Drogerie

Domestos WC gel na vodní kámen Ocean 750 ml

Značka: DOMESTOS
5.0

Extra hustý gel Domestos s vůní oceánu obsahuje aktivní molekuly, které chrání WC před vodním kamenem. Odstraňuje odolné skvrny a zanechává čistou toaletu.

55
Doprava zdarma při nákupu nad 399 Kč. Platné do 23.6.2024.

O produktu: Domestos WC gel na vodní kámen Ocean 750 ml

50148774

Úvod

WC gel Domestos s vůní oceánu obsahuje aktivní molekuly, které chrání WC před vodním kamenem. Tento přípravek dokonale přilne k povrchu i pod vodní hladinou a zabraňuje hromadění nečistot. Odstraňuje odolné skvrny, ničí bakterie a zanechává dokonale čistou a svěží toaletu. Perfektně vyčistí WC povrchy i v obtížně přístupných místech a zanechává svěží vůni čistoty.

Hlavní vlastnosti:

  • zabraňuje usazování vodního kamene
  • ničí bakterie
  • zanechává dokonale čistou a svěží toaletu

Složení

Dezinfekční látka: kyselina chlorovodíková 8 g/100 g, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, parfém.


Použití

Aplikujte gel tak, abyste pokryli celý vnitřní povrch záchodové mísy, včetně horního okraje toalety. Nechte 30 minut působit a spláchněte. V případě potřeby použijte toaletní kartáč.


Upozornění

H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obal v souladu se zákonem o odpadech.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.