Biocidní přípravky, repelenty

PURESSENTIEL Čisticí antibakteriální roztok sprej 80 ml

Produktová řada: Čistota
5.0

Očištění rukou i předmětů denní potřeby bez vody a mýdla. Vysoké procento alkoholu zajišťuje přípravku antibakteriální a antivirové působení.

Akce 3 za cenu 2 Při nákupu 3 ks produktů značky PURESSENTIEL v libovolné kombinaci získáte nejlevnější za 0,01 Kč. Akce platí do 31. 12. 2023 nebo do vyprodání zásob.
159
Kupte ještě další produkty a získejte dopravu ZDARMA. 250 Kč

O produktu: PURESSENTIEL Čisticí antibakteriální roztok sprej 80 ml

50104847

Úvod

Antibakteriální roztok ve spreji k očištění rukou i předmětů denní potřeby. Vysoké procento alkoholu zajišťuje přípravku antibakteriální a antivirové působení. Obsahuje esenciální oleje z citronu, levandule a tea-tree a extrakt z Aloe vera, který chrání pokožku proti vysušení.

Hlavní vlastnosti:

  • hygiena rukou bez vody a mýdla
  • antibakteriální a antivirový účinek
  • dezinfekce povrchů

Složení

Čisticí roztok obsahuje 71,4 % přírodního alkoholu, esenciální oleje z citronu, levandule a tea-tree, extrakt z Aloe Vera. Bez konzervantů, syntetické parfemace, bez barviv, bez mýdla. Aktivní substance: Ethanol (CAS n°64-17-5) 71,4 % (m/m). Biocide TP01 et TP02/ Biocidní přípravek: PT01 and PT02.


Použití

Hygiena rukou: nastříkejte 3 ml roztoku do dlaní a roztírejte po dobu 60 sekund. Neoplachujte. Očištění povrchů: použijte na kliky dveří, telefon, klávesnice a počítačové myši, volant a podobně. Po použití povrch důkladně osušte. Účinnost potvrzena: Bakterie EN13727 (60 s) et EN13697 (5 min) (S.Aureus, P.Aeruginosa, E. Hirae, E. Coli), EN1500 (60 s, E. Coli), Virucidy EN14476 (60 s, Adenovirus, Poliovirus, Murine Norovirus). D-Limonene.


Upozornění

Nedoporučuje se pro děti mladší než 3 let. Pouze pro vnější použití na zdravé (neporaněné) kůži. Vyvarujte se kontaktu s očima, ranami a sliznicemi. Dráždí oči. Nepolykejte. Uchovávejte mimo dosah potravin a nápojů, včetně nápojů pro zvířata. Uchovávejte mimo dosah dětí!

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.