ACC 200 NEO 20 šumivých tablet

ACC 200 NEO 20 šumivých tablet

50051581
Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
75 Kč 86 Kč Dostupnost:
Skladem

Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělými nebo podáván dětem od 6 let při onemocněních dýchacích cest jako jsou akutní zánět průdušek, hrtanu, průdušnice a chřipka a dráždivý kašel při nachlazení.

Podrobné informace o produktu

Příbalová informace
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však ACC 200 NEO musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů (u dětí do 3 dnů), neprodleně navštivte lékaře.
- Pokud se kterýkoli  z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
V příbalové informaci naleznete:
1.       Co je ACC 200 NEO a k čemu se používá
2.       Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC 200 NEO užívat
3.       Jak se ACC 200 NEO užívá
4.       Možné nežádoucí účinky
5.       Uchovávání přípravku ACC 200 NEO
6.       Další informace
 
ACC 200 NEO
(Acetylcysteinum)
šumivé tablety
 
Léčivá látka: Acetylcysteinum 200 mg v 1 šumivé tabletě
Pomocné látky jsou: Kyselina askorbová, kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný, sodná sůl sacharinu, natrium-cyklamát, makrogol, ostružinové aroma, jahodové aroma.
 
Držitel rozhodnutí o registraci:
Hexal AG, Holzkirchen, Německo
 
Výrobce:
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
 
1.         CO JE ACC 200 NEO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
ACC 200 NEO je mukolytikum. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím podporuje vykašlávání a tlumí dráždivý kašel. Acetylcystein působí také antioxidačně, a tak podporuje obranné mechanismy organismu.

Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu.

Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělými nebo podáván dětem od 6 let při onemocněních dýchacích cest jako jsou akutní zánět průdušek, hrtanu, průdušnice a chřipka a dráždivý kašel při nachlazení.


Na doporučení lékaře, který určí i dávkování a délku léčby, se přípravek užívá u chronických zánětů průdušek, hrtanu, průdušnice, průduškového astmatu, bronchiolitidy (zánět průdušinek), mukoviscidózy (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů), rozedmy plic, bronchiektázií (rozšíření průdušek), předoperačních a pooperačních stavů spojených s větší tvorbou vazkého hlenu v dýchacích cestách a při léčbě zánětu hrtanu, akutní i chronické sinusitidy (zánět vedlejších nosních dutin) a otitis media (zánět středního ucha) s výpotkem.
 
2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ACC 200 NEO UŽÍVAT
Neužívejte ACC 200 NEO:
- jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku a při nesnášenlivosti laktózy
- v těhotenství a v období kojení může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře.
 
Zvláštní opatrnosti při použití ACC 200 NEO:
Dětem mladším než 1 rok je možno acetylcystein podávat pouze je-li to nezbytné a pod přímým lékařským dohledem.
 
Užívání ACC 200 NEO s jídlem a pitím:
Šumivé tablety se užívají po jídle, rozpuštěné ve vodě. Účinek acetylcysteinu na hlen se zesiluje zvýšením příjmu tekutin.
 
Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V těhotenství může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře.
 
Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V období kojení může být přípravek užíván jen na doporučení lékaře.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
ACC 200 NEO je možné považovat za přípravek z tohoto hlediska bezpečný.
 
Důležité informace o některých složkách ACC 200 NEO:
Pro diabetiky: 1 šumivá tableta obsahuje zanedbatelné množství stravitelných uhlohydrátů.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku ACC 200 NEO a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Než začnete současně s užíváním přípravku ACC 200 NEO užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Při současném užívání ACC 200 NEO a antitusik (léky tišící kašel) může pro snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách. Pro současné užívání ACC 200 NEO a antitusik proto musí být zvlášť závažné důvody a antitusika mohou být užívána současně s ACC 200 NEO pouze na přímé doporučení lékaře.

Acetylcystein může snižovat účinnost některých antibiotik - aminoglykosidů, cefalosporinů, polosyntetických penicilinů a tetracyklinů (neplatí pro doxycyklin). Současnému podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu je proto třeba se vyhnout; acetylcystein se smí podat nejdříve za 2 hodiny po užití některého z uvedených antibiotik.

Při současném užívání ACC 200 NEO a přípravků s nitroglycerinem může dojít k zesílenému rozšiřování cév a ke zbrždění shlukování krevních destiček.

O vhodnosti současného užívání (podávání dítěti) ACC 200 NEO a jiných léků se poraďte s lékařem.
 
3.       JAK SE ACC 200 NEO UŽÍVÁ
ACC 200 NEO musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a mládež od 14 let: 2-3krát denně 1 šumivou tabletu (t.j. 2-3krát 200 mg acetylcysteinu);
Děti mezi 6-14 lety: 2krát denně 1 šumivou tabletu (t.j. 2krát 200 mg acetylcysteinu);

Délka léčby u středně těžkých onemocnění je 6 dní, u závažnějších případů dva týdny.


U mukoviscidózy a dalších onemocnění, u nichž je ACC 200 NEO užíván pouze na doporučení lékaře, stanoví dávkování a délku léčby lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění. U chronických onemocnění může užívání přípravku trvat i několik měsíců.

Účinek ACC 200 NEO se projeví po 1-2 dnech užívání.

Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se projeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. V žádném případě však bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní.

Způsob podání:
Šumivé tablety se užívají po jídle, rozpuštěné ve vodě.
Děti nad 6 let a dospělí použijí na rozpuštění tablety 100-120 ml vody.
Roztok se užívá brzy po rozpuštění tablety; protože však je přípravek stabilizován kyselinou askorbovou, je možné roztok vypít nejpozději do 2 hodin po rozpuštění tablet, anebo tablety rozpustit v teplé vodě.
 
Jestliže máte pocit, že účinek ACC 200 NEO je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku ACC 200 NEO, než jste měl(a):
Při předávkování nebo náhodném požití šumivých tablet dítětem se poraďte s lékařem.
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC 200 NEO:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
 
4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i ACC 200 NEO nežádoucí účinky.
 
Ojediněle se může vyskytnout pálení žáhy, nucení na zvracení, zvracení, průjem, zánět sliznice v ústech, bolesti hlavy, hučení v uších. Zcela výjimečně by se mohly projevit alergické reakce jako svědění, kopřivka, kožní vyrážka, dušnost (především u astmatiků se zvýšenou citlivostí průdušek na různá podráždění), zrychlení srdeční frekvence a pokles krevního tlaku, případně i krvácení, které však nemusí být vyvoláno acetylcysteinem.
 
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se, jakmile to bude možné, poraďte o dalším užívání přípravku s lékařem.
 
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5.       UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU ACC 200 NEO
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávat při teplotě do 30°C, v dobře uzavřené tubě, aby byl chráněn před vlhkem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
 
6. DALŠÍ INFORMACE
Velikost balení: 10, 20, 25, 50 (2x25) a 100 šumivých tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.
 
Datum poslední revize textu: 9.12.2009

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

BALENÍ
20 šumivých tablet

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

Značka Acc Způsob užití Vnitřní
Pro koho Od 2 let Farmakoterapeutická skupina expektorancia, mukolytika
SUKL 162250
EAN 4030855506194
Instagram Instagram

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.