Flexiharpan 45 kapslí

Registrovaný léčivý přípravek

Flexiharpan 435 mg je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný k úlevě od mírných bolestí kloubů.

Produkt už není dostupný Tento produkt je vyprodaný a není na skladě dodavatele

O produktu

50076475

Flexiharpan 435 mg

tvrdé tobolky

Harpagophyti radix

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Flexiharpan 435 mg a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Flexiharpan 435 mg užívat

3. Jak se Flexiharpan 435 mg užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Flexiharpan 435 mg uchovávat

6. Obsah balení a další informace

 

1. Co je Flexiharpan 435 mg a k čemu se používá

Flexiharpan 435 mg je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný k úlevě od mírných bolestí kloubů.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Flexiharpan 435 mg užívat

Neužívejte Flexiharpan 435 mg

- jestliže jste alergický(á) na harpagofytový kořen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás to týká, poraďte se s Vaším lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Flexiharpan 435 mg užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Flexiharpan 435 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

- trpíte onemocněním srdce nebo cév

- máte žaludeční a/nebo dvanáctníkové vředy.

Jako preventivní opatření byste přípravek Flexiharpan 435 mg neměl(a) v těchto případech užívat. Pokud je bolest kloubu doprovázena otokem či zarudnutím kloubu nebo zvýšenou teplotou (horečkou), navštivte lékaře.

Děti a dospívající

Vzhledem k nedostatku zkušeností není užívání přípravku dětem a dospívajícím do 18 let doporučeno.

Další léčivé přípravky a Flexiharpan 435 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Vzhledem k nedostatku údajů se užívání přípravku Flexiharpan 435 mg v těhotenství a v období kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny studie vlivu na schopnost řídit či obsluhovat stroje.

 

3. Jak se Flexiharpan 435 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tobolky se užívají perorálně (ústy).

Přípravek je určen pro dospělé.

Doporučená dávka přípravku je 1 tobolka 3x denně (ráno, v poledne a večer). Přípravek se užívá při jídle, zapíjí se velkou sklenicí vody.

Pokud se příznaky do 7 dnů nezlepší nebo se dokonce zhorší, vyhledejte lékaře.

Přípravek Flexiharpan 435 mg neužívejte déle než 4 týdny. Pokud příznaky onemocnění přetrvávají i po skončení léčby, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Flexiharpan 435 mg, než jste měl(a)

Okamžitě vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Flexiharpan 435 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu, pokračujte v zavedeném dávkování.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Flexiharpan 435 mg se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky:

Frekvence výskytu nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit):

průjem, nevolnost, zvracení, bolest břicha, bolest hlavy, závratě, alergické kožní reakce – např. vyrážka, svědění.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

5. Jak přípravek Flexiharpan 435 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a kontejneru za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. Obsah balení a další informace

Co Flexiharpan 435 mg obsahuje

Léčivá látka:

Jedna tvrdá tobolka obsahuje Harpagophyti radix 435 mg (odpovídá harpagosidum nejméně 5,2 mg)

Pomocné látky:

Obsah tobolky: magnesium-stearát , koloidní hydratovaný oxid křemičitý

Tělo a víčko tobolky: hypromelosa

Jak Flexiharpan 435 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Flexiharpan 435 mg je průhledná bezbarvá tvrdá tobolka obsahující hnědožlutý prášek, prakticky bez zápachu, velmi hořké chuti.

Hnědý PVC kontejner s 45 nebo 150 tvrdými tobolkami, s LDPE víčkem garantujícím neporušenost obalu. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

LABORATOIRES ARKOPHARMA

LID de Carros Le Broc – 1er avenue, 2709 m

06510 CARROS

Francie

Tel. : +33 4 93 29 11 28

Fax: +33 4 93 29 11 62

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.9.2016.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.