Podmínky e-rezervace

19. 4. 2021 · 7 minut čtení
 1. Článek - Úvodní ustanovení

  1.  Provozovatelem internetových stránek umístěných na adrese www.drmaxlekynapredpis.cz (dále jen internetová stránka) je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 285 11 298, skupinové DIČ pro DPH: CZ699006234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 6919 (dále jen provozovatel).
  2. Kontaktní údaje provozovatele jsou:
   • adresa: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno;
   • telefon: +420 516 770 100; a
   • e-mail:   info@drmax.cz
  3. Provozovatel prostřednictvím své internetové stránky nabízí zákazníkovi možnost, aby si rezervoval po určitou dobu k osobnímu vyzvednutí léčivý přípravek předepsaný na elektronickém receptu (dále jen lék), který je skladem na vybrané lékárně Dr. Max provozované provozovatelem na území České republiky (dále jen lékárna), a to za podmínek uvedených v těchto podmínkách e-rezervace (dále jen Podmínky).
  4. Rezervaci léku (dále jen e-rezervace) může učinit prostřednictvím internetové stránky pouze fyzická osoba, která oprávněně disponuje platným lékařským předpisem v elektronické podobě (dále jen eRecept) a která zároveň nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen zákazník).
  5. Při e-rezervaci nedochází k uzavření kupní smlouvy distančním způsobem a lék není zasílán zásilkovým způsobem. Kupní smlouva je se zákazníkem uzavřena až při převzetí rezervovaného léku ve vybrané lékárně.  
 2. Článek - E-rezervace

  1. Zarezervovat lze pouze takový lék, který je zákazníkovi předepsán na platném eReceptu. Tento lék musí být vyzvednut v době platnosti eReceptu, jinak bude jeho vydání lékárnou odmítnuto.
  2. E-rezervaci lze učinit pouze s eReceptem, který je platný ještě alespoň dva (2) pracovní dny po dni učinění e-rezervace (tj. nezapočítává se den učinění e-rezervace).
  3. Prostřednictvím internetové stránky nelze rezervovat:

   -  léčivé přípravky předepsané na papírovém receptu;

   -  léky předepsané na lékařské pohotovosti (z důvodu krátké doby platnosti 1 den);

   -  léky předepsané na eReceptu vydaném lékařem v jiné zemi než v České republice; ani

   -  individuálně připravované léčivé přípravky.

  4. Podmínkou e-rezervace je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, mj. i identifikátoru eReceptu. E-rezervaci zákazník dokončí kliknutím na tlačítko Dokončit rezervaci. Provozovatel po obdržení e-rezervace zákazníkovi zašle shrnutí e-rezervace (potvrzení o vytvořené rezervaci) na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při e-rezervaci.
  5.  Provozovatel je v závislosti na charakteru předmětu e-rezervace vždy oprávněn žádat zákazníka o autorizaci e-rezervace vhodným způsobem, např. telefonicky či e-mailem. Odmítne-li zákazník e-rezervaci požadovaným způsobem autorizovat, je provozovatel oprávněn e-rezervaci zrušit.
  6. Zákazníkem vybraná lékárna prověří platnost eReceptu a skladovou dostupnost rezervovaného léku; skladová dostupnost jednotlivých lékáren se může lišit. Pokud má lékárna rezervovaný lék skladem, připraví jej a odešle zákazníkovi informaci, že je připraven k vyzvednutí (potvrzení e-rezervace) e-mailem a/nebo SMS zprávou; není-li rezervovaný lék skladem na vybrané lékárně a lékárna jej ani nemůže objednat u svého dodavatele, lékárna e-rezervaci zruší, o čemž zákazníka vyrozumí stejnou cestou. Součástí potvrzení e-rezervace bude i informaci o orientační výši doplatku (platné ke dni potvrzení e-rezervace). Dokud není zákazníkovi doručeno potvrzení e-rezervace, lék není v lékárně pro zákazníka připraven a v případě, že se zákazník před potvrzením e-rezervace dostaví do lékárny, nemusí s ním být uzavřena kupní smlouva odpovídající e-rezervaci.
  7. Provozovatel si vyhrazuje právo nepotvrdit e-rezervaci zákazníka nebo e-rezervaci zrušit v případě zjevné chyby týkající se mylné informace nebo technické chyby, a to v jakékoliv fázi e-rezervace. Provozovatel je oprávněn odmítnout e-rezervaci nebo e-rezervaci zrušit rovněž v podezření ze zneužití eReceptu.
  8. Lék je pro zákazníka na vybrané lékárně rezervován po dobu platnosti eReceptu, nejdéle však do pěti kalendářních dnů ode dne potvrzení e-rezervace.
 3. Článek - Výdej léku / expedice

  1. Kupní smlouvu na rezervovaný lék uzavře provozovatel se zákazníkem či s osobou, kterou zákazník uzavřením kupní smlouvy a převzetím léku pověří, v lékárně na základě sdělení jména zákazníka a identifikátoru eReceptu nebo čísla e-rezervace. Převzetí rezervovaného léku je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení.
  2. Lék nebude zákazníkovi vydán při podezření na užití eReceptu v rozporu s právními předpisy nebo jeho zneužitím.
 4. Článek - Cena a úhrada léku

  1. Kupní smlouva je se zákazníkem uzavřena až při převzetí rezervovaného léku ve vybrané lékárně. Výše doplatku uvedená v potvrzení e-rezervace je pouze orientační a v době mezi potvrzením e-rezervace a uzavřením kupní smlouvy může dojít k její změně, zpravidla vyvolané změnou úhrady léku ze strany zdravotní pojišťovny nebo ceny původce.
  2. Učinění e-rezervace, zrušení e-rezervace ani změna e-rezervace léku není zpoplatněna.
  3. Léky, které nejsou zcela hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, budou expedovány zákazníkovi až po uhrazení příslušného doplatku. Lék, který není hrazený z veřejného zdravotního pojištění, bude expedován zákazníkovi až po uhrazení celé kupní ceny. Výše doplatku/kupní ceny se v jednotlivých lékárnách může lišit. Doplatek/kupní cenu lze na lékárně uhradit pouze způsoby, které umožňuje provozovatel.
 5. Článek - Zrušení e-rezervace

  1. E-rezervace je nezávazná. Pokud si zákazník lék v lékárně nevyzvedne, je e-rezervace po uplynutí doby e-rezervace zrušena, nedohodne-li se provozovatel se zákazníkem v daném případě jinak.
  2. Protože při e-rezervaci nedochází k uzavření kupní smlouvy distančním způsobem, není zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s provozovatelem na základě e-rezervace provedené prostřednictvím internetových stránek ve lhůtě 14 dnů.
 6. Článek - Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním e-rezervace zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto Podmínek ve znění platném v den provedení e-rezervace.
  2. Zákazník provedením e-rezervace prohlašuje a zavazuje se, že má v úmyslu lék koupit pro sebe nebo osobu, která zákazníka učiněním e-rezervace pověřila, a nebude lék dále prodávat třetím osobám. Toto prohlášení zákazník činí zejména s ohledem na skutečnosti, že provozovatel není oprávněn provádět distribuci léčiv. V případě, že se toto prohlášení zákazníka ukáže být nepravdivým či zavádějícím, zavazuje se zákazník nahradit provozovateli v plné výši veškeré výdaje, náklady a škody, které provozovateli v této souvislosti vzniknou, a to včetně případných sankcí uložených provozovateli příslušnými dozorovými orgány, včetně vzniklé nemajetkové újmy a včetně nákladů vynaložených na související právní či jiné odborné poradenství a posudky.
  3. Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době, jsou uvedeny v Reklamačním řádu provozovatele, který je dostupný na stránkách www.drmax.cz.
  4. Provozovatel za účelem vyřízení e-rezervace zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu se zásadami podrobně popsanými v dokumentu Ochrana osobních údajů při e-rezervace, který je dostupný na stránkách www.drmax.cz.
  5. Provozovatel je oprávněn k poskytování zdravotních služeb, druhu lékárenská péče, a dále je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Dozor v oblasti nakládání s léčivými přípravky vykonává Státní ústavu pro kontrolu léčiv. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor v oblasti ochrany spotřebitele.
  6. Provozovatel tímto informuje zákazníka, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, jejíž kontaktní údaje nalezne na  www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  7. Pokud by některé ustanovení těchto Podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.
  8. Znění těchto Podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

 

Tyto Podmínky jsou účinné od 20.01.2023.

 

 

Podmínky e-rezervace účinné od 20.1.2023 

Podmínky e-rezervace účinné od 20.4.2021