Predator Repelent ALOHA SPF30 spray 90 ml

Biocidní přípravky, repelenty

Značka: PREDATOR
Repelentní přípravek určený k odpuzování komárů, klíšťat a jiného obtížného hmyzu s ochranným opalovacím faktorem 30 SPF.
Skladem na e-shopu
nebo okamžitě k rezervaci v 0 lékárnách
255

O produktu

50112362

Repelent PREDATOR ALOHA je účinný proti komárům, klíšťatům, ovádům a ostatnímu bodavému hmyzu. Má zvýšený obsah účinných látek, působí 6-8 hodin. S opalovacím faktorem 30 SPF. Repelentní přípravek PREDATOR ALOHA doporučujeme při delším pobytu v přírodě, při zvýšené fyzické aktivitě. Je vhodný i do exotických krajin. Repelent PREDATOR ALOHA mohou používat i děti od 2 let.


Složení

25% DEET a 25% Icaridin (50% účinných látek).

Použití

Aplikujte na pokožku pravidelnými nástřiky ze vzdálenosti cca 30 cm a rozetřete.

Upozornění

Není určeno pro děti do 2 let. Nedovolte manipulaci dětem bez dozoru dospělých. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F. P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad ve schválené sběrně odpadů.

 

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.