Biocidní přípravky, repelenty

Sanytol Dezinfekce prací gel vůně svěžesti 1,7 l

Značka: SANYTOL
  • Prací gel s dezinfekcí a osvěžující vůní od značky Sanytol aktivně odstraňuje odolné skvrny z bílého i barevného prádla a likviduje mikroorganismy. Bez chlóru.
389

O produktu: Sanytol Dezinfekce prací gel vůně svěžesti 1,7 l

50147236

Úvod

Prací gel s dezinfekcí a osvěžující vůní od značky Sanytol aktivně odstraňuje odolné skvrny z bílého i barevného prádla, likviduje mikroorganismy a zanechává dokonale svěží a čisté oblečení. Neutralizuje nepříjemné pachy a dodává prádlu lehké aroma. Funguje i při nízkých teplotách praní. Balení vám vystačí na 34 pracích dávek. Bez chlóru.

Hlavní vlastnosti:

  • odstraňuje skvrny z bílého i barevného prádla
  • redukuje mikroorganismy
  • funguje i při nízkých teplotách praní

Složení

Biocidně aktivní látky (TP2-4/AL): 24g/kg N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3- diamin (diamin) (CAS:2372-82-9). 15-30% neiontové povrchově aktivní látky, enzymy, dezinfekční prostředky, optické zjasňovače, parfémy (GERANIOL).


Použití

Praní v pračce 4 až 5 kg prádla. Měkká voda: Použijte 40 ml pro mírně špinavé prádlo a 50 ml pro velmi špinavé prádlo. Středně tvrdá voda: Použijte 50 ml pro mírně špinavé prádlo a 80 ml pro velmi špinavé prádlo. Tvrdá voda: Použijte 80 ml pro mírně špinavé prádlo a 100 ml pro špinavé prádlo. Ruční praní: 80 ml, na 5 l vody.


Upozornění

Nebezpečí: C10-16-alkylalkoholy, etoxylované. H315 - Dráždí kůži. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 - Používejte ochranné brýle. P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293 /lékaře. P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 24 g/kg N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (diamin) (CAS: 2372-82-9).


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.