Finish Shine & Protect Lemon leštidlo 800 ml

Drogerie

Značka: FINISH
Leštidlo Finish Shine & Protect Lemon urychluje schnutí a zabraňuje ulpívání kapek vody na skle, odstraňuje šmouhy a zbylé nečistoty. Dodává nádobí brilantní lesk a čistotu.
119

O produktu

50146382

Leštidlo Finish Shine & Protect Lemon zajišťuje lepší schnutí a zabraňuje ulpívání kapek vody na skle. Důkladně odstraňuje mycí prostředek po dobu cyklu oplachování a redukuje případné zbytky jídla. Dodává nádobí brilantní lesk a čistotu, odstraňuje šmouhy a podporuje účinek čisticí tablety.

Hlavní vlastnosti:

  • odstraňuje kapky vody a šmouhy
  • zanechává diamantový lesk
  • smývá mycí prostředek a urychluje schnutí

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky, Obsahuje konzervanty: methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone, potassium sorbate, Dále obsahuje parfém (limonene, hexyl cinnamal).

Použití

Pravidelně doplňujte do dávkovače na leštidlo dle indikace vaší myčky.

Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P280 Používejte ochranné rukavoce a ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením, teplem, horkými povrchy, jiskrami a otevřeným ohněm. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Dotýkejte se pouze suchýma rukama.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.