Drogerie

Savo Proti plísnim 500 ml

Značka: SAVO
5.0

Savo Proti plísním představuje ikonický přípravek v boji s plísněmi, houbami, lišejníky i kvasinkami v celé domácnosti. Okamžitě čistí plochy, kde se těmto organismům daří nejlépe.

79
Ušetříte 11%

Původní cena:  89 Kč  ·  sleva 10 Kč

Nejnižší cena před slevou: 89 Kč

O produktu: Savo Proti plísnim 500 ml

50148776

Úvod

Savo Proti plísním představuje ikonický přípravek v boji s plísněmi, houbami, lišejníky i kvasinkami v celé domácnosti. Okamžitě čistí plochy, kde se těmto organismům daří nejlépe. Zanechává dokonale čisté a zářivé spáry v koupelně, sprchové kouty, vany umyvadla nebo WC plochy. Řeší následky vlhkosti v rozích místnosti i na omítkách. Můžete jej bez obav použít na omítky, zdivo, kámen, mramor, žulu, přírodní dřevo, keramiku, obkládačky, sklokeramiku, smalt, sklo, plasty, laminát, akryl, vinyl, silikon, gumu, teflon, nerez i chromované povrchy. 

Hlavní vlastnosti:

  • redukuje následky vlhkého prostředí
  • dokonale odstraňuje plísně i houby
  • okamžitý účinek

Složení

Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,7 g/100 g. Méně než 5 % bělicí činidla na bázi chlóru (chlornan sodný), neiontové povrchově aktivní látky.


Použití

Stlačte bezpečnostní pojistku a současně otočte trysku rozstřikovače do pracovní polohy. Po použití postup zopakujte do polohy stop. Nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 10–15 cm a vyhněte se přílišnému navlhčení povrchu. Opusťte místnost a nechte působit 15–20 minut. Poté opláchněte ošetřené místo vodou nebo přípravek nechte zaschnout. Plíseň před postřikem neodstraňujte, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Pokud dojde k jakémukoli podráždění, přestaňte ihned s používaním, opusťte místnost, a nechte přípravek zaschnout. Nepoužívejte na eloxovaný hliník a linoleum. Přípravek vždy vyzkoušejte na malé a nenápadné ploše povrchu.


Upozornění

H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/ par/aerosolů. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. EUH 206 Pozor. Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.