Informace o zpracování osobních údajů účastníka konference

22. 8. 2021 · 3 minuty čtení

Společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „správce“), jakožto pořadatel konference pro dodavatele (dále jen „akce“) tímto informuje o základních zásadách a principech, v souladu se kterými zpracovává osobní údaje osoby, která se na akci přihlásí, jakožto subjektu údajů (dále jen „účastník“).

 

Za účelem zajištění organizace akce (evidence účastníků, tisku materiálů, občerstvení apod.) a vyúčtování akce správce zpracovává osobní údaje účastníka v rozsahu jeho jména, příjmení, titulu, názvu a IČ společnosti, adresy, e-mailové adresy pro zasílání faktur, kontaktních údajů, případné poznámky účastníka a ostatní údaje týkající se registrace a účasti účastníka na akci. Správce dále zpracovává informace o akci, na kterou se účastník přihlásil, a informaci, zda se akce skutečně zúčastnil, o platbách poplatku za akci a o případné další komunikaci s účastníkem.

 

Poskytnutí a zpracování osobních údajů je nezbytné pro naplnění výše uvedeného účelu. Údaje jsou zpracovávány z titulu jednání před uzavřením smlouvy a pro její uzavření. Zpracování je současně nutné rovněž pro ochranu oprávněných zájmů správce z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru, pro plnění povinností správce vyplývajících z právních předpisů a pro obhajobu a výkon práv správce. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů nebude účastník na danou akci přihlášen a nebude se akce moci zúčastnit.

 

Osobní údaje účastníka jsou správcem pro výše uvedený účel zpracovávány po dobu do uplynutí šesti (6) měsíců od konání akce, na kterou se účastník přihlásil. Daňové doklady, které mohou obsahovat osobní údaje, se pak uchovávají po dobu deseti (10) let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

 

Účastník má právo požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze u správce uplatnit na adrese info@drmax.cz, na infolince 516 770 100 nebo dopisem na adrese sídla správce.

 

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány automatizovaným i manuálním způsobem vlastními zaměstnanci nebo osobami, které správce zpracováním osobních údajů pověřil a s nimiž uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatel“). Správce využívá těchto zpracovatelů zejména v oblasti služeb informačních technologií. Aktuální seznam zpracovatelů si lze vyžádat na emailu info@drmax.cz. Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů.

 

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem na adrese sídla správce. V případě, že se účastník domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).