Strepfen Sprej 8,75 mg orální sprej, roztok 15 ml

Registrovaný léčivý přípravek

Skladem na e-shopu

159 ušetříte 40 Kč

Původní cena 199 Kč, sleva 20%

O produktu

Strepfen Sprej 8,75 mg orální sprej, roztok

flurbiprofenum

Pro použití u dospělých.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

§ Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

§ Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

§ Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

§ Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

1. CO JE STREPFEN SPREJ 8,75 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou je flurbiprofen. Flurbiprofen patří do skupiny léčiv nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs = non-steroidal anti-inflammatory drugs). Tyto léky účinkují tak, že mění způsob, jakým tělo reaguje na bolest, otok a vysokou teplotu.

 

Strepfen Sprej 8,75 mg se používá pro krátkodobé zmírnění příznaků doprovázejících bolest v krku, jako jsou škrábání v krku, bolest, potíže s polykáním a otok.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STREPFEN SPREJ 8,75 MG POUŽÍVAT

Nepoužívejte Strepfen Sprej 8,75 mg:

§ jestliže jste alergický(á) na flurbiprofen, jiné NSAIDs (léky proti bolesti, horečce a zánětu), kyselinu acetylsalicylovou nebo na jakoukoliv další složku

§ jestliže jste někdy měl(a) alergickou reakci, projevující sa např. jako astma, pískání při dýchaní, svědění, tečení z nosu, kožní vyrážka, otok, po užití léku typu NSAIDs nebo kyseliny acetylsalicylové;

§ jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) vředy nebo krvácení do žaludku či ve střevech;

§ jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) závažný zánět ve střevech;

§ jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) problémy se srážením krvi nebo krvácení po užití NSAIDs;

§ jestliže jste v posledním trimestru těhotenství;

§ jestliže trpíte závažným selháváním srdce, ledvin nebo jater.

 

Upozornění a opatření:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před používáním léku Strepfen Sprej 8,75 mg:

§ jestliže užíváte jiný lék proti bolesti, horečce a zánětu typu NSAIDs nebo kyselinu acetylsalicylovou;

§ jestliže máte angínu (zánět mandlí) nebo si myslíte, že trpíte bakteriální infekcí v krku (protože může být potřebná léčba antibiotiky);

§ jste-li starší osobou (neboť je vyšší pravděpodobnost, že se u Vás objeví nežádoucí účinky);

§ jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) astma nebo trpíte alergiemi;

§ jestliže trpíte onemocněním s kožními projevy nazývaným systémový lupus erythematosus nebo smíšené onemocnění pojivové tkáně;

§ jestliže máte hypertenzi (vysoký krevní tlak);

§ jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) onemocnění střev (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba);

§ jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) problémy se srdcem, ledvinami nebo játry;

§ jestliže jste prodělal(a) mozkovou mrtvici;

§ jestliže jste v prvních 6-ti měsících těhotenství nebo kojíte.

 

Při používání léku Strepfen Sprej 8,75 mg:

§ při prvních známkách jakékoli kožní reakce (vyrážka, olupování kůže, tvorba puchýřů) nebo při jakýchkoli jiných známkách alergické reakce, přestaňte sprej používat a poraďte se s lékařem;

§ jakékoli neobvyklé břišní příznaky (zejména krvácení) nahlašte lékaři;

§ obraťte se na lékaře při zhoršení příznaků, při výskytu nových příznaků nebo pokud se Váš stav nezlepší;

§ léčivé přípravky, jako je Strepfen Sprej 8,75 mg, mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika infarktu myokardu nebo mrtvice; jakékoli riziko je pravděpodobnější při vysokých dávkách a dlouhodobé léčbě;

§ nepřekračujte doporučenou dávku nebo dobu trvání léčby (viz bod 3).

 

Děti a dospívající:

§ Tento léčivý přípravek není určen pro děti a dospívající mladší než 18 let.

 

Další léčivé přípravky a Strepfen Sprej 8,75 mg:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 

Zejména lékaře nebo lékárníka informujte, pokud užíváte:

§ jiné léky proti bolesti, horečce a zánětu typu NSAIDs včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2, jelikož se může zvýšit riziko krvácení do žaludku nebo ve střevech;

§ warfarin, kyselinu acetylsalicylovou a jiné léky na ředění krve nebo léky proti srážení krve;

§ ACE inhibitory, antagonisté angiotensinu II (léky na vysoký krevní tlak);

§ diuretika (tablety na odvodnění) včetně draslík šetřících diuretik;

§ SSRI = selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky na léčbu deprese);

§ srdeční glykozidy (léky používané při problémech se srdcem) jako digoxin;

§ cyklosporin (na prevenci odmítnutí orgánu po transplantaci);

§ kortikosteroidy (steroidní hormony používány proti zánětu);

§ lithium (na léčbu poruch nálady);

§ metotrexát (používán při léčbě psoriázy, zánětů kloubů a rakoviny);

§ mifepriston (na ukončení těhotenství) - NSAIDs by se neměli užívat 8 – 12 dnů po podání mifepristonu, neboť NSAIDs mohou účinek mifepristonu snížit;

§ perorální antidiabetika (léky na léčbu cukrovky);

§ fenytoin (na léčbu epilepsie);

§ probenecid a sulfinpyrazon (léky na dnu a při zánětech kloubů);

§ chinolonová antibiotika (na léčbu bakteriálních infekcí), jako např. ciprofloxacin, levofloxacin;

§ takrolimus (na potlačení funkce imunitního systému po transplantaci);

§ zidovudin (lék pro léčbu HIV).

 

Strepfen Sprej 8,75 mg s jídlem, pitím a alkoholem:

Při léčbě lékem Strepfen Sprej 8,75 mg nekonzumujte alkohol, protože to může zvýšit riziko krvácení do žaludku nebo ve střevech.

Těhotenství, kojení a plodnost:

Tento lék nepoužívejte, jestliže jste v posledním trimestru těhotenství.

Jestliže jste v prvních šesti měsících těhotenství nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Flurbiprofen patří do skupiny léčiv, jež mohou narušit plodnost u žen. Možné narušení plodnosti pomine po ukončení používání léku. Je nepravděpodobné, že by příležitostné používání léku Strepfen Sprej 8,75 mg ovlivnilo Vaši šanci otěhotnět, avšak máte-li problémy s otěhotněním, informujte před používáním tohoto léku svého lékaře.

Před užíváním jakéhokoliv léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Strepfen Sprej 8,75 mg by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Závratě a zrakové poruchy jsou však možným nežádoucím účinkem při užívání léků typu NSAIDs. Pokud těmito nežádoucími účinky trpíte, neměli byste řídit dopravní prostředek ani obsluhovat stroje.

 

Strepfen Sprej 8,75 mg obsahuje methylparaben a propylparaben:

Tento léčivý přípravek obsahuje methylparaben (E 218) a propylparaben (E 216), které mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

 

3. JAK SE STREPFEN SPREJ 8,75 MG POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování u dospělých starších 18 let:

Jednu dávku (3 stříknutí) nastříkejte dozadu do krku podle potřeby každých 3 – 6 hodin, maximálně však 5 dávek během 24 hodin.

Jedna dávka 3 stříknutí obsahuje 8,75 flurbiprofenu.

Strepfen Sprej 8,75 mg není určen pro děti a dospívající mladší 18 let.

Pouze pro perorální podání:

§ Stříkejte pouze dozadu do krku.

§ Při aplikaci spreje nevdechujte.

§ Nepoužívejte více než 5 dávek (15 stříknutí) během 24 hodin.

 

Strepfen Sprej 8,75 mg je určen pouze pro krátkodobé podání:

Pro úlevu od příznaků byste měl(a) používat co nejmenší počet dávek, jaký budete potřebovat, a to po co nejkratší nutnou dobu.

Jestliže se objeví podráždění v dutině ústní, léčbu flurbiprofenem ukončete.

Nepoužívejte Strepfen Sprej 8,75 mg déle než 3 dny, pokud Vám lékař neřekne jinak.

Pokud se Váš stav nezlepší nebo se zhorší, případně pokud se objeví nové příznaky, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Aktivace pumpičky:

Před prvním použitím (nebo po delším skladování) je třeba aktivovat pumpičku.

Nasměrujte trysku od sebe a stříkněte minimálně 4-krát, dokud se neobjeví jemná, konzistentní mlha. Takto je pumpička připravena k použití.

Jestliže lék nepoužíváte delší dobu, nasměrujte trysku od sebe a stříkněte minimálně 1-krát, pro vytvoření jemné, konzistentní mlhy. Před podáním se vždy ujistěte, že sprej vytváří jemnou, konzistentní mlhu.

Použití spreje:

Zamiřte trysku dozadu do krku.

Jemným, rychlým pohybem zatlačte pumpičku 3-krát. Dejte si pozor, abyste pumpičku po každém stříknutí úplně uvolnil(a) tím, že dáte prst pryč z krytu pumpičky.

Při aplikaci spreje nevdechujte.

Jestliže jste užil(a) více léku Strepfen Sprej 8,75 mg, než jste měl(a):

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem případně jděte přímo do nejbližší nemocnice. Příznaky při předávkování mohou zahrnovat: pocit na zvracení nebo zvracení, bolest žaludku nebo vzácněji průjem, zvonění v uších, bolest hlavy a může se objevit i krvácení v trávicí soustavě.

Máte-li nějaké otázky k používání tohoto přípravku, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Strepfen Sprej 8,75 mg obsahuje:

§ Léčivou látkou je flurbiprofenum 8,75 mg. Jedna dávka (3 stříknutí) obsahuje flurbiprofenum 8,75 mg, to odpovídá flurbiprofenum 16,2 mg/ml.

§ Dalšími složkami jsou betadex, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citronové, methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), hydroxid sodný, aroma máty peprné, třešňové aroma, trimethylisopropylbutanamid, dihydrát sodné soli sacharinu, hydroxypropylbetadex, čištěná voda.

 

Jak Strepfen Sprej 8,75 mg vypadá a co obsahuje toto balení:

Strepfen Sprej 8,75 mg orální sprej, roztok je čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok s třešňovým aroma a aroma máty peprné.

Velikost balení: 15 ml orálního spreje, roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

103-105 Bath Road

SL1 3UH Slough

Velká Británie

 

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. 

Parametry
Značka Strepfen
SUKL název STREPFEN SPREJ 8,75MG ORM SPR SOL 1X15ML
Farmakoterapeutická skupina otorinolaryngologika
Věk dítěte od 18 let
SUKL kód 204237
EAN 5997321780726
Přílohy
Příbalová infomace PDF

Lidé také kupují

 • Dr.Max Vitamin C Imuno AKUT 30 kapslí

  Dr.Max Vitamin C Imuno AKUT

  30 kapslí

  Pro normální funkci imunitního systému. Kapsle s postupným uvolňováním...

  Doplněk stravy

  Pro normální funkci imunitního systému. Kapsle s postupným uvolňováním...

 • Dr.Max Herbal Šalvěj bylinné pastilky 36 pastilek

  Dr.Max Herbal Šalvěj

  bylinné pastilky 36 pastilek

  Pastilky s bylinnými extrakty a medem.

  Doplněk stravy

  Pastilky s bylinnými extrakty a medem.

 • Vicks SymptoMed Complete citron 10 sáčků

  Vicks SymptoMed Complete citron

  10 sáčků

  K léčbě příznaků nachlazení spojených s ucpaným nosem a vlhkým kašlem.

  Registrovaný léčivý přípravek

  K léčbě příznaků nachlazení spojených s ucpaným nosem a vlhkým kašlem.