Boiron Drosetux sirup 150 ml

Homeopatický léčivý přípravek

Produkt je dočasně nedostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

129

O produktu

DROSETUX®, sirup
Homeopatický léčivý přípravek
 
1. CO JE DROSETUX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
DROSETUX je homeopatický léčivý přípravek. Používejte podle rady odborníka na homeopatii.
V případě výdeje přípravku bez lékařského předpisu používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DROSETUX UŽÍVAT
Neužívejte DROSETUX
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku sirupu DROSETUX.
 
Zvláštní opatrnosti při užití sirupu DROSETUX je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
DROSETUX nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
 
Důležité informace o některých složkách sirupu DROSETUX
Tento přípravek obsahuje:
- 2,1 g sacharózy ve 2,5 ml sirupu,
- 4,2 g sacharózy v 5 ml sirupu,
- 12,6 g sacharózy v 15 ml sirupu.
Tento obsah sacharózy je třeba brát v úvahu u diabetiků.
 
3. JAK SE DROSETUX UŽÍVÁ
Perorální podání.
 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování přípravku je:
 
Děti mladší 5 let užívají 2,5 ml sirupu 3-4x denně.
Děti starší 5 let užívají 5 ml sirupu 3-5x denně.
Dospělí užívají 15 ml sirupu 2-3x denně.
Pro odměření uvedených dávek použijte přiloženou odměrku.
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i DROSETUX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 
Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5. JAK DROSETUX UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
 
Spotřebujte do 6 měsíců od prvního otevření lahvičky.
 
DROSETUX neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
6. DALŠÍ INFORMACE
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.
 
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.
 
O správném použití sirupu DROSETUX se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.
 
Co DROSETUX obsahuje
Léčivými látkami ve 150 ml sirupu jsou:
Drosera 3 CH
Arnica montana 3 CH
Belladonna 3 CH
Cina 3 CH
Dactylopius coccus (Coccus cacti) 3 CH
Corallium rubrum 3 CH
Cupri gluconas 3 CH
Ferrosi phosphas (Ferrum phosphoricum) 3 CH
Ipecacuanha 3 CH
Solidago virgaurea 1 CH 

Pomocnými látkami jsou:
natrium-benzoát, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda, prostý sirup (roztok sacharózy)
 
Jak DROSETUX vypadá a co obsahuje toto balení
Sirup. Balení 150 ml.
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.9.2013.

HOMEOPATICKÝ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Balení:
Sirup. Balení 150 ml.