Drogerie

WoldoClean Čistič parních trysek na mléko 750 ml

Značka: WOLDOCLEAN

Čistič parních trysek na mléko WoldoClean k čištění kávovarů, zmrzlinovačů i šlehačů je kompatibilní s přístroji všech druhů a značek. Rozpustí mléčný tuk a zlikviduje bakterie.

325
Doprava zdarma

O produktu: WoldoClean Čistič parních trysek na mléko 750 ml

50137911

Úvod

Neumíte si představit kávu bez lahodné mléčné pěny? Důsledné a pravidelné čištění kávovaru je nezbytné, aby mléčné usazeniny neovlivňovaly chuť nápoje, a vaše latté a capuccino bylo perfektní. K odstraňování zbytků mléka je tu speciální Čistič parních trysek na mléko WoldoClean. Rozpustí mléčný tuk, zlikviduje bakterie mléčného kvašení a celkově se postará o hygienu mléčného systému. Je vhodný k čištění mléčných cest kávovarů, zmrzlinovačů i šlehačů, a kompatibilní s přístroji všech druhů a značek: Jura, Melitta, Nespresso, Krups, Philips, Seaco, Delonghi, WMF, AEG, Siemens.

Hlavní vlastnosti

  • vysoce účinný čistič je zároveň šetrný k zařízení
  • předchází tvorbě mléčných usazenin
  • jednoduché a bezproblémové použití
  • nezanechává žádné zbytky

Použití

  • 50 ml čistícího prostředku smíchejte v zásobníku s 2 l vody.
  • Umístěte druhý kontejner pod mléko.
  • Vyplachujte napěňovač mléka, dokud se roztok nevyčerpá.
  • Opakovaným oplachem odstraňte zbylé nečistoty.
  • Čištění jednotlivých dílů: Ponořte jednotlivé části do čisticího roztoku a nechte je pracovat.
  • Všechny vyčištěné součásti důkladně opláchněte vodou.

Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení: H318 Způsobuje vážné poškození očí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. P305+P351+P338 ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařské ošetření. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.