Nasic pro děti nas.spr.sol.1x10ml

Nasic pro děti nas.spr.sol.1x10ml

50091181
Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
105 Kč Dostupnost na e-shopu:
Skladem

Nasic pro děti se užívá ke snížení otoku nosní sliznice při rýmě. Nasic pro děti je určen pro děti ve věku 2 – 6 let.

Podrobné informace o produktu

Příbalová informace: Informace pro uživatele


Nasic pro děti
nosní sprej, roztok

xylometazolini hydrochloridum a dexpanthenolum

 Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Nasic pro děti musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je Nasic pro děti a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nasic pro děti užívat
 3. Jak se Nasic pro děti užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Nasic pro děti uchovávat
 6. Další informace


1. CO JE NASIC PRO DĚTI A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Nasic pro děti je nosní sprej.

Xylometazolin má vasokonstrikční (zužující cévy) účinky a tím snižuje otok nosní sliznice.
Dexpanthenol je derivátem kyseliny panthotenové, vitamínu, který podporuje hojení ran a chrání sliznice.

Nasic pro děti se užívá ke snížení otoku nosní sliznice při rýmě a k podpoře hojení narušené sliznice a kůže, k úlevě při alergické (vazomotorické) rýmě a k léčbě zhoršeného nosního dýchání po operacích nosu. Během několika minut po podání přípravku se působením léčivé látky xylometazolin hydrochloridu sníží otok nosních dýchacích cest.
Nasic pro děti je určen pro děti ve věku 2 – 6 let.

 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NASIC PRO DĚTI UŽÍVAT
Neužívejte Nasic pro děti:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na xylometazolin  hydrochlorid nebo dexpanthenol a nebo na kteroukoli další složku přípravku Nasic pro děti.
 • jestliže máte suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca),
 • přípravek není určen k léčbě dětí do 2 let věku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nasic pro děti je zapotřebí:

 • jestliže užíváte léky na léčbu deprese, tzv.tricyklická nebo tetracyklická antidepresiva nebo antidepresiva ze skupiny inhibitorů monoaminových oxidáz (MAO inhibitory) nebo jiné léky, které mají schopnost zvyšovat krevní tlak,
 • jestliže máte zvýšený nitrooční tlak, zvláště jestliže trpíte zeleným zákalem s uzavřeným úhlem,
 • jestliže máte vážné onemocnění srdce a cév (např. onemocnění věnčitých cév, vysoký krevní tlak)
 • jestliže máte nádor dřeně nadledvinek (feochromocytom),
 • jestliže máte metabolické onemocnění (např. zvýšenou činnost štítné žlázy projevující se zvýšeným pocením, zvýšenou tělesnou teplotou, zvýšenou tepovou frekvencí, nebo máte-li cukrovku)
 • jestliže trpíte zvětšením prostaty

Použití u dětí
Děti mohou přípravek užívat bez porady s lékařem po dobu 3 dnů. Bez porady s lékařem nepřekračujte doporučené denní dávkování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte/berete nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současné užívání přípravku Nasic pro děti a některých léků pro léčbu deprese (tzv. inhibitorů monoaminových oxidáz tranylcyprominového typu, nebo tricyklických antidepresiv či tetracyklických antidepresiv) může mít za následek zvýšení krevního tlaku následkem působení těchto léčivých látek na kardiovaskulární systém. K těmto účinkům může docházet i dva týdny po ukončení léčby výše uvedenými antidepresivy.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nasic pro děti:
Nasic pro děti obsahuje benzalkonium chlorid, a proto ho nesmějí užívat pacienti, u nichž je známo, že jsou na tuto konzervační látku přecitlivělí.
Benzalkonium chlorid může způsobit otok nosní sliznice, zvláště během dlouhodobého užívání. Pokud je podezření na tento nežádoucí účinek-přetrvávající otok nosní sliznice (perzistentní nosní kongesce), měl by být užíván přípravek, je-li to možné, bez konzervačních látek. Pokud přípravek k nosnímu podání bez konzervačních látek není k dispozici, je nutné zvážit jinou formu podání.

Těhotenství a kojení
Před užitím jakéhokoliv léku se zeptejte svého lékaře nebo lékárníka. Těhotné ženy a kojící ženy nesmí přípravek Nasic pro děti užívat, neboť nejsou známy účinky přípravku na plod a ani zda je přípravek vylučován do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Při dlouhodobém užívání vysokých dávek přípravku Nasic pro děti nelze vyloučit nežádoucí účinky na centrální nervový systém a kardiovaskulární systém. Proto nesmíte řídit auto ani motocykl nebo obsluhovat stroje. Mějte na paměti, že alkohol může vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje ještě více snížit.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NASIC PRO DĚTI UŽÍVÁ
Nasic pro děti užívejte přesně tak, jak je uvedeno v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Způsob podání:
Nosní podání

Odstraňte protáhlý ochranný kryt. Odstraňte ochranné víčko z hrdla lahvičky a našroubujte aplikátor spreje. Odstraňte ochranný kryt z aplikátoru spreje. Před tím, než nosní sprej použijete poprvé, několikrát aplikátor zmáčkněte, dokud se nezačne rozprašovat jemný aerosol.
Přibližte aplikátor co nejblíže k nosní dírce, zmáčkněte jednou aplikátor a zároveň se nosem lehce nadechujte, postup opakujte pro druhou nosní dírku. Z hygienických důvodů aplikátor po použití otřete a nasaďte ochranný kryt. Jakmile je dávkování jednou nastaveno, další dávky mohou být aplikovány okamžitě.

Jestliže není lékařem předepsáno jinak, dětem ve věku 2–6 let se vstřikuje jedna dávka přípravku Nasic pro děti do každé nosní dírky až 3x denně, dle potřeby. Lahvičku je třeba držet ve vodorovné poloze a během aplikace se lehce nadechovat.

Bez porady s lékařem neužívejte Nasic pro děti déle než 3 dny.  U dětí vždy konzultujte délku léčby s lékařem.

Dlouhodobé užívání přípravku nebo užívání vyšších dávek přípravku Nasic pro děti může mít za následek chronický otok a případně i ztenčení (poškození) nosní sliznice.

Pacienti  se zeleným zákalem, obzvláště trpící zeleným zákalem s uzavřeným úhlem, by se před užitím přípravku Nasic pro děti měli poradit s lékařem.

Jestliže máte pocit, že účinky přípravku Nasic pro děti jsou příliš silné a nebo slabé, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nasic pro děti, než jste měl(a) (předávkování nebo náhodné požití většího množství), můžete pozorovat tyto nežádoucí účinky:
rozšíření zorniček (mydriáza), nevolnost, zvracení, modré zbarvení rtů (cyanóza), horečka, křeče, srdeční a cévní poruchy (zrychlení srdečního rytmu, poruchy srdečního rytmu, oběhové selhání, srdeční zástava, zvýšený krevní tlak), poruchy dýchacích cest (otok plic, dýchací potíže), psychické poruchy.

Můžete také zaznamenat ospalost, snížení tělesné teploty, snížení rychlosti srdečního rytmu, pokles krevního tlaku jako při šoku, zástavu dechu a koma.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Nasic pro děti:
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte dále v léčbě, tak jak je uvedeno v pokynech pro dávkování.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Nasic pro děti nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou takto rozděleny do jednotlivých skupin podle míry svého výskytu:

velmi často více než 1 z 10 pacientů léčených tímto lékem
často méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů, léčených tímto přípravkem.
méně často méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů, léčených tímto přípravkem.
vzácně méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů, léčených tímto přípravkem.
velmi vzácně více než 1 z 10 000 pacientů léčených tímto lékem, včetně jednotlivých případů

Xylometazolini  hydrochloridum:
Poruchy dýchacího systému (dechové, hrudní poruchy a poruchy mezihrudí):

Velmi vzácně:
Nasic pro děti může způsobit přechodné mírné podráždění (pálení nebo vysušení nosní sliznice), obzvláště u citlivých pacientů.
Velmi vzácně nebo jednotlivé případy:
U pacientů se může dostavit pocit ucpaného nosu poté, co účinek léčivého přípravku odezní (překrvení sliznic po vysazení přípravku).

Dlouhodobé používání přípravku nebo časté používání vyšších dávek přípravku Nasic pro děti může mít za následek podráždění nosní sliznice (pálení v nose nebo suchost nosní sliznice) a otok nosní sliznice, který se s užíváním tohoto léku zhoršuje (polékový zánět nosní sliznice). Tento účinek se může vyvinout již po 5 dnech léčby a při nepřetržitém užívání má za následek trvalé poškození nosní sliznice (suchý zánět sliznice).

Poruchy nervového systému:
 Vzácně nebo velmi vzácně:
Byly zaznamenány bolest hlavy, nespavost, únava.

Srdeční poruchy:
Vzácně nebo méně často:
Vliv na srdce a cévy, projevující se jako bušení srdce, zrychlení srdečního rytmu, zvýšení krevního tlaku.

Dexpanthenolum:
Velmi vzácně:
Může nastat reakce z přecitlivělosti projevující se zarudnutím v místě podání, zhoršením projevů rýmy, otokem sliznic.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK NASIC PRO DĚTI UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nasic pro děti neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 12 týdnů

Lék nesmí být vyléván do výlevky nebo vyhazován do domácího odpadu. Na likvidaci léku, který již nepotřebujete, se zeptejte svého lékárníka. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Nasic pro děti obsahuje:
Léčivými látkami jsou dexpanthenolum a xylometazolini hydrochloridum.
10 gramů roztoku obsahuje 5 mg xylometazolini hydrochloridum a 500 mg dexpanthenolum.
Jedna dávka 0,1 ml roztoku (odpovídá 0,10 g), obsahuje 0,05 mg xylometazolini  hydrochloridum a 5,0 mg dexpanthenolum

Pomocnými látkami jsou: roztok benzalkonium-chloridu, dihydrogenfosforečnan draselný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda.

Jak Nasic pro děti vypadá a co obsahuje toto balení:
Nasic pro děti je nosní sprej, roztok.
Druh obalu: skleněná lahvička jantarové barvy s PP šroubovacím uzávěrem, k lahvičce je přiložen mechanický rozprašovač s ochranným víčkem na pipetě. Papírová krabička.
Balení obsahuje 10 ml čirého bezbarvého roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Cassella-med GmbH & Co. KG, Kolín nad Rýnem, Německo

Výrobce:
Klosterfrau Berlin GmbH, Motzener Str. 41, 12277 Berlin, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
4 Life Pharma CZ, s.r.o., Ve Studeném 8A, 147 00  Praha 4, Česká republika, Tel. +420 261 226 793, info@4lifepharma.eu

Tato příbalová informace byla schválena:
9.12.2009

BALENÍ
10ml

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI.

 

Parametry produktu

Značka Nasic Způsob užití Vnější
Pro koho 2-6 let Farmakoterapeutická skupina otorinolaryngologika, dekongescens
SUKL 202825 EAN 4008617225690

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.