Formulář pro žadatele

Předtím, než začnete vyplňovat formulář, si prosíme pozorně přečtěte návod, jak žádat o podporu Dr. Max.

Zasláním úplně vyplněné žádosti se při splnění všech předepsaných podmínek stáváte žadatelem o dar vedeným v evidenci společnosti.

Zaslání vyplněné žádosti jako takové nezakládá nárok na poskytnutí daru, nýbrž je podmínkou pro postoupení žádosti hodnotící komisi.

Hodnotící komise informuje žadatele o způsobu vyřízení jeho žádosti nejpozději do konce příslušného pololetí.

Podmínky pro subjekty žádající o dar:

  • Musí jít o žadatele s vlastní právní subjektivitou.
  • Musí jít o následující typ neziskového subjektu: nadace, obecně prospěšná společnost, spolek (dříve občanské sdružení), příspěvková organizace.
  • Musí jít o subjekt působící v ČR, a to nejméně 2 roky vzhledem k datu podané žádosti o dar.
  • Žadatel je schopen svou činnost doložit referenčními kontakty a vlastními internetovými stránkami.
  • V případě poskytnutí daru je žadatel ochoten zpřístupnit účetnictví pro kontrolu náležitého naložení s poskytnutou podporou.
  • V případě poskytnutí daru se subjekt zavazuje realizovat podpořený projekt do 12 měsíců od podpisu darovací smlouvy.