Stadalax 5 mg 20 obalených tablet

Registrovaný léčivý přípravek

Značka: STADALAX
STADALAX se používá ke krátkodobé léčbě zácpy a při onemocněních, kdy je nutné, aby stolice byla měkká a její vyprazdňování snadné.
Skladem na e-shopu
nebo okamžitě k rezervaci ve 0 lékáren
55

O produktu

50022284

STADALAX

5 mg, obalené tablety

Bisacodylum

 

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

- Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

  

 1. Co je STADALAX a k čemu se používá

STADALAX je projímadlo, které patří do skupiny tzv. triarylmethanových léčiv.

STADALAX se používá

Ke krátkodobé léčbě zácpy a při onemocněních, kdy je nutné, aby stolice byla měkká a její vyprazdňování snadné.

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STADALAX užívat

NEUŽÍVEJTE přípravek STADALAX

-          jestliže jste alergický(á) na bisakodyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

-          jestliže trpíte následujícími obtížemi, např. bolestí břicha, nevolností, zvracením, horečkou. Tyto obtíže mohou být známkami závažného onemocnění (neprůchodnost střev se zrychlením střevní peristaltiky (pohybů střev), ileus, akutní zánět v břišní dutině, akutní bolest břicha, která musí být léčena chirugicky, např. zánět slepého střeva). Pokud výše zmíněné příznaky máte, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

-          jestliže trpíte onemocněním,spojeným s nerovnováhou vody a elektrolytů (např. výrazná dehydratace/odvodnění)

-          přípravek nepodávejte dětem do 2 let

 

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku STADALAX se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem

V případě zácpy je nutné projímadla užívat pouze krátkodobě.

Pokud trpíte chronickou zácpou, poraďte se před užíváním tohoto přípravku s lékařem.

Zvýšená ztráta tekutin může vést k dehydrataci (odvodnění). To může mít v určitých případech (např. u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo u starších pacientů) škodlivé zdravotní následky. V těchto případech je třeba přípravek STADALAX vysadit a znovu jej lze začít užívat pouze pod dohledem lékaře. 

Při užívání tohoto přípravku se u některých pacientů objevila krev ve stolici. Obvykle se objevila jen v malém množství a tyto obtíže samovolně ustoupily. Přesto vždy upozorněte v takovém případě svého lékaře, aby vyloučil jiné onemocnění.

 

Další léčivé přípravky a přípravek STADALAX

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida)

Antacida neužívejte spolu s přípravkem STADALAX, aby se léčivá látka přípravku STADALAX neuvolnila z tablety předčasně.

Pokud potřebujete antacidum, neužívejte jej dříve než půl hodiny po užití přípravku STADALAX.

Močopudné léky, hormony kůry nadledvin

Léčivá látka tohoto přípravku- bisakodyl- může zvýšit ztrátu (vylučování) draslíku, kterou způsobují močopudné léky (diuretika) nebo hormony kůry nadledvin)

Léky na posílení srdeční činnosti

V důsledku ztráty draslíku se může zvýšit citlivost k některým lékům na posílení srdeční činnosti (srdeční glykosidy)

Užívání přípravku STADALAX s jídlem a pitím

Přípravek STADALAX neužívejte spolu s mlékem.

Těhotenství a kojení:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

U léčivé látky bisakodylu nebyly dosud hlášeny žádné škodlivé nebo nežádoucí účinky při podávání v těhotenství. Studie hodnotící jeho podávání v těhotenství ale nebyly provedeny. Proto STADALAXv těhotenství užívejte jen na doporučení lékaře.

Léčivá látku přípravku STADALAX nepřechází do mléka, a proto může být tento přípravek v době kojení užíván.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit či obsluhovat stroje.

Prosím, mějte ale na paměti, že se mohou objevit nežádoucí účinky jako je závrať nebo křeče v břiše, které by mohly Vaši schopnost řídit či obsluhovat stroje snížit.

STADALAX obsahuje glukózu, laktózu a sacharózu.

Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

 

3. Jak se přípravek STADALAX užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

Doporučená dávka přípravku STADALAX je:

Podávání u dětí:

Děti ve věku 10 let a mladší s chronickou zácpou musí být léčeni pouze pod dohledem lékaře.

Bisakodyl se nesmí podávat u dětí do 2 let.

 

Krátkodobá léčba zácpy:

Dospělí, dospívající a děti starší než 10 let:

Pro dosažení okamžitého účinku se podává 1-2 obalené tablety (5-10 mg)/den večer před spaním.

Děti ve věku 2-10 let:

Pro dosažení okamžitého účinku se podává 1obalená tableta (5mg)/den večer před spaním.

 

Způsob podání

Tablety se užívají ráno nebo večer nalačno a zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny.

Tablety nekousejte.

Pokud přípravek STADALAX užijete večer, dostaví se nutkání na stolici přibližně 10 hodin poté.

Pokud přípravek STADALAX užijete ráno nalačno, dostaví se nutkání na stolici přibližně 6 hodin poté.

 

Délka léčby

Bez porady s lékařem lze přípravek STADALAX užívat pouze krátkodobě (nejdéle po dobu jednoho týdne). Pokud trpíte chronickou (dlouhotrvající) zácpou, poraďte se s lékařem.

Prosím, poraďte se se svým lékařem, pokud máte pocit, že účinek přípravku STADALAX je příliš silný nebo slabý.

 

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku STADALAX než jste měl(a)

Předávkování může vést k průjmům a křečím v břiše. Zároveň dochází k velkým ztrátám tekutin, draslíku a dalších elektrolytů (minerálů). Jestliže se u Vás objeví tyto obtíže, poraďte se s lékařem.

Způsob, jakým je předávkování léčeno, závisí na tom, jaké příznaky převažují . Pokud je to nutné, ztráty tekutin a solí (zvláště draslíku) musejí být nahrazeny

 

Upozornění

Je obecně známo, že dlouhodobé nadměrné užívání projímadel (např. přípravku STADALAX) může mít za následek chronické průjmy, bolest břicha, sníženou hladinu draslíku v krvi, zvýšené vylučování aldosteronu (hormon kůry nadledvin) nebo může vést ke vzniku ledvinových kamenů. Při dlouhodobém nadměrném užívání projímadel byly také hlášeny případy poškození tkáně ledvin, zvýšení koncentrací alkalických látek v krvi (metabolická alkalóza) a vznik svalové slabosti (v důsledku nízkých hladin draslíku v krvi).

 

Jestliže jste zapomněl (a) užít pravidelnou dávku přípravku STADALAX

Nezdvojujte další dávku, abyste nahradili zapomenutou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

Obsah balení a další informace

Co přípravek STADALAX obsahuje

Léčivou látkou jebisacodylum 5 mg v 1 obalené tabletě

Dalšími složkami přípravku STADALAX jsou:

mikrokrystalická celulosa, celacefát, sirup tekuté glukosy, směs mono-, di, triglyceridů, bramborový škrob, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, dextrin, panenský ricinový olej, sacharosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, talek, montanglykolový vosk, oxid titaničitý,

 

Jak přípravek STADALAX vypadá a co obsahuje toto balení

STADALAX jsou bílé, hladké, kulaté bikonvexní obalené tablety, uložené v blistru.

Velikost balení:

20 obalených tablet


Upozornění

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.