora a sdělit mu údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. zejména jméno, příjmení a adresu). Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě zanikne tomuto výherci nárok na výhru, ledaže pořadatel/organizátor rozhodne jinak.

5.2 Výhra v soutěži bude organizátorem doporučeně zaslána na adresu vČeské republice, kterou mu výherce sdělí, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce od vyhodnocení soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nedohodne-li se organizátor s výhercem jinak. Organizátor zasílá výhry na doručovací adresy pouze v rámci území České republiky. Organizátor ani pořadatel neodpovídají za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.

5.3 Pokud si výherce zaslanou výhru nepřevezme a zásilka se vrátí organizátorovi nebo zjakéhokoli důvodu bez zavinění organizátora nebude možno zaslanou výhru doručit výherci, propadá výhra pořadateli a je výlučně na rozhodnutí pořadatele, jakým způsobem svýhrou naloží.

6. Zpracování osobních údajů

6.1 Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti se soutěží budou zpracovávány jeho osobní údaje v rozsahu jména a příjmení (případně nickname) a v případě, že se stane výhercem, bude docházet ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, doručovací adresy a dalších souvisejících údajů ze strany pořadatele, jako správce, a dalších osob uvedených v odst. 6.3 těchto pravidel. Předmětné osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pro účely:

 

6.1.1            organizace a vyhodnocení soutěže, kontroly jejího průběhu, plnění podmínek soutěže, předání výhry a převodu vlastnického práva k výhře na vybraného výherce, přičemž právním základem zpracování osobních údajů pro účely dle tohoto odst. 6.1.1 je nezbytnost tohoto zpracování pro účely splnění smlouvy a/nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy; a

 

6.1.2            plnění povinností vyplývajících pořadateli z obecně závazných právních předpisů v souvislosti s pořádáním soutěže (zejména plnění povinností plynoucích pořadateli z daňových předpisů a předpisů upravujících pořádání spotřebitelské soutěže a ochranu osobních údajů), přičemž právním základem zpracování osobních údajů dle tohoto odst. 6.1.2 je nezbytnost tohoto zpracování pro splnění právní povinnosti správce v případech, kdy je zpracování uloženo příslušným obecně závazným právním předpisem, a nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů správce v případech, kdy správce zpracovává předmětné osobní údaje k zajištění ochrany svých práv a doložení splnění povinností v případných řízeních před příslušnými orgány veřejné moci.

6.2 Osobní údaje soutěžících v rozsahu dle odst. 6.1 těchto pravidel budou pro účely vyjádřené v odst. 6.1.1 zpracovávány po dobu trvání soutěže, resp. až do doby úplného ukončení soutěže a dále 30 dnů ode dne skončení doby konání akce. Osobní údaje soutěžících v rozsahu dle odst. 6.1 těchto pravidel budou pro účely vyjádřené v odst. 6.1.2 zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu vyjádřeného v odst. 6.1.2 (tj. po dobu vyžadovanou příslušnými obecně závaznými předpisy, případně po dobu, po kterou je možné zahájit a vést odpovídající řízení před orgánem veřejné moci), nejdéle však po dobu čtyř (4) let od skončení doby konání soutěže, nestanoví-li právní předpisy jinak (např. daňové předpisy).

6.3 Soutěžící dále bere na vědomí, že správce využívá ke splnění daného účelu zpracovatele, kteří mají přístup k nezbytnému rozsahu osobních údajů účastníka pro splnění svého úkolu. Jedná se o zpracovatele zejména z následujících kategorií: osoby poskytující IT služby; osoby zabývající se marketingem; a osoby zabývající se on-line komunikací, včetně komunikace na sociálních sítích. Příjemcem osobních údajů poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží.

6.4 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě manuálním i automatizovaným způsobem prostřednictvím výpočetní techniky nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nebudou však předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování a nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím mimo Evropskou unii, ledaže k tomu soutěžící udělí výslovný souhlas.

6.5 Poskytnutí a zpracování osobních údajů soutěžících dle odst. 6.1 je pro naplnění výše uvedených účelů nezbytné. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné.  Neposkytnutí požadovaných osobních údajů nebo vyjádření oprávněné námitky proti zpracování těchto osobních údajů ze strany soutěžícího má automaticky za následek zrušení účasti příslušného soutěžícího v této soutěži bez náhrady; nebude-li výherci z tohoto důvodu předána výhra, bude postupováno dle odst. 5.3 těchto pravidel.

6.6 Soutěžící má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze uplatnit u pořadatele na adreseinfo@drmax.cz, na infolince +420516770100 nebo dopisem zaslaným na adresu sídla pořadatele.

6.7 Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adresedpo@drmax.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla správce. V případě, že se soutěžící domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Facebook či facebookových stránek.

7.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže, a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na facebookové stránce.

7.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel a organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry.

7.5 Společnosti Facebook nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči soutěžícím a je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem.

7.6 Soutěžící bude ze soutěže vždy vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany soutěžícího či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu ktakovému jednání nebo se na něm podílela. Soutěžní odpověď nesmí obsahovat vulgární, hanlivé, pornografické či erotické prvky, nesmí být diskriminační, ani nesmí nikoho pohoršovat. Současně také nesmí poškozovat dobré jméno pořadatele, třetích osob či chráněná práva aj.

7.7 Soutěžící nese odpovědnost za soutěžní odpověď či jiný obsah, který zveřejnil na facebookové stránce a odpovídá za veškerou újmu, kterou by případně vloženým obsahem způsobil třetím osobám. Soutěžící je povinen vkládat pod soutěžní zadání pouze takový obsah, k jehož vložení je plně oprávněn, jestliže takovému vložení nebrání žádná práva (práva duševního vlastnictví, osobnostní práva apod.) třetích osob, a dále takový obsah, který není vrozporu spříslušnými právními předpisy České republiky, a to především (avšak nikoliv výlučně) voblasti regulace reklamy, autorských práv apod.

7.8 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

7.9 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na facebookové stránce. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na facebookové stránce, mají přednost tato úplná pravidla.

7.10 Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky:www.coi.cz.

 

V Praze dne 16. 02. 2022

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.