Biocidní přípravky, repelenty

Sanytol Dezinfekce osvěžovač vzduchu, ploch a textilií horská vůně 300 ml

Značka: SANYTOL
5.0

Osvěžovač vzduchu s lehkou vůní hor Sanytol neutralizuje pachy v místnosti, z textilií i z různých ploch a povrchů. Odér nepřekrývá, ale odstraňuje.

99
Doprava zdarma při nákupu nad 250 Kč. Platí pro všechny objednávky do 21.4.2024.

O produktu: Sanytol Dezinfekce osvěžovač vzduchu, ploch a textilií horská vůně 300 ml

50147241

Úvod

Osvěžovač vzduchu s lehkou horskou vůní Sanytol neutralizuje pachy v místnosti, z textilií i z různých ploch a povrchů. Ideální také na WC, koberce, závěsy, autosedačky nebo matrace. Provoní a vydezinfikuje těžký vzduch v pokoji. Redukuje pachy z kouře, zatuchlinu a jiné. Odér nepřekrývá, ale odstraňuje. Dezinfekční čistič bez chlóru likviduje 99,9 % mikroorganismů. Zanechává dlouhodobě dokonale čistý a svěží prostor.

Hlavní vlastnosti:

  • neutralizuje nepříjemný odér
  • ideální na WC, koberce, závěsy nebo matrace
  • odstraňuje 99,9 % mikrobů

Složení

Biocidní účinná látka (TP2/AE): biphenyl-2-ol 4 g/kg, > 30 % alifatické uhlovodíky dezinfekční prostředky parfémy (linalool).


Použití

Zavřete v místnosti dveře i okna. Před použitím protřepejte. Opakovaně krátce stiskněte, stisk neprodlužujte. Odejděte z místnosti a nechte 30 minut působit.


Upozornění

H222 - Extrémně hořlavý aerosol. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře (tel. 224 919 293 nebo 224 915 402).. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.